Kosgeb Kobi Teknoyatırım Programı

Diğer Destekler

TÜBİTAK – NRDIO (Macaristan) İkili İşbirliği Çağrısı

Duyuru • 19 Kasım 2020

TÜBİTAK ile Macaristan Ulusal Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Ofisi (National Research, Development and Innovation Office - NRDIO) arasında iki ülkenin bilim insanları arasında gerçekleştirilecek olan ortak akademik-sanayi işbirliği projeleri desteklenecektir.

Daha Fazla 1

KOSGEB KOBİGEL Destek Programı İmalat Sanayinde Dijitalleşme Çağrıları Yayınlandı

Duyuru • 22 Temmuz 2020

Programın amacı hızlı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için; modern imalat ve bilişim teknolojilerinin desteği ile verimlilik ve yüksek katma değer odaklı imalat sanayi yapısının oluşturulmasıdır.

Daha Fazla 2

Ticaret Bakanlığı Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Programı

Duyuru • 27 Mayıs 2020

Bu program , Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarına pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin olarak verilen destekleri kapsar.

Daha Fazla 3

Çok Taraflı Proje Çağrısı (Multilateral Call For Projects): Sağlıklı Yaşlanma Programı (Healthy Ageing)

Duyuru • 21 Mayıs 2020

Katılımcılar sağlıklı yaşlanmayı teşvik etmek için dijital sağlık araçlarının ve akıllı cihazların geliştirilmesi alanında proje önerisi sunabilecektir.

Daha Fazla 4

Çok Taraflı Proje Çağrısı (Multilateral Call For Projects): Gelişmiş Malzemeler Programı (Advanced Materials)

Duyuru

Türkiye, Güney Kore, Almanya, Avusturya, Belçika (Flanders, Wallonia), Birleşik Krallık, İspanya, Kanada, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Macaristan, Lüksemburg ve Malta’nın dahil olduğu çok taraflı EUREKA Network çağrısıdır.

Daha Fazla 5

Türkiye- İspanya Eureka Çağrısı

Duyuru

Türkiye ve İspanya arasındaki işbirliğinin arttırılması ve iki ülkedeki firmaların ortak Ar-Ge çalışmalarının EUREKA Programı kapsamında desteklenmesi için Türkiye ve İspanya Ortak Proje Çağrısı açılmıştır.

Daha Fazla 6

ERA Cobiotech 2020 Yılı Çağrısı

Duyuru

ERA CoBioTech (Cofund on Biotechnologies) projesi Ufuk 2020 Programı Nanoteknoloji, İleri Malzeme, Biyoteknoloji ve Üretim alanında desteklenen uluslararası bir işbirliği projesidir.

Daha Fazla 7

Ufuk (Horizon) 2020 – Kobi Hızlandırıcı Programı

Duyuru

Avrupa İnovasyon Konseyi Pilot Çalışma Programı kapsamında sadece KOBİ'lerin tek başına başvuru yapabileceği KOBİ Hızlandırıcı Desteği farklı başıklarda destek vermeye devam ediyor.

Daha Fazla 8

Tubitak-Ufuk 2020 (Horizon 2020) Ağlara Üyelik Desteği

Duyuru • 20 Mayıs 2020

Ağlara üyelik desteği ile ülkemizin aidat ödeyerek katılım sağladığı AB ÇP Programı kapsamında sunulan proje önerilerine dâhil olunması ve Avrupa Birliği Çerçeve Programlarının önceliklerinin belirlenmesinde etkili olan ağlara üyeliğin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Daha Fazla 9

Tubitak-Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı

Duyuru • 15 Mayıs 2020

TUBİTAK Üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasını sağlamak için Yenilik Destek Programı kapsamında bir çağrıya çıkmıştır.

Daha Fazla 10

Tubitak-Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin Kobi Destekleme Programı

Duyuru

Sipariş Ar-Ge – 2020 olarak isimlendirilen çağrıda, müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Daha Fazla 11

Kosgeb Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Duyuru • 13 Mayıs 2020

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programın amacı, desteklenecek araştırma-geliştirme ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretmelerini sağlamaktır.

Daha Fazla 12

Ticaret Bakanlığı Ktz Programı

Duyuru

Küresel firmalar ile işbirliği içerisinde bu firmalara ara malı üretmek ve çalışmakta olduğu veya çalışacağı Küresel Firma’ya yeni ürün tedarik edecek veya mevcut ürünü ile yeni bir Küresel Firma’ya tedarikçi olacak şirketlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Daha Fazla 13

Kosgeb Kobi Teknoyatırım Programı

Duyuru

Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini ve Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.

Daha Fazla 14

Ticaret Bakanlığı Tasarım ve Ürün Geliştirme Programı

Duyuru • 12 Mayıs 2020

Daha Fazla 15

Linkedin hesabımızı takip edin!