Anasayfa / BLOG / KOBİ Teknoyatırım Hibe Programı Açıldı
   Geri   
Paylaş:  

KOBİ Teknoyatırım Hibe Programı Açıldı
KOBİ Teknoyatırım Hibe Programı Açıldı

 

Bilgi Almak ve danışman desteğiyle başvurmak için: 02166880863 - 03124667144 - 

05312803856 -  05320613150 numaralı telefonları arayınız
veya

 

 

KOSGEB, İmalat sektöründe teknolojik ürün üreten KOBİ’lere 5 milyon TL’ye kadar, 100’e varan oranlarda destek sağlanacağını duyurdu.

 

HİBE PROGRAMIYLA NE AMAÇLANIYOR?

Kobi Teknoyatırım Destek Programı'nda Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesi amaçlanıyor.

DESTEĞİN KAPSAMI 

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Teknoloji Alanları Tablosunda belirlenen alanlarda yer alan ve aşağıdaki unsurları içeren şirketler başvuru yapabilir. 
 
 • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan
 • Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan
 • Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan (son 1 yıl ) 
 • Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan
 • Patent belgesi ile koruma altına alınan
 • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan
 • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan
Şirketin teknolojik ürünün  başarılı bir şekilde ortaya çıktığına dair belgeye sahip olması gerekir. sonuçlandırıldığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl içerisinde başvurusu yapılan teknolojik ürüne destek sağlanır.
 
Prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler bu programdan yararlanır yararlanır.
 
Patent belgesi ile koruma altına alınmış teknolojik ürünler için Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent devri yapılmış olması şartı aranır.
 
 
DESTEK TUTARLARI
 
KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz olmak üzere toplam 5.000.000 (beşmilyon) TL’dir.
Makine-teçhizat,  kalıp ve yazılım giderleri için mikro işletmelere  %70  (yetmiş)  geri ödemesiz, %30 (otuz) geri ödemeli,  küçük ve orta büyüklükte işletmelere ise %60 (altmış) geri ödemesiz, %40 (kırk) geri ödemeli olarak destek sağlanır. 
Makine-teçhizat,  kalıp ve yazılım giderleri haricindeki giderler için geri ödemesiz olmak üzere mikro işletmelere  %70  (yetmiş),  küçük ve orta büyüklükte işletmelere ise  %60  (altmış) destek sağlanır.
İlk kurul kararında belirtilen toplam desteklemeye esas tutarın %25 (yirmibeş)’i oranında erken ödeme yapılabilir
Yatırım projesi konusu Teknolojik Ürünün yüksek teknoloji düzeyinde olması halinde geri ödemesiz destek oranlarına % 5 (beş) ilave edilir.
Yatırım projesine konu satın alınacak makine,  teçhizat ve yazılımın; yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, geri ödemesiz destek oranlarına % 15 (onbeş) ilave edilir.
Geri ödemeli destek kapsamında KOSGEB tarafından talep edilen teminatlar için, Teminat Giderleri olarak  %100 oranında destek üst limiti dikkate alınmaksızın geri ödemesiz destek sağlanır.
 
DESTEK UNSURLARI
 
YATIRIM PROJESİ SÜRESİ İÇİNDE VERİLEN DESTEKLER 
a) Makine-teçhizat ve yazılım giderleri desteği 
b) Personel gideri desteği 
c) Eğitim ve danışmanlık desteği 
d) Kira desteği
 
A) Makine-Teçhizat Ve Yazılım Giderleri Desteği
1) Makine-teçhizat ve kalıp giderleri, 
2) Makine-teçhizata ve kalıba ait taşıma, montaj ve sigorta giderleri, 
3) Yazılım giderleri, 
4) Üretim hattı tasarım giderleri 
 
 • Destek kapsamında alınacak makine-teçhizat ve kalıbın yeni olma şartı aranır. Ancak daha önceden ithal edilmiş makine-teçhizat, ithal edildiği tarihte yeni olması şartıyla, yatırım projesi başvuru tarihi itibariyle en fazla 3 (üç) yaşında ise destek kapsamında değerlendirilir.
 • Taşıma, montaj ve sigorta giderleri için desteklemeye esas tutar; destekleme kararı alınan her bir makine-teçhizat, kalıp ve yazılım için onaylanan desteklemeye esas tutarın % 1 (bir)’ini geçemez.
 • Yazılım giderleri kapsamında alınacak yazılımın lisans bedeli veya yatırım projesi süresi içindeki zaman sınırlı lisans kullanım bedeli desteklenir.
 • Üretim hattı tasarım giderleri için desteklemeye esas tutar; makine-teçhizat, kalıp ve yazılım için onaylanan toplam desteklemeye esas tutarın % 3 (üç) ’ünü geçemez.
 
B) Personel Gideri Desteği
Personel Gideri Desteği; yatırım projesinde çalışması şartıyla yeni istihdam edilecek personel için geri ödemesiz destek verilir. Yatırım projesi başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren istihdam edilen personel yeni kabul edilir ve destek net ücret üzerinden verilir.
 
C) Eğitim ve Danışmanlık Desteği
 • Eğitim giderleri desteği, yatırım projesinde görev alan personelin, makine-teçhizat ve yazılımların satın alındığı hizmet sağlayıcıdan ilgili makine-teçhizat ve yazılımların kullanımına ilişkin eğitim hizmeti giderlerini kapsar.
 • Bu desteğin üst limiti geri ödemesiz olarak 150.000 (yüzellibin) TL’dir.
D) Kira Desteği
 • Teknolojik ürünün üretilmesi kapsamında kiralanacak yeni alan için net kira bedeli üzerinden (stopaj ve ortak giderler hariç) yatırım proje süresince geri ödemesiz olarak destek sağlanır. Yatırım Projesi başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren kiralanan yer yeni olarak kabul edilir.

 

YATIRIM PROJESİ SONRASINDA VERİLEN DESTEKLER
İşletme giderleri desteği, yatırım projesinin başarıyla tamamlandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süre ile geri ödemesiz destek olarak verilir. Yatırım projesinin tamamlanma tarihi Kurul karar tarihidir.
İşletme Giderleri Desteği 
 
a) Personel giderleri 
b) Enerji giderleri 
 
a) Personel Giderleri
 • Teknolojik Ürünün tanıtımı ve pazarlanması ile yatırım kapsamında alınan makine-teçhizatın kullanımına yönelik çalışması şartı ile istihdam edilecek yeni personel için destek sağlanır.
 • Yatırım projesinin bitim tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl içinde istihdam edilmiş personel de yeni kabul edilir.
 • İşletmeye personel giderleri için net ücret üzerinden geri ödemesiz destek verilir.
b) Enerji Giderleri
 • İşletmeye; teknolojik ürünün üretimine yönelik kullanılan elektrik ve doğal gaz enerjisine ait giderler için Kurul tarafından belirlenen tutar üzerinden geri ödemesiz destek sağlanır.

 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR
1. Yatırım projesine ilişkin bilgi dokümanı 
2. Fizibilite raporu 
3. Uygulama Esasları “Programdan yararlanma koşulu” maddesinde belirtilen yararlanma koşulunu sağladığını gösteren belge 
4. Başvuru sahibi/ortakları ve yatırım projesinde yer alacak personele ait özgeçmişler 
5. Talep edilen gider kalemlerine ilişkin proforma faturalar, teknik özellikleri içeren broşür/katalog vb. açıklayıcı dokümanlar 
6. Kullanılmış makine-teçhizatın ithal edildiği tarihte yeni olduğunu gösteren gümrük beyannamesi (Kullanılmış makine-teçhizat için destek talep edilmesi durumunda) 
7. Danışmanlık hizmetine ilişkin iş-zaman planı (Danışmanlık desteği talep edilmesi halinde)
 
BAŞVURU SÜRECİ
1. KOSGEB veri tabanına kayıt
2. Proje başvurusu ve evrakların sisteme yüklenmesi ve projenin onaylanması 
3. Ön değerlendirme 
4. Yerinde ziyaret 
5. Kurul değerlendirmesi 
 
 


Paylaş: