UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

1707 TÜBİTAK Siparişe Dayalı Ar-Ge Programı

HİZMET
BROŞÜRÜMÜZÜ
İNCELEYİN

Küçük ve Orta Büyüklükteki (KOBİ) tedarikçi kuruluş olan işletmeler ve potansiyel müşteriye sahip olan, ürün ve süreç gelişimine destek olacak müşteri kuruluş iş birliğiyle yapılan projeler Siparişe Dayalı Ar-Ge Programı kapsamında desteklenmektedir.

1707 TÜBİTAK Siparişe Dayalı Ar-Ge Programının Amacı Nedir?

Ticarileşme potansiyeli yüksek olan ürünler için gerekli araştırma geliştirme çalışmaları müşteri kuruluş ve tedarikçi kuruluş iş birliğiyle desteklenir. Projenin çözüme kavuşturan çıktısı için tedarikçi kuruluş çalışmalarının maliyetlerine müşteri kuruluş katkı sağlamaktadır.

Uluslararası rekabet gücü yüksek olan, teknoloji odaklı ürün ve hizmetler sunarak ihracatın arttırılması hedeflenmektedir. Kamu kaynaklarının etkin kullanımıyla ülkemiz sanayisine sağlanan katkının sürdürülebilir kalkınmaya fayda sağlaması amaçlanmıştır.

1707 TÜBİTAK Siparişe Dayalı Ar-Ge Programından Kimler Faydalanabilir?

Tedarikçi kuruluş KOBİ niteliği taşımak zorundadır.

Müşteri kuruluş KOBİ veya büyük ölçekli bir kuruluş olabilir.

Türkiye’de yer alan yerleşik sermaye şirketleri başvuru yapabilmektedir.

Tedarikçi kuruluşun daha önce TÜBİTAK desteği almamış olması gerekmektedir.

Program kapsamında herhangi bir sektör ve konu kısıtlaması bulunmamaktadır.

1707 TÜBİTAK Siparişe Dayalı Ar-Ge Programı Kapsamında Desteklenecek Giderler Nelerdir?

Personel Giderleri

Seyahat Giderleri

Danışmanlık Giderleri

Hizmet Alımı Giderleri

Alet, Teçhizat, Yazılım, Yayın Alım Giderleri

Malzeme ve Sarf Giderleri

Genel gider desteği: üst limit 50.000 TL ve oran proje destek tutarının en fazla %5’i.

Müşteri Kuruluşun aşağıdaki giderleri desteklenmektedir;

Yönetim, kalite, test, validasyon, ürünün sahada doğrulanması gibi faaliyetler yapan proje personelinin giderleri (Bu desteğin üst sınırı 18 adam-ay işgücünü geçmeyecektir).

Genel gider desteği: üst limit 50.000 TL ve oranı proje destek tutarının en fazla %5’i.

1707 TÜBİTAK Siparişe Dayalı Ar-Ge Programı Çağrısı Neleri Kapsamaktadır?

Bu çağrıda konu ve sektör sınırlaması yoktur.

Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından, Ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projeleri desteklenebilecektir.

Proje önerilerinde Pazar araştırması ve teknik yapılabilirlik incelemesinin de sunulması gerekmektedir.

Çağrıya Tedarikçi Kuruluşun yapacağı çalışmaları kapsayan bir Ar-Ge projesi sunulacaktır.

Tedarikçi Kuruluş, Ar-Ge çalışmalarını yürüterek ürünü (veya süreci) geliştirecektir.

Müşteri Kuruluş, projenin hedeflendiği şekilde yürütüldüğünü takip edecektir. Tedarikçi Kuruluş KOBİ olacaktır. Müşteri Kuruluş KOBİ ya da Büyük Ölçekli olabilir.

Bu şartları sağlayan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir.

1707 TÜBİTAK Siparişe Dayalı Ar-Ge Programı Proje Bütçesi Ne Kadardır?

Başvurulan projelerin bütçesi en fazla 5.000.000 TL (beş milyon Türk Lirası) olacaktır.

1707 TÜBİTAK Siparişe Dayalı Ar-Ge Programı Proje Süresi Ne Kadardır?

Proje süresi en fazla 24 aydır. Destek süresi uzatılsa dahi yirmi dört ay aşılmaz.

1707 TÜBİTAK Siparişe Dayalı Ar-Ge Programı Proje Süresi Ne Kadardır?

Müşteri Kuruluş harcama ve giderler ile proje faaliyetlerinin uygunluğunu dönemsel olarak değerlendirir ve Tedarikçi Kuruluş ile mutabık kaldıktan sonra TÜBİTAK'a sunulacak dönemsel harcama tutarını belirler. Müşteri Kuruluş dönemsel harcama tutarının %40’ını Tedarikçi Kuruluşun banka hesabına yatırır, ardından dönem raporu TÜBİTAK’a sunulur.

TÜBİTAK, Dönem raporunu değerlendirir ve Tedarikçi Kuruluş ve Müşteri Kuruluş için Kabul Edilen Harcama tutarlarını ayrı ayrı belirler.

TÜBİTAK, Tedarikçi Kuruluş için Kabul Edilen Harcama Tutarının %40'ını Tedarikçi Kuruluşa öder. (Kalan %40’lık tutar Müşteri Kuruluş tarafından, %20’lik tutar Tedarikçi Kuruluş tarafından karşılanır.)

TÜBİTAK, Müşteri Kuruluş için Kabul Edilen Harcama Tutarının %40'ını Müşteri Kuruluşa öder. (Kalan %60’lık tutar Müşteri Kuruluş tarafından karşılanır.)

Müşteri Kuruluşun dönemsel harcama tutarının %40’ını Tedarikçi Kuruluşun banka hesabına MM raporunun TÜBİTAK’a gönderildiği tarihe kadar yatırmadığı ya da eksik yatırdığı durumda ilgili dönemin değerlendirmesi durdurulur ve Müşteri Kuruluştan ödeme yapılması istenir.

TÜBİTAK’ın belirlediği tarihe kadar ödemenin yapılması halinde mevcut projenin değerlendirme süreçleri devam ettirilir.

TÜBİTAK’ın belirlediği tarihe kadar ödemenin yapılmaması ve yapılmayacağının beyan edilmesi halinde Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi “Projenin amacına uygun yürütülmemesi” başlıklı Madde 58 uyarınca mevcut projenin yürürlükten kaldırılması söz konusu olabilecektir.

1707 Sipariş Ar-Ge Çağrısı Takvimi

Çağrının açılış tarihi 3 Ekim 2022
Kuruluş Bazlı Ön Kayıt son tarihi TÜBİTAK tarafından ayrıca bir duyuru yapılana kadar çağrı sürekli başvuruya açıktır.
Proje Başvurularının PRODİS üzerinden alınması 10 Ekim 2022 tarihinden itibaren PRODİS üzerinden başvuru alınmaya başlanacaktır. TÜBİTAK tarafından ayrıca bir duyuru yapılana kadar çağrı sürekli başvuruya açıktır.
Çağrı kapanış tarihi TÜBİTAK tarafından ayrıca bir duyuru yapılana kadar çağrı sürekli başvuruya açıktır.
Proje başvurularındaki eksik belgelerin tamamlanması Ekonomik Fizibilite Raporu, İşbirliği Sözleşmesi, Taahhütname, gerekli görülmesi durumunda ilgili proje ile karşılaştırma dokümanı6 , ve gerekli görülen diğer bilgilere ilişkin eksikler istendiği tarihten itibaren TÜBİTAK’ın belirlediği tarihe kadar tamamlanır.

1707 TÜBİTAK Siparişe Dayalı Ar-Ge Programı Başvurusu için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Proje Başvurusu için proje önerisi TÜBİTAK’a PRODİS üzerinden yalnızca çevrimiçi gönderilir ve aşağıdakileri içermektedir;

Proje Önerisi

Ekonomik Fizibilite Raporu (Proje önerisinin ekidir)

İşbirliği Sözleşmesi (Proje önerisinin ekidir, proje başvurusu gönderilirken imzalanması zorunlu değildir ancak kabul edilen projeler için proje sözleşmesi imzalanana kadar hem Müşteri hem de Tedarikçi kuruluş tarafından imzalanmalıdır.)