Anasayfa / BLOG / Sorularla KOBİGEL Hibe Programı
   Geri   
Paylaş:  

Sorularla KOBİGEL Hibe Programı
Sorularla KOBİGEL Hibe Programı

PROGRAMDA NELER AMAÇLANIYOR?

İmalat sanayinde hedeflenen yapısal dönüşümün aktörü olacak KOBİ’lerin desteklenmesi için “ ÜRETİM VE İHRACATTA TEKNOLOJİ SEVİYESİ YÜKSEK, KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERİN VE KOBİ’LERİN PAYININ ARTIRILMASI” konulu proje çağrısı açıklanmıştır.
Proje çağrısının hedef kitlesi, imalat ve yazılım sektöründeki KOBİ’lerdir.
İşletmeler, bu proje teklif çağrısı kapsamında Üretim ve İhracat Kapasitelerini Artırma, Katma Değeri Yüksek Üretim Yapısına Geçme, Bilişim Altyapısını Güçlendirme, Enerji Verimliliğini Artırma ve Yeşil Üretime Geçiş konularından sadece biri için başvuruda bulunabilecektir.
 

HANGİ BÖLGELER HEDEFLENİYOR?
Ülke Geneli

KİMLER BAŞVURABİLİR?
KOSGEB ÜYESİ TÜM İŞLETMELER PROGRAMA BAŞVURU YAPABİLİR.

ÖLÇEK
KOBİ tanımına uyan tüm işletmeler

 • KOBİGEL Programı kapsamındaki bir projesi başarısız tamamlanan ya da sonlandırılan işletmeler, başarısız tamamlama ya da sonlandırmaya ilişkin Kurul Kararı tarihinden itibaren 2 yıl süreyle bu program kapsamında tekrar proje başvurusu yapamaz.
 • KOBİGEL Programı kapsamında desteklenen projesi henüz Kurul Kararı ile tamamlanmamış olan işletmeler (son başvuru tarihine kadar) iş bu teklif çağrısı için proje başvurusu yapamaz.

DESTEK ORANI NEDİR?
% 60 (tüm bölgelerde)

Not: Makine-Teçhizat giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014 /35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir.DESTEK LİMİTLERİ NEDİR?
Verilecek desteğin üst limitleri 300 bin lira geri ödemesiz, 700 bin lira geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon lira destek verilebilecektir.

 • Teklif edilen projenin toplam bütçesi, işletmenin 2016 yılı net satış hâsılatını aşamaz.
 • KOBİ'lere proje bütçesinin yüzde 30'una kadar erken ödeme yapılabilecektir.

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ NELERDİR?

A) Personel Giderleri

 • Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla yeni istihdam edilecek ve işletmede tam zamanlı çalışacak personel desteklenebilir. Proje başlangıç tarihinden itibaren son 4 ay içinde işletmede çalışmayan veya proje başlangıç tarihi (taahhütname teslim tarihi) itibariyle son 30 gün içinde istihdam edilmiş olan personel yeni sayılacaktır. · Proje Kapsamında en fazla 4 personel desteklenebilir. · Desteklenmesi uygun görülen her bir personel için ödenebilecek aylık destek üst limiti:
  • Ön Lisans mezunlarına 1.750 TL
  • Lisans mezunlarına 2.000 TL
  • Yüksek lisans mezunlarına 2.750 TL
  • Doktora mezunlarına 3.500 TL

B) Makine-Teçhizat Giderleri (kalıp dahil)

 • Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizatların ve kalıpların yeni olması şartı aranır.

C) Yazılım Giderleri

 • Yazılım Lisans Giderleri (Proje süresi içindeki zaman sınırlı lisanslama dahildir)
 • Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri

D) Hizmet Alım Giderleri

 • Eğitim giderleri,
 • Danışmanlık giderleri,
 • Belgelendirme giderleri,
 • Tanıtım giderleri,
 • Seyahat (yurt dışı ulaşım ve konaklama),
 • Fuar giderleri,
 • Test ve analiz giderleri

 

 • Proje, faaliyetlere uygun olarak en az 2 gider grubundan oluşmalıdır.
 • Tanıtım Giderlerinin ödenebilmesi için ödeme aşamasında Yurt İçi Marka Tescil Belgesi şartı aranır
 • Fuar giderlerine, alan kirası, fuar kataloğu, stand, nakliye ve depolama giderleri de dahildir.
 • Yukarıda sayılan giderler, Kurulun uygun bulması halinde KDV hariç olarak desteklenir.
 • Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

 • NACE REV 2. sınıflamasına göre; imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler başvuru yapabilir.
 • Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki tüm işletmeler başvurabilir.
 • İşletme eğer orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerde ise; 2016 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 300.000 TL, KOBİ Beyannamesine göre çalışan sayısı en az 3 olmalıdır.
 • Başvuracak tüm işletmelerin bilanço esasına göre defter tutması ve 2016 yılı Kurumlar ya da Gelir Vergisi Beyannamesi ibraz etmesi zorunludur.

BAŞVURU FORMUNUN EKİNDE YER ALACAK BELGELER

 • Destek konusu gider kalemlerine ilişkin proforma faturalar/fiyat araştırmaları (Not: Gider kaleminin özelliği gereği proforma fatura/fiyat araştırması temin edilemeyen durumlarda İşletme tarafından hazırlanacak maliyet çizelgesi eklenmelidir.)
 • Destek konusu gider kalemlerinin özelliği/kapsamı/süresi vb. hususları içeren dokümanlar (proforma veya fiyat araştırma dokümanında bulunmuyor ise)
 • KDV hariç tutarı 50.000 TL ve üzeri olan gider kalemleri için en az 3 proforma fatura/fiyat araştırması veya maliyet çizelgesi verilmelidir.
 • 2016 yılı Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Beyannamesi

PROJE SÜRESİ

Proje süresi en az 6 ay ve en fazla 12 aydır.

 


Paylaş: