Anasayfa / BLOG / BEBKA - Endüstriyel Simbiyoz Mali Destek Programı
   Geri   
Paylaş:  

BEBKA - Endüstriyel Simbiyoz Mali Destek Programı
BEBKA - Endüstriyel Simbiyoz Mali Destek Programı

Ayrıntılı bilgi için bize ulaşabileceğiniz telefonlar

ANKARA: 0312 466 71 44 
İSTANBUL: 0216 688 08 63

veya

 

 

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI (BEBKA), Endüstriyel Simbiyoz Mali Destek Programı Çağrısını yayınladı.

 

PROGRAMIN AMACI 

Bağımsız işletmeleri daha sürdürülebilir ve yenilikçi bir kaynak (atık, enerji vb.) kullanımı çerçevesinde bir araya getirmek, endüstriyel kaynaklı çevresel problemlerin önüne geçerek ekonomik getiri de sağlamaktır.   

 

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Firmaların atıksuyunun, geri dönüştürülemeyen atık ve yan ürünlerinin başka firmalarda girdi/hammadde olarak kullanılması
Öncelik 2: Atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi 
Öncelik 3: Atık ısısının su buharı veya enerji olarak diğer işletmelerde değerlendirilmesi

 

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ
3.000.000 TL

 

PROJE SÜRESİ
Azami 24 aydır

 

 

PROJELERE SAĞLANACAK ASGARİ VE AZAMİ  DESTEK MİKTARI

Asgari: 100.000 TL
Azami: 600.000 TL

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Tüm İşletmeler(Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Komandit Şirketler, Kolektif Şirketler, Şahıs İşletmeleri, Kar Amacı Güden Kooperatifler)  Döner sermayeli işletmeler, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri ile yukarıda sayılan işletme tiplerinden herhangi birine dahil olmayan kuruluşlar ise bu mali destek programı kapsamında uygun başvuru sahibi kabul edilmemektedir. 

 

SON BAŞVURU TARİHİ 


Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden başvuruların alınması için son tarih; 22 Mart 2018 saat 18:00

 

ÖNEMLİ NOKTALAR:
 
  • Bir başvuru sahibi, 2018 yılı mali destek programlarına en fazla 1 (bir) başvuru yapabilir. 
  • Başvuru sahibi, bir proje için başka bir kuruluştan hibe almış ise aynı proje için Ajansa mali destek başvurusunda bulunamaz ve destek alamaz. 

 

BAŞVURU EVRAKLARI

 

1. İşletmenin kuruluş sözleşmesini içeren Sicil Gazetesi ile birlikte sermaye ve ortaklık yapılarında değişiklik varsa ilgili değişiklikleri gösteren Sicil Gazetesi (Ticaret veya Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi)
 
2. İşletmenin TR 41 Bölgesi’nde (Bursa, Eskişehir ve Bilecik) kayıtlı olduğunu ve faaliyet gösterdiğini kanıtlayan ve proje teklif çağrısının ilan tarihinden sonra alınmış oda kayıt belgesi (Merkezi farklı yerde bulunup şubesi Bursa, Eskişehir, Bilecik illerinde olan başvuru sahipleri için şube açılışını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi sunulacaktır.)
 
3. Başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişilerin isimlerini gösterir imza sirküleri.
 
4. KAYS Tebligat Beyanı
 
5. Başvuru sahibinin ve varsa proje ortaklarının aşağıda belirtilen finansal tabloları;
 
  • Bilanço esasına göre defter tutan mükelllefler için: Son üç mali yıla ilişkin vergi dairesinden alınmış Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından onaylanmış kurumlar vergisi beyannameleri
  • İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için: Son üç mali yıla ilişkin SMMM veya YMM tarafından onaylanmış işletme hesabı özeti (hulasası)
  •  Basit usülde vergilendirilen mükellefler için: SMMM ya da YMM tarafından onaylanmış vergi levhası
  • Yeni kurulan işletmeler için: SMMM veya YMM tarafından onaylanmış dönem başı bilançosu veya işletme hesabı özeti

6. Çalışan personel sayısını gösteren başvuru tarihi itibariyle son 3 aya ait sosyal güvenlik kurumundan (SGK) alınan belge veya barkodlu internet çıktısı

7. Toplam maliyeti 1.000 TL ve üstü mal ve hizmet alımları ve yapım işlerine yönelik satın alımlarda her bir kalem için;
 
  • Alınacak hizmet veya ekipmanın teknik detaylarını içeren en az 2, tercihen 3 proforma fatura veya teklif mektubu
  • Teknik özellikleri gösteren şartname (proforma fatura içerisinde veya ekinde olabilir) Proje uygulama döneminde alınacak mal ve hizmetin niteliğinin şartnamede belirtilen kriterleri sağlaması aranacaktır
8. Şahıs işletmeleri için başvuru sahibinin nüfus cüzdanı sureti
 
9. Kayıtlı odadan temin edilmiş kapasite raporu
 
10. İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı veya bu belgelerin temini için başvuru yapıldığına dair belgeler:
  • Başvuru sahibinin (ve varsa ortaklarının) tam yasal adına (şube ise yasal şube adına) düzenlenmiş işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı veya bu belgelerin alınması için yapılan başvuru belgeleri
11. Projenin uygulanması için mevzuat gereğince ilgili makamlardan alınması gerekli olan her türlü izin, ruhsat, yetki belgesi, lisans gibi belgeler
 
12. Projede değerlendirilmesinde faydalı olabileceği düşünülen destekleyici dökümanlar (fizibilite raporları, iş planları, teknik çizimler, iş akış şemaları, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescil belgeleri vb.) 
 
Ayrıntılı bilgi için bize ulaşabileceğiniz telefonlar

ANKARA: 0312 466 71 44 
İSTANBUL: 0216 688 08 63

veya

 


Paylaş: