UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

AR-GE Tasarım Merkezi Danışmanlığı

HİZMET
BROŞÜRÜMÜZÜ
İNCELEYİN

İŞİMİZ TEKNOLOJİ, GÜCÜMÜZ GELECEK.


Daha fazla bilgi için 

Uzmanımıza danışın

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme (Ar-Ge) ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanunu Nedir?

Ar-Ge ve Tasarım faaliyetlerinde bulunan firmaların:

 Ürünlerinde ve üretim süreçlerinde yenilik yapılması

 Teknolojik bilgi üretilmesi

 Ar-Ge ve tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasının teşvik edilmesi

 Ar-Ge ve tasarıma yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılması

 Ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi amacı ile Ar-Ge ve Tasarım faaliyetleri sürdürülmektedir.

Ar-Ge Merkezi Nedir?

Ar-Ge merkezi, işletmelerin organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan, aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimlerdir.

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Çalışmalarının Amaçları Nelerdir?

• Teknolojik alt yapıyı güçlendirmekle birlikte yeni teknolojiler için bilgi üretilmesi
• Üretim sektöründe maliyetin düşürülmesi ile birlikte kalitenin ve verimin arttırılması
• Sektörlerin ihtiyacına yönelik teknoloji transferinin ve uyumunun sağlanması
• Üretilen teknoloji ile birlikte bilimsel bilginin ticarileştirilmesi

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Sürecinde Gerçekleştirilen 3 Aktivite Nedir?

Temel Araştırma; Ar-Ge yapılacak bölgede deneysel ve teorik çalışma sürecini kapsamaktadır. Bu süreçte yeni bilgi edinme amaçlanır fakat uygulama yapılmamaktadır.
Uygulamalı Araştırma; Belirli bir amaca yönelik uygulamalı olarak çalışmaların yapıldığı süreçtir.
Deneysel Geliştirme; Temel araştırma ve uygulamalı araştırma süreçlerinde edinilen bilgilerle yeni bir teknoloji, ürün, sistem ve hizmet geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Ar-Ge Personeli Nasıl Olmalıdır?

Araştırmacı; Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili olarak projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu ve teknisyen; Meslek Liseleri’nin veya Meslek Yüksekokullarının:

 Teknik

 Tasarım

 Fen

 Sağlık programlarından mezun kişiler olmalıdır.

Destek Personeli: Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine katılım sağlayan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yöneticileri, teknik elemanları, laborantları, sekreterleri, işçi ve benzeri personelleri kapsamaktadır. (TZE Ar-Ge veya tasarım personeli sayısının %10’unu aşmamalıdır)

Ar-Ge Faaliyeti Nedir?

Sistematik bir temel üzerinde yürütülen yaratıcı çalışmalar, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme gösteren, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri kapsamaktadır.

Ar-Ge Projesi Nedir?

Ar-Ge faaliyetlerinin her aşamasını belirleyecek nitelikte ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen ve araştırmacı tarafından yürütülen bir projedir.

Ar-Ge Merkezi Olmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

 Ar-Ge merkezinde araştırmacı ve teknisyen statüsünde çalışacak en az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeline sahip olunması,

 Ar-Ge merkezinde konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış program ve projelerin bulunması,

 Ar-Ge merkezinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması,

 Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olunması,

 Yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıkları, insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması,

 Ar-Ge faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi.

Yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıkları, insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması

Arge Merkezi Temel Bilimler Desteği Nedir?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi belgesini aldıktan sonra en az lisans derecesine sahip olan Temel Bilimler Mezunu yeni istihdam sağlanması amacıyla sunulan hibe desteğine Temel Bilimler Desteği denir. Lisans derecesine sahip kişilerin Fizik, Kimya, Biyoloji veya Matematik mezunu olduktan sonra Ar-Ge Merkezi’ne kabulü gerçekleşmektedir. Destek kapsamında verilen maksimum personel sayısı Ar-Ge Merkezi çalışanlarının %10’u kadardır. Destek kapsamında hazırlanması gereken belgeler;
• Maaşı ödenen personelin maaş ödeme dekontun Ücretin Ödendiği Belge alanına yüklenmesi
• Personelin adının altı çizilerek ilgili ay kapsamında SGK hizmet listesi portalında yer alan Temel Bilimler>SGK Prim Dökümü bölümüne yüklenmesi

Yukarıdaki belgeler yüklendikten sonra şirket yetkilisinin onayını belirten bir e-imzasının da beyan edilmesi gerekmektedir. Başvuru sonrası sürecin işleyişinin profesyonellikle devam etmesi için uzman kadromuzun deneyimlerinden faydalanabilirsiniz.

NOT

Ar-Ge Merkezinde, Bakanlar Kurulu tarafından NACE Rev.2 başlığı altındaki alanlar için 30 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli bulunmalıdır.

NACE Rev.2 Başlığı Altındaki Alanlar:

 Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı

 Askeri savaş araçlarının imalatı

 Motosiklet imalatı

 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı

Tasarım Merkezi Nedir?

İşletmenin organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, yurt içinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en az 10 tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam eden, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan, aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimlerdir.

Tasarım Personeli Nasıl Olmalıdır?

Tasarımcı:

 Mühendislik

 Mimarlık

 Tasarım bölümlerinden lisans mezunu veya

 Tasarım alanlarından lisansüstü mezun

Teknisyen:

 Meslek Liseleri’nin veya Meslek Yüksekokul’larının;

 Tasarım

 Teknik

 Fen-Sağlık programlarından mezun kişiler olmalıdır.

Destek Personeli:

Tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli kapsamaktadır. (TZE tasarım personeli sayısının %10’unu aşmamalıdır.)

Tasarım Faaliyeti Nasıl Olmalıdır?

Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümünü kapsamaktadır.

Tasarım Projesi Nedir?

Tasarım faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek nitelikte ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen ve tasarımcı tarafından yürütülen projelerdir.

Tasarım Merkezi Olmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Tasarım Merkezi oluşturmak için aşağıdaki şartları taşımanız gerekmektedir:

 Ar-Ge merkezinde konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış program ve projelerin bulunması

 Tasarım merkezinde araştırmacı ve teknisyen statüsünde çalışacak en az 10 tam zaman eşdeğer tasarım personeline sahip olunması

 Tasarım merkezinde konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış program ve projelerin bulunması

 Tasarım merkezinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması

 Tasarım ve destek personelinin Tasarım Merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olunması

 Yeterli tasarım yönetimi ile teknolojik varlıkları, insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması

 Tasarım faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Olmanızın Şirketinize Katacağı Avantajlar Nelerdir?

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi oluşturan firmalar Ar-Ge ve Tasarım Merkezinde yürütülen projeler devam ettiği sürece aşağıdaki devlet destek ve teşviklerinden yararlanabilmektedir:

 Ar-Ge Faaliyetleri Matrah İndirimi (%100)

 Gelir Vergisi İstisnası/Stopaj Desteği (%90-95)

 Sigorta İşveren Primi Hissesi Desteği (%50)

 Damga Vergisi İstisnası (%100)

 Gümrük Vergisi Muafiyeti (%100)

 Temel Bilimler Personel İstihdam Desteği

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Olmanızın Şirketinize Katacağı Avantajlar Nelerdir?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın vermiş olduğu Ar-Ge ve Tasarım destekleri kapsamında yapılması gereken tüm başvuru ve uygulama süreci işlemlerini alanında uzman ve deneyimli ekibimizle gerçekleştiriyor, sahip olduğumuz know-how ile başvurunuzu yaparak mevcut desteklerden faydalanma imkanı sunuyoruz. Projelerinizi konsolide ediyor, mali ve teknik boyutta etkin bir yönetimle süreç boyu sizlere danışmanlık hizmeti veriyoruz.

ODS Consulting Group Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Danışmanlığı ile Firmalara Nasıl Yardımcı Olur?

ODS Consulting Group, AR-GE ve Tasarım Merkezi Danışmanlığı kapsamında firmalara sağlanan hizmetin ilk adımında, projenin hazırlanması sürecinde devreye giren kapsamlı metodumuzla hem projeleri ilgili kurumlarla buluşturuyor hem de kattığımız değer önerileri ve sunduğumuz teknik know-how ile projelerin tüm süreçlerinde sizlerle birlikte hareket ediyoruz.

Özel Metodumuzda Yer Alan 3 Adım;

Ar-Ge, yenilik ve inovasyon içeren proje fikirlerinin konsolide ve Ar-Ge ve Tasarım Merkezi için Sanayi Teknoloji Bakanlığı’na başvurulması

Proje fikirlerine yönelik mühendislik ekibimiz tarafından değer önerileri

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi statüsünü kazandıktan ilgili projelerin süresi tamamlanana kadar tüm süreçlerin yürütülmesi

Yol Haritamız

 Firmanın SWOT analizini gerçekleştiriyoruz.

 Başvuru öncesi firmanın kriterlere uygun olarak yönlendirilmesi ve gelişiminin sağlanması için gereken adımları tamamlıyoruz.

 Ar-Ge, yenilik ve inovasyon içeren proje fikirlerinin konsolide edilmesi ve Ar-Ge ve Tasarım Merkezi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvurusunu yapıyoruz.

 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi statüsü kazanıldıktan sonra ilgili projelere dair tüm süreçleri yürütüyoruz.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Başvuru Süreci Nasıldır?

Başvuru Süreci; Ar-Ge ve Tasarım Merkezi başvuru online sistem üzerinden yapılmaktadır.

Ön inceleme:

 Bakanlık tarafından şekilsel inceleme süreci gerçekleştirilir. (5 iş günü)

 Bakanlık tarafından şekilsel inceleme süreci gerçekleştirilir. (5 iş günü)

Yerinde İnceleme:

 Alanında uzman ve akademik kariyeri bulunan izleyicilerce yerinde ziyaret yapılarak rapor hazırlanması (e-imzalı rapor)

Komisyon Toplantısı:

 Daire Başkanı

 Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisi

 2 Akademisyen

 1 Sektör Temsilcisi (TİM, TOBB, STK temsilcileri)

Sonuç Bildirimi:

 Gelir İdaresi Başkanlığı ve SGK’ya bildirim

 Firmaya Bildirim

Ar- Ge ve Tasarım Merkezi Teşvikleri Nelerdir?

Türkiye’de Ar-Ge faaliyeti yürüten şirketlerin bazı teşvik ve desteklerden yararlanma imkânı bulunmaktadır.

4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

Kurumlar Vergisi İstisnası

Gelir Vergisi İstisnası (%100)

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (%50)

Gümrük Vergisi İstisnası

Temel Bilimler Desteği

Damga Vergisi İstisnası (sadece bordrolarda)

KDV İstisnası

4691 Sayılı Kanun Kapsamında Sağlanan Destek ve Teşvikler
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ne sağlanan destek ve teşvikler aşağıda belirtilmiştir. Söz konusu destek ve teşviklerden yararlanabilmek için, Şirketlerin 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda belirtilen Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde konumlanması (yeni bir şirket kurmak/ mevcut şirketlere bağlı bir şube açmak suretiyle) gerekmektedir.

Kurumlar Vergisi İstisnası
Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin münhasıran bu bölgelerdeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin bölge dışında gerçekleştirdikleri faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar, yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilmiş olsa dahi istisnadan yararlanamaz.

Gelir Vergisi İstisnası (+Ücretlerde Damga Vergisi İstisnası)
6170 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı, Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretlerinin her türlü vergiden 31.12.2023 tarihine kadar müstesna tutulacağı hükme bağlanmıştır.

Sigorta Primi Desteği
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda sigorta primleri ile ilgili destek bulunmamakla birlikte, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerin Ar-Ge ve yazılım personelinin ücretlerine ilişkin sigorta primi işveren hissesi desteğine yönelik düzenlemeler yer almaktadır. Bu kapsamda, 4691 sayılı Kanun çerçevesinde ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı Hazine tarafından karşılanmaktadır.

KDV İstisnası
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 20. Madde kapsamında ‘’4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerinin katma değer vergisinden müstesnadır. Bununla birlikte, 6170 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Kanun’da yer alan KDV istisnasına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamış olup, Kanun’da hali hazırda yer alan düzenlemeler 31.12.2023 tarihine kadar geçerliliğini korumaktadır.

Gümrük Vergisi İstisnası
Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesna edilmiştir.

Temel Bilimler Alanlarından Mezun Personel İçin Sağlanan Ek Destek
Temel bilimler alanlarında (matematik, fizik, kimya, biyoloji) en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerine, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı iki yıl süreyle, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacaktır.

5746 SAYILI AR-GE VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

%100 Ar-Ge ve Tasarım İndirimi

Gelir Vergisi Stopajı Teşviki (%80-90-95)

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (%50)

Gümrük Vergisi İstisnası

Temel Bilimler Desteği

Damga Vergisi İstisnası

5746 Sayılı Kanun Kapsamında Sağlanan Destek ve Teşvikler
5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 2008 yılında yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun kapsamında sağlanan vergisel destek ve teşvikler aşağıda açıklanmaktadır.

Ar-Ge ve Tasarım İndirimi
5746 Sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının tamamı (%100’ü) 31/12/2023 tarihine kadar kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. Ayrıca, aşağıdaki göstergelerden herhangi birinde bir önceki yıla göre en az yüzde yirmi artış sağlayan Ar- Ge/Tasarım merkezlerinde, o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının yüzde 50’si ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.
• Ar-Ge veya tasarım harcamalarının toplam ciro içindeki payı,
• Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı,
• Uluslararası destekli proje sayısı,
• Lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı,
• Toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı,
• Ar-Ge sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı.

5746 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan Ar-Ge ve tasarım indirimi tutarı, sonraki hesap dönemlerine devredilir. Devredilen tutarlar, takip eden yıllarda herhangi bir süre kısıtlaması olmadan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır.

Ar-Ge İndiriminin Devri; AR-GE yapılan şirket kâr etmiyorsa indirim hakkı kaybolmaz bir sonraki Yeniden Değerleme Oranında (YDO) arttırılarak devreder.

Gelir Vergisi Stopajı Teşviki
5746 sayılı Kanun kapsamında, kamu personeli hariç olmak üzere Ar-Ge merkezlerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin;
• Doktoralı veya temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için %95’i,
• Yüksek lisans derecesine sahip veya temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için %90’ı,
• Diğerleri için %80’i, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir.

Sigorta Primi İşveren Payı Desteği
5746 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde kamu personeli hariç olmak üzere Ar-Ge merkezlerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ilişkin çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı Hazine tarafından Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.

Damga Vergisi İstisnası
5746 sayılı kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisnadır.

Gümrük Vergisi İstisnası
Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesna edilmiştir.

Temel Bilimler Alanlarından Mezun Personel İçin Sağlanan Ek Destek
Temel bilimler alanlarında (matematik, fizik, kimya, biyoloji) en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerine, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı iki yıl süreyle, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacaktır.

5746 Sayılı Kanun Uygulamasında Önemli Noktalar
• Sermaye destekleri vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınmamaktadır.
• Hibe şeklindeki parasal destekler; 5746 sayılı Kanun’a göre, özel bir hesapta izlenmekte ve vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınmamaktadır. Son beş yıl içerisinde sermayeye ilâve dışında kullanılamaz.
• Kazancın yetersizliği nedeniyle ilgili dönemde indirim sağlanmayan AR-GE indirimi tutarında; 5746 sayılı kanun kapsamında, yeniden değerleme oranında artırılarak sonraki dönemlere devredilebilmektedir.
• AR-GE harcamalarının giderleştirilmesinde; harcamalar aktifleştirilerek amortisman yoluyla bölüm bölüm ödeyerek borç kapanır. Projenin tamamlanmasına imkan kalmaması veya projenin başarısız olması halinde, aktifleştirilmiş tutarlar doğrudan gider yazılmaktadır.
• Alınan Ar-Ge merkezi danışmanlık hizmeti ve diğer Ar-Ge hizmet alımlarına ilişkin harcamalar AR-GE ve yenilik harcaması kapsamında gerçekleştirilecek toplam harcama tutarının %20’sini geçemez.
Firmalar 5746 Sayılı Kanun 'dan Nasıl Yaralanır?
Hazırlanan proje kabul olduktan ve kurum ile anlaşma imzaladıktan sonra; sözleşme, karar yazısı ve kabul olan proje ile vergi dairesine ve SGK’ya başvurarak teşvikten hemen yararlanmaya başlanabilir. Ar-Ge ve Yenilik Harcamaları
• İlk madde ve malzeme giderleri
• Personel giderleri
• Amortisman giderleri
• Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderleri
• Genel giderler
• Vergi, resim ve harç giderleri

İstisna Tutarının Hesaplanması
• Teşvik, personellerin AR-GE faaliyetleri kapsamındaki faaliyetleri nedeniyle elde ettikleri ücretleriyle sınırlanmaktadır.
• Kısmi çalışmada AR-GE ve yenilik faaliyetlerine ayrılan zamanın toplam çalışma zamanına oranı belirlenir, bulunan ücret istisna kapsamına dahildir.
• Kısmi çalışan personelin haftalık tatilleri ve yıllık ücretli izin dönemlerine denk gelen ücretler istisna dışındadır.

5746 Sayılı Kanun Kapsamında Sağlanan İstisna Tutarı Nasıl Hesaplanır?
• Brüt ücret tutarı – 3.000,00 TL
• Vergiye tabi ücret matrahı - 2.550,00 TL
• Hesaplanan gelir vergisi (%15) - 382,50 TL
• Mahsup edilecek AGİ (Asgari Geçim İndirimi) – 54,68 TL
• Mahsup sonrası kalan tutar - 327,82 TL
• Terkin edilecek tutar (%80) - 262,25 TL

5746 Sayılı Kanun Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?
5746 Sayılı kanun 31.12.2023 yılına kadar geçerliliğini sürdürmektedir.
5746 Sayılı Kanun Kapsamında Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ve Teknokent Bölgelerinde “Uzaktan Çalışma” Uygulaması
Resmi Gazetede yayımlanan 7263 Sayılı kanun Kapsamındaki “Uzaktan Çalışma” uygulaması ve 7346 Sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 20. ve 28.Maddeleri ” aşağıdaki şekilde uygulanmaktadır;
• Ar-Ge / Tasarım Merkezleri ve Teknopark firmalarında çalışan personeller toplam çalışma saatinin %50’sini doğrudan uzaktan çalışabilmektedir. Çalışma süresinin %50’sinin Uzaktan Çalışmanın uygulanabilmesi için ilgili personelin bölgeye gelme zorunluluğu bulunmamaktadır.
• Uzaktan Çalışma saatleri her personel için ayrı bir şekilde belirlenecek olup, toplam personel sayısı diğer bir deyişle çalışma süresi üzerinden de belirlenebilmektedir.
• “%50 Uzaktan Çalışma” hakkını belirlenen bölge ve sektörlerde %75’e kadar artırılmıştır. 50 personeli bulunan bir Ar-Ge/Tasarım Merkezi yada TGB Firması içerisinde 37,5 personel bölgeye gelmeden teşviklerden yararlanabilmektedir. Kalan 12,5 personel ise bölgede geçirdiği süre boyunca teşviklerden yaralanabilecektir.

ODS Consulting Group Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Danışmanlığı ile Firmalara Nasıl Yardımcı Olur?
Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Danışmanlığı kapsamında firmalara hangi desteklerden ne kadar oranda indirim ve ya hangi vergilerde istisnai durumlardan yararlanabileceği konusunda yol göstermektedir. Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin kurulabilmesi amacıyla asgari gerekliliklerin yerine getirilmesini sağlamaktadır. Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Danışmanlığı kapsamında;
• Ar-Ge Merkezi proje dosyasının hazırlanması
• Başvuru takibi gerçekleştirilmesi ve gerekli revizyonların yapılması
• Ar-Ge Merkezi ekibine durum bazlı bilgilendirme toplantılarının yapılması
• Ar-Ge Merkezi organizasyon şemasının oluşturulması
• Ar-Ge Merkezi proje havuzunun oluşturulması
• Ar-Ge Merkezi personel seçimi ve proje planlanması
• Ar-Ge Merkezi süreçlerinin ve ilgili prosedürlerin tasarlanması süreçlerini üstlenmektedir.

Firmalar Neden Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Desteklerinden Faydalanmalıdır?

Firmalar için Ar-Ge ve Tasarım merkezi olmanın maliyet düşürücü çeşitli avantajları bulunmaktadır. Ar-Ge ve Tasarım Merkezi desteklerinden de yararlanabilmek için firmaların yürütülen projelerinin devam gerekliliği bulunmaktadır. Bu kapsamda matrah indirimi, sigorta işveren pirimi desteği, damga vergisi istisnası, gelir vergisi istisnası ve stopaj desteği, temel bilimler personel istihdam desteği ve gümrük vergisi muafiyeti alanlarında büyük ölçüde gerek maliyet gerek zaman tasarrufu sağlanmaktadır.

Ar-Ge Danışmanlığı Nedir?

Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) danışmanlığı, bir işletmenin Ar-Ge projelerini yönetme, organize etme ve destekleme konularında danışmanlık hizmetidir. Ar-Ge danışmanlığı hizmeti sunan şirketler, aşağıdaki gibi hizmetleri sunabilir:
Ar-Ge stratejisi ve planlaması: Ar-Ge projelerinin hedeflerinin belirlenmesi, kaynakların yönetimi, proje yönetimi ve projenin tamamlanması için gereken adımların belirlenmesi gibi konulara odaklanabilir.
Ar-Ge yönetimi: Ar-Ge projelerinin yönetimi, çalışanların yönlendirilmesi, projenin izlenmesi ve kontrol edilmesi gibi konulara odaklanabilir.
Ar-Ge kaynaklarının yönetimi: Ar-Ge projeleri için gerekli kaynakların belirlenmesi, kaynakların yönetimi ve kullanımı gibi konulara odaklanabilir.
Ar-Ge projelerinin tamamlanması: Ar-Ge projelerinin tamamlanması, projenin değerlendirilmesi ve proje sonuçlarının sunumu gibi konulara odaklanabilir.
Ar-Ge eğitimi ve kapasite geliştirme: Ar-Ge çalışanlarının eğitimi, Ar-Ge yönetimi ve Ar-Ge projelerinin yönetimi gibi konulara odaklanabilir.

Ar-Ge danışmanlığı, işletmelerin Ar-Ge projelerinin verimliliğini artırmasına, Ar-Ge projelerinin başarılı bir şekilde tamamlanmasına ve Ar-Ge çalışanlarının kapasitelerinin geliştirilmesine yardımcı olabilir. Ar-Ge danışmanlığı hizmeti sunan şirketler, işletmelerin Ar-Ge projelerini daha verimli, etkilil ve başarılı hale getirmek için tasarlanmıştır.

Ar-Ge Danışmanlık Firmaları Ne İş Yapar?

Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) danışmanlık firmaları, müşterilerine teknolojik ve üretim süreçlerinde yenilikçi çözümler sunmak amacıyla kurulan danışmanlık şirketleridir. Bunlar, müşterilerinin ürün ve hizmetlerini geliştirmek, pazar açısından rekabet avantajı sağlamak, maliyetlerini azaltmak, verimliliği artırmak, çevresel etkilerini azaltmak gibi amaçlarına ulaşmasına yardımcı olurlar.

Ar-Ge danışmanlık hizmetleri, birçok farklı alanda hizmet verir. Bunlar arasında endüstriyel tasarım, ürün ve proses geliştirme, çevresel ve enerji verimliliği, üretim yönetimi, ürün test ve analizi, maliyet analizi ve stratejik planlama gibi konular yer alır.

Ar-Ge danışmanları, müşterilerinin ihtiyaçlarını belirlemek, uygun çözümler sunmak ve bu çözümlerin hayata geçirilmesi için gereken adımları atmak için bireysel ve takım çalışması yaparlar. Danışmanlar, aynı zamanda müşterilerine teknolojik trendler, rekabet analizi ve pazar fırsatları hakkında bilgi sunarlar. Ar-Ge danışmanlık hizmeti, birçok farklı sektörde kullanılabilir, ancak genellikle endüstriyel, teknolojik ve hizmet sektörlerinde yaygın olarak kullanılır. Bu hizmet, küçük ve orta ölçekli işletmelerden büyük multinational şirketlere kadar her boyutta işletme için yararlı olabilir.

Sonuç olarak, Ar-Ge danışmanlık firmaları, müşterilerinin teknolojik ve üretim süreçlerinde başarılı olmasına yardımcı olmak amacıyla hizmet verirler.

Ar-Ge Danışmanlığı Neden Gereklidir?

Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) danışmanlığı, işletmelerin Ar-Ge faaliyetlerini yönetme, organize etme ve destekleme konularında hizmet verir. Ar-Ge danışmanlığı, aşağıdaki gibi nedenlerden dolayı işletmeler için gereklidir:
Ar-Ge projelerinin verimliliği: Ar-Ge projeleri verimli, etkilil ve başarılı bir şekilde yürütülmelidir. Ar-Ge danışmanlık firmaları, işletmelerin Ar-Ge projelerinin verimliliğini artırmasına yardımcı olabilir.
Ar-Ge projelerinin başarısı: Ar-Ge projeleri, zamanında, bütçe dahilinde ve istenilen kalitede tamamlanması gerekir. Ar-Ge danışmanlık firmaları, işletmelerin Ar-Ge projelerinin başarılı bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olabilir.
Ar-Ge kaynaklarının verimli kullanımı: Ar-Ge projeleri için gerekli kaynaklar verimli kullanılmalıdır. Ar-Ge danışmanlık firmaları, işletmelerin Ar-Ge kaynaklarını verimli kullanmasına yardımcı olabilir.
Ar-Ge çalışanlarının kapasitelerinin geliştirilmesi: Ar-Ge çalışanlarının kapasiteleri geliştirilmelidir. Ar-Ge danışmanlık firmaları, Ar-Ge çalışanlarının kapasitelerinin geliştirilmesine yardımcı olabilir.
Ar-Ge stratejisi ve planlaması: Ar-Ge projeleri için strateji ve planlamalar belirlenmelidir. Ar-Ge danışmanlık firmaları, işletmelerin Ar-Ge stratejisi ve planlamasını yapmasına yardımcı olabilir.
Ar-Ge danışmanlığı, işletmelerin Ar-Ge faaliyetlerini daha verimli, etkilil ve başarılı hale getirmek için tasarlandır.

Ar-Ge Merkezi Danışmanlığı Hizmetleri Nelerdir?

Ar-Ge merkezi danışmanlığı hizmetleri, bir şirketin Ar-Ge faaliyetlerini optimize etmeyi ve yapılan Ar-Ge çalışmalarının verimliliğini artırmayı amaçlayan danışmanlık hizmetlerini kapsar. Aşağıdaki alanlarda hizmet verilir:
Ar-Ge stratejisi ve yönetimi: Şirketin Ar-Ge hedeflerine uygun bir strateji geliştirilmesi ve uygulanması.
Ar-Ge fonksiyon yapısı: Ar-Ge fonksiyonunun yapısının optimize edilmesi ve daha verimli bir hale getirilmesi.
Proje yönetimi: Ar-Ge projelerinin yönetimi, planlama, takip ve değerlendirilmesi.
Teknolojik araştırma ve geliştirme: Teknolojik araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması ve sonuçlarının analiz edilmesi.
Patent ve fikri mülkiyet hakları: Şirketin patent ve fikri mülkiyet haklarının korunması ve yönetilmesi.
İnovasyon yönetimi: Şirketin inovasyon süreci yönetimi ve inovasyon projelerinin yürütülmesi.
Bu hizmetler, Ar-Ge faaliyetlerinin verimliliğini artırarak şirketin rekabet gücünü artırmayı ve uzun vadeli kârlılığını desteklemeyi hedefler. Ar-Ge merkezi danışmanlığı hizmeti alan şirketler, Ar-Ge faaliyetlerinin daha etkili ve verimli yapılmasını ve inovasyon sürecinin yönetilmesini sağlarlar.

Uzmanımıza danışın

Aşağıda bulunan formu doldurarak uzmanımıza danışabilirsiniz.

KVKK Politikamıza ulaşmak için lütfen tıklayınız.