Anasayfa / BLOG / ANKARA KALKINMA AJANSI - İLTEK Mali Destek Programı
   Geri   
Paylaş:  

ANKARA KALKINMA AJANSI - İLTEK Mali Destek Programı
ANKARA KALKINMA AJANSI - İLTEK Mali Destek Programı

Ayrıntılı bilgi için bize ulaşabileceğiniz telefonlar

ANKARA: 0312 466 71 44 
İSTANBUL: 0216 688 08 63

veya

 

 

ANKARA KALKINMA AJANSI (ANKARAKA), İLTEK Mali Destek Programı Çağrısını yayınladı.

PROGRAMIN AMACI 

Genel Amaç 

Ankara’da, bireylere eşit ve kaliteli yaşam imkânı sunarak sosyal uyumun güçlendirilmesi
 

Özel Amaç 

Özel sosyal politika gerektiren grupların yaşam kalitesinin yükseltilmesi, sosyal ve ekonomik yaşama katılımlarının artırılması ve farklı yoksulluk biçimleriyle mücadele edilmesi

 

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ 
 

Öncelik 1: 

İleri teknolojili ürünlerin ticarileştirilmesi 
 

Öncelik 2: 

TGB, TTO ve kuluçka merkezi gibi kurumların ileri teknolojili ürün ticarileştirme altyapısının ve hizmet kapasitesinin geliştirilmesi

 

PROGRAMIN TOPLAM  BÜTÇESİ
10.000.000 TL
 

PROJE SÜRESİ
6-18 AY

 

PROJELERE SAĞLANACAK ASGARİ VE AZAMİ DESTEK MİKTARI

25.000 TL – 500.000 TL

 

HİBE ORANI 
Kar Amacı Güden Kurumlar       : %50
Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar : %75

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?
 

ÖNCELİK 1 İÇİN UYGUN BAŞVVURU SAHİPLERİ:
 
- Mali destek programı son başvuru tarihinden en fazla 5 yıl önce kurulmuş ve teknoloji olgunluk düzeyi (TRL ) 6 ve üzeri olan mikro ve küçük işletmeler
 
ÖNCELİK 2 İÇİN UYGUN BAVURU SAHİPLERİ : 
 
- Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
- Üniversiteler
 

SON BAŞVURU TARİHİ 

09.03.2018 Saat: 23.50 

 

Ayrıntılı bilgi için bize ulaşabileceğiniz telefonlar

ANKARA: 0312 466 71 44 
İSTANBUL: 0216 688 08 63

veya

 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR (İŞLETMELER VE TEKNOPARKLAR İÇİN)

 

1. Yetkilendirme: Başvuru Sahibi’ni Temsil Ve İlzama Yetkili Kişi(ler)İn Yetkilendirilmesine İlişkin Belgeler

- Güncel Yetkilendirmeyi Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

- TGB’ler Ticaret Sicil Gazetesi’ne Ek Olarak İlgili Yönetim Kurulu Kararını da sunmalıdır.

2.  Kuruluş Ve Faaliyete İlişkin Belgeler

-Güncel Oda Faaliyet Belgesi Sunulmalıdır (Son Başvuru Tarihinden En Fazla 3 Ay Önce Alınmış).

-Kuruluş, Sermaye Ve Ortaklık Yapılarına Yönelik İlgili Değişiklikleri Gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri Sunulmalıdır.

-Şahıs İşletmeleri İçin, Başvuru Sahibinin Nüfus Cüzdanı Sureti, İkamet Belgesi, Noter Tasdikli İmza Sirküleri Ve Vergi Levhası Örneği Sunulmalıdır.

-Tgb’ler İçin Kuruluş Belgesi Aranmamaktadır.

3. İmza Yetkisine İlişkin Belgeler: Başvuru Sahibi’ni Temsil Ve İlzama Yetkili Kişi(ler)İn İsim(ler)İni Ve İmzalarını Gösteren İmza Sirküleri (Noter Onaylı)

- Noter Onaylı İmza Sirküleri

4 Gerekli İzinler

-Projenin Uygulanması İçin Mevzuat Gereğince İlgili Makamlardan Alınması Gerekli Olan Her Türlü İzin, Ruhsat, Yetki Belgesi, Lisans Gibi Belgeler (Ör:  Kültür Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu İzni,  İlgili Bakanlıklardan İzin Ve Yetki Belgeleri Vb.

5. Kurumsal Ve Mali Kapasiteyi Gösteren Belgeler

-Son Üç Yıla İlişkin Yeminli Mali Müşavir (YMM) Veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Tarafından Onaylanmış Bilanço Ve Gelir Tablosu

-Başvuru Sahibi’nin Çalışan Personel Sayısını Gösteren Başvuru Tarihi İtibarıyla Son 3 Aya Ait Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Alınan Belge Veya Barkotlu İnternet Çıktısı

6. Bütçeyi Destekleyici Belgeler

-Teknik Şartname: Proje Kapsamında Satın Alınması Planlanan Makine-Ekipmanın Ya Da Hizmetin Genel Özellikleri İle Gereksinimlerin Belirtildiği Başvuru Sahibi Tarafından Hazırlanmış Ve İmzalanmış Teknik Şartname (Toplam Maliyeti 10.000-Tl Ve Üstü Alımlar İçin)

-Fiyat Teklifleri: Makine-Ekipman Ve  Hizmet  Alımlarına Yönelik  Her  Bir  Bütçe  Kalemi  İçin  3  Proforma  Fatura Veya Teklif  Mektubu  (Toplam  Maliyeti  10.000-Tl  Ve  Üstü Alımlar  İçin) 

-Yapım İşi Bütçe Kalemleri İçin: Güncel Birim Fiyatlara Ve Pozlara Göre Hazırlanmış Keşif Özeti  (Malzeme/Metraj Ve Keşif Listesi)  Ve Maliyet Tahmini

7. Yapım İşi İçeren Projelere Özel Belgeler, İzin Ve Ruhsatlar

-Proje Faaliyetine Konu Olan Arsa/Arazi/Binaların Mülkiyet Durumunu, Tahsis Veya Kullanım Hakkını Gösterir Belgeler

-Proje Faaliyet Alanının Konumunu Ve Kapladığı Alanı Gösteren Vaziyet Planı (1/25000 - 1/5000 Ölçekli Haritalar Eklenmelidir)

-Uygulama Projeleri (Müellif İmzalı Teknik Çizimler, Tasarım Ve Planlar)

-Yapım İşi İçin Gerekliyse Diğer Ruhsat Ve İzinler (Ör: Zemin Etüdü, İnşaat Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi, Çed Raporu Vb.)

 

 

 


Paylaş: