Anasayfa / BLOG / MARKA - Ulaşım Araç Ve Sistemleri Değer Zincirlerinin Güçlendirilmesi
   Geri   
Paylaş:  

MARKA - Ulaşım Araç Ve Sistemleri Değer Zincirlerinin Güçlendirilmesi
MARKA - Ulaşım Araç Ve Sistemleri Değer Zincirlerinin Güçlendirilmesi

Ayrıntılı bilgi için bize ulaşabileceğiniz telefonlar

ANKARA: 0312 466 71 44 
İSTANBUL: 0216 688 08 63

veya

 

 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Ulaşım Araç ve Sistemleri Değer Zincirlerinin Güçlendirilmesi amacıyla mali destek programı çağrısını yayınladı.

 

PROGRAMIN AMACI 
 
Ulaşım Araç ve Sistemleri Değer Zincirlerinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı’nın genel amacı, ilgili değer zincirindeki işletmelerin;
 • Yenilikçi ekosistemlerle entegrasyonunu ve
 • Üretim süreçlerinde ve ürünlerinde ileri teknolojiye geçişini destekleyerek 
Bölge’mizin ulaşım araç ve sistemlerine yönelik üretim ve hizmet faaliyetlerinde değer zincirlerinin rekabetçiliğine katkı sağlamaktır.
 
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ
 • Ulaşım araç ve sistemleri üretimi değer zincirlerinde geliştirilecek işbirlikleri
 • Tasarım altyapısının geliştirilmesi
 • Sektörde ithal ikamenin sağlanması
 • Katma değeri yüksek bileşenlerin üretilmesi


PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ
6.000.000 TL​

 

PROJE SÜRESİ
MAKSİMUM 24 ay

 

PROJELERE SAĞLANACAK ASGARİ VE AZAMİ DESTEK MİKTARI

Asgari: 100.000 TL
Azami: 750.000 TL

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?
 

KOBİ statüsündeki işletmeler ve kar amacı güden kooperatif ve birlikler

Başvuru sahibi işletmenin başvuru tarihi itibariyle kurulmuş, tescil edilmiş olması ve merkez, faaliyet/üretim yerinin Ajansın faaliyet gösterdiği TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde kayıtlı olması gerekmektedir.  

 

SON BAŞVURU TARİHİ 

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden başvuruların alınması için son tarih 26 Mart 2018

 

ÖNEMLİ NOTLAR 

 • Her türlü yapım işleri uygun olmayan maliyetler arasındadır. 
 • Ajans tarafından sağlanan destek tutarı 200.000 TL’nin üzerinde olan projelerde denetim maliyetleri bütçede gösterilmelidir. 
 • Projenin uygulama aşamasının sağlıklı yürütülebilmesini temin etmek amacıyla, “danışmanlık hizmet alım maliyetleri kapsamında” danışmanlık desteği alınabilir ve proje bütçesine yansıtılabilir.
 • ÇED süreci faaliyetinizin içeriğine göre uzun sürebileceğinden projenizin hazırlık aşamasında ilgili kuruma başvuru yapılmış olmalıdır.
 • Program kapsamında bir başvuru sahibi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’na en fazla 1 (bir) projesi için başvuruda bulunabilir.

 

BAŞVURU EVRAKLAR 
1. Başvuru sahibi ve eğer varsa ortaklarını temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin isim ve imzalarının (imza sirküleri) aslı ya da noter onaylı örneği. Bu kişi(ler)in yetkisi;
 • Kuruluş sözleşmesinden kaynaklanıyorsa, kuruluş sözleşmesinde işaretlenerek eklenmeli
 • Yönetim Kurulu’nun ya da yetkili organın yetkilendirme kararına dayanıyorsa, bu kararın aslı eklenmelidir.
   
2. Projede ortak var ise, her bir ortağın ortak olma kararının alındığı Yönetim Kurulu ya da yetkili yönetim organı kararı
 
3. Başvuru sahibi ve varsa proje ortaklarının vergi dairesi, denetim şirketi, yeminli mali müşavir, mali müşavir veya serbest muhasebeci tarafından onaylanmış;
 • 2015 mali yılsonu tabloları ile başvuru tarihine en yakın tarihli mali tabloları (bilanço ve gelir tablosu/işletme hesap özeti)
 • 2016 mali yılsonu tabloları ile başvuru tarihine en yakın tarihli mali tabloları (bilanço ve gelir tablosu/işletme hesap özeti)
 • 2017 veya 2018 yılı içinde kurulmuş olamaları halinde kuruluş bilançosu ve en yakın tarihli mali tabloları veya mali durum tahmini
4. Proje kapsamındaki faaliyetler için temin edilmiş yahut başvurusu yapılmış bir teşvik belgesinin olmadığına; proje konusunun teşvik edilmeyecek yatırım alanları arasında yer almadığına ve başkaca herhangi bir kurumdan destek alınmadığına dair yazılı beyanname (Uygunluk Beyannamesi)
 
5. Turizm işletmelerinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm İşletmesi Belgesi ve/veya Belediye İşletme Belgesi
 
6. Başvuru sahibinin ve varsa proje ortaklarının Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından başvuru tarihinden en çok 3 ay önce alınmış oda faaliyet belgesi
 
7. Başvuru sahibi ve eğer varsa proje ortaklarının;
 • Kuruluş sözleşmesinin yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi
 • Sermaye ya da ortaklık yapılarında değişiklik olmuş ise, başvuru tarihindeki güncel durumu gösteriri Ticaret Sicil Gazetesi 
8. Başvuru sahibi ve varsa proje ortaklarının;
 • 31.12.2015 tarihindeki,
 • 31.12.2016 tarihindeki, merkez ve ve varsa şubelerine ait çalışan sayılarını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış belgeler ya da barkodlu internet çıktıları
 • 2017 veya 2018 yılında kurulmuş olmaları halinde en geç başvuru ayından bir önceki ay tarihli merkez ve varsa şubelerine ait çalışan sayılarını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış belgeler ya da barkodlu internet çıktıları
9. Kooperatif ve Birlikler için son 2 (iki) yıl içerisinde olağan genel kurul toplantılarını yapmış olduklarına dair belge ve tüzükleri
 
10. Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan mali desteğin %30’unu geçmemek koşulu ile Küçük Ölçekli Yapım İşlerinde Yaklaşık Maliyet Formu
 
11. Proje bütçesinde tutarı 10.000 TL’nin üzerindeki her bir kalem için en az 3 proforma fatura (ya da teklif mektubu) (Proforma faturaların, bütçeye kalemler halinde yansıtılmış olması gereken makine-ekipman ya da hizmetlerden hangisine ait olduğu mutlaka belirtilmeli ve her bir kaleme ait proforma faturalar kendi içinde ilgili bütçe kalemleri ile ilişkilendirilerek gruplandırılmalıdır)
 
12. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı veya ÇED Gerekli Değildir kararı
 
13. Projenin yürütülmesi için öngörülüyorsa danışmanlık hizmeti için 3 (üç) özgeçmiş ve bu kişilerin fiyat teklifi
 
Ayrıntılı bilgi için bize ulaşabileceğiniz telefonlar

ANKARA: 0312 466 71 44 
İSTANBUL: 0216 688 08 63

veya

Paylaş: