Anasayfa / BLOG / Yatırım Teşvik Belgesinin Amacı, Faydası ve Kazandırdıkları
   Geri   
Paylaş:  

Yatırım Teşvik Belgesinin Amacı, Faydası ve Kazandırdıkları
Yatırım Teşvik Belgesinin Amacı, Faydası ve Kazandırdıkları

Şirketlerin gelişimi açısından adeta kilometre taşı haline gelen devlet hibe ve teşvikleri içersin de yadsınamayacak bir etkiye sahip ‘’Yatırım Teşvik Belgesi’’ hakkında genel bir değerlendirme yapılacaktır.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR?

Yatırım Teşvik Belgesi, en genel ifadesiyle; yatırımın karakteristik değerlerini içeren, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan bir belgedir. Yatırımlarda devlet yardımlarına ilişkin kararların alınması adına bilgi vermesi açısından büyük önem taşır.

Uygulamanın dayanağı 19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarih itibarıyla yürürlüğe giren Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’dır (BKK veya Karar). Karar’da, teşvik belgeli yatırımlara Devlet tarafından sağlanacak teşvik ve destek unsurları hakkında hükümler yer almaktadır. 20 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3305 numaralı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”de ise ilgili Karar’ın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Bu soruyu en genel anlatımıyla yatırım taahhüdünü gerçekleştirecek gerçek veya tüzel kişiler şeklinde cevaplayabiliriz.

 • Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları
 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Dernekler ve vakıflar
 • Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ’NİN AMACI NEDİR?

 • Kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine
 • Üretim ve istihdamın artırılması
 • Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma- geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi
 • Uluslararası doğrudan yatırımların artırılması
 • Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması
 • Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi

 

DESTEK UNSURLARI NELERDİR ?


Vergi İndirimi : Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır.

Gümrük Vergisi Muafiyet : Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurtdışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

KDV İstisnası : Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Bu destek, stratejik yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında sağlanır.

Faiz Desteği :  Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir.

+Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Bakanlığımızca karşılanmaktadır.

+Bu destek unsuru, stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre yatırımları ile 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır.

Yatırım Yeri Tahsisi : Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.

 

Sigorta Primi İşeveren Hissesi Desteği : Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının belirli bir süre Bakanlıkça karşılanmasıdır.

Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için uygulanır

 

Sigorta Prim Desteği : Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının10 yıl süreyle Bakanlıkça karşılanmasıdır. Genel teşvik uygulamaları hariç olmak üzere, sadece 6. Bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.

 

KDV İadesi :

Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir. 2017-2018 yıllarında imalat sektöründe gerçekleştirilecek teşvik belgeli tüm yatırımlara ilişkin bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlanabilmektedir.

ASGARİ YATIRIM TUTARI:

 

 Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı;

 • I. ve II. Bölgelerde 1 milyon TL,
 • III., IV., V. ve VI. Bölgelerde 500 bin TL’dir.

 

Büyük Ölçekli Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı yatırım konusuna göre farklılık göstermekle birlikte, asgari 50 milyon TLolarak belirlenmiştir.

Stratejik Yatırımlar için belirlenen asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL’dir.

Bölgesel Teşvik Uygulamaları için ise asgari 500.000TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.

***2. Sayımızda yatırım teşvik uygulamaları ve sistemleri incelenecektir.***

 

Hasan Akgünlü

ODS Danışmanlık

 

 


Paylaş: