Anasayfa / BLOG / ORAN KALKINMA AJANSI - Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik Mali Destek Programı
   Geri   
Paylaş:  

ORAN KALKINMA AJANSI - Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik Mali Destek Programı
ORAN KALKINMA AJANSI -  Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik Mali Destek Programı

Ayrıntılı bilgi için bize ulaşabileceğiniz telefonlar

ANKARA: 0312 466 71 44 
İSTANBUL: 0216 688 08 63

veya

 

 

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN), Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik Mali Destek Programı Çağrısını yayınladı.

 

PROGRAMIN AMACI 

Bu program ile imalatta Ar-Ge ve yenilikçiliğin ön plana çıkarılması, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması için TR72 Bölgesi’nde endüstrileşmenin artırılması ve katma değeri yüksek ürün imalatı için Bölge sanayisinin desteklenmesi amaçlanmaktadır

 

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Ar-Ge ve yenilikçiliğin desteklenmesi
Öncelik 2: Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, marka gibi fikri mülkiyet haklarının imalat sanayinde yaygınlaştırılması
Öncelik 3: Sivas ve Yozgat illerinde ürün çeşitlendirmesinin sağlanması ve üretimde kapasitenin artırılması

 

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ
10.000.000 TL

 

PROJE SÜRESİ
Azami 12 aydır

 

 

PROJELERE SAĞLANACAK ASGARİ VE AZAMİ DESTEK MİKTARI

Asgari: 50.000 TL
Azami: 500.000 TL
 

HİBE ORANI: %50

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?
  • TR72 Bölgesi’nde KOBİ olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler
  • Ajans tarafından yürütülmüş olan mali destek programlarından yararlanmayan (sözleşme imzalamayan) KOBİlere ilave puan verilecektir
  • Öncelik 3 kapsamında sunulacak projelerin uygulama yerleri Sivas ve Yozgat il sınırları içerisinde olmak zorundadır

 

SON BAŞVURU TARİHİ 
Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden başvuruların alınması için son tarih 16/03/2018  Saat 23:59

(KAYS üzerinden son başvuru tarihine kadar başvurusu tamamlanan projeler için taahhütnameler 23.03.2018 saat 18:00’a kadar e-imza ile imzalanmalı veya ıslak imzalı taahhütname Ajansa matbu olarak ulaştırılmalıdır.)

 

Ayrıntılı bilgi için bize ulaşabileceğiniz telefonlar

ANKARA: 0312 466 71 44 
İSTANBUL: 0216 688 08 63

veya

 

 

BAŞVURU EVRAKLAR 

1. Başvuru Sahibi Yetkili Yönetim Organı Kararı Başvuru Sahibi’nin yetkili yönetim organı tarafından proje uygulama kararının alındığı ve Başvuru Sahibi’ni temsil ve ilzama yetkili kişilerin belirlendiği yönetim organı kararı (EK F1) 
(Karar metninde özellikle temsil ve ilzam kelimeleri yer almalıdır)

2. (Varsa) Proje Ortağı Yetkili Yönetim Organı Kararı  Varsa ortakların yetkili kişi veya kurulları tarafından projeye ortak olunması kararının alındığı ve proje ortağını temsil ve ilzama yetkili kişi(lerin) belirlendiği yetkili yönetim organı kararı 
(EK F2) (Karar metninde özellikle temsil ve ilzam kelimeleri yer almalıdır)
(Eğer projenin gerçekleşmesine ortak tarafından eş finansman olarak mali destek sağlanacaksa bu husus kararda ayrıntılı olarak belirtilmelidir

3. Uygulama Yeri Taahhütnamesi (F3) Projenin uygulanacağı yere (il ve ilçe) ilişkin taahhütname başvuru sırasında
sunulacaktır. Başvuru sonrasında, proje uygulama yeri değişikliğinin söz konusu

4. İmza Beyanı Başvuru Sahibi’ni ve varsa ortaklarını temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in isim(ler)inin ve imzalarının yer aldığı noter tasdikli imza sirküleri veya noter tasdikli imza beyanı

5. Resmi Kayıt Belgeleri Başvuru Sahibi ve varsa ortakların resmi kayıt belgeleri 
(İlgili Meslek Oda Kayıt Belgesi veya Ticaret, Sanayi ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası Sicili Kayıt Sureti)

6. Mali Tablolar Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için: 
Son üç mali yıla ilişkin YMM veya SMMM tarafından onaylanmış gelir tablosu ve bilanço,
-İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için:
Son üç mali yıla ilişkin SMMM tarafından onaylanmış işletme hesabı özeti (hulasası),
-Basit usulde vergilendirilen mükellefler için:
SMMM tarafından onaylanmış vergi levhası,
-Yeni kurulan işletmeler için; SMMM tarafından onaylanmış dönem başı bilançosu veya işletme hesabı özeti

7. Detaylı Teknik Şartname Proje kapsamında birim maliyeti 10.000 TL ve üzeri her bir makineekipman
ve hizmet satın alımı için talep edilen makine-ekipman ve hizmetin özellikleri ile özel ve teknik ayrıntılarının detaylı olarak belirtildiği, Başvuru Sahibi tarafından imzalanmış teknik şartname

8. Proforma Fatura Proje kapsamında birim maliyeti 10.000 TL ve üzeri her bir makineekipman ve hizmet satın alımı için hazırlanan detaylı teknik şartnameye göre alınmış en az 3 proforma fatura veya teklif mektubu
(Proforma faturaların hangi bütçe kalemi için alındığı mutlaka belirtilmelidir)

9. Ticaret Sicil Gazetesi; Kuruluş sözleşmesinin yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi,

10. Çalışan Sayısını Gösteren Belge: Başvuru Sahibi ve varsa ortakların son 2 aya ait merkez ve varsa şubelerinde çalışan personel sayısını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış belgeler ya da barkodlu internet çıktıları

11. Beyan Şirket ortaklarının veya şahıs şirketi sahiplerinin milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapılarla bağlantısı olmadığını, böyle bir durum tespit edildiğinde uygulanacak yaptırımları kabul ettiğine dair, şirketin tüm ortakların açık bilgi ve imzalarının yer aldığı beyan

12.Diğer Belgeler Projenin uygulanması için kanunla zorunlu kılınmış diğer izin ve ruhsatlar

 


Paylaş: