DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI İMALAT SANAYİ DESTEK PROGRAMI (Mikro ve Küçük İşletmeler)

#nt-2 { color: #00456f; width: 100%; } #nt-2-r1 { border-top: solid #00456f 2px ; } #nt-2-r { border-top: solid #00456f 2px ; } #nt-2-r-final { border-top: solid #00456f 2px ; border-bottom: solid #00456f 2px ; } #nt-2-td { padding: 5px; text-align: center; font-size: 18px; border-right: solid #00456f 2px ; } #nt-2-tdr { padding: 5px; text-align: center; font-size: 18px; border-right: none; } @media only screen and (max-width: 768px) { #nt-2-cont { overflow-x: scroll; } }

PROGRAM KÜNYESİ

PROGRAMIN ADI İMALAT SANAYİ DESTEK PROGRAMI (Mikro ve Küçük İşletmeler) 2022 Yılı Faizsiz Kredi Desteği Başvuru Rehberi
PROGRAM BİLGİLERİ ADI İLAN TARİHİ İmalat Sanayi Destek Programı 16 Kasım 2022 Çarşamba
Programın Amaçları ve Öncelikleri Faizsiz Kredi Desteği Programının amacı; Bölgesi’nde yer alan imalat sanayi işletmelerinin rekabet edebilirliği ile yenilikçilik potansiyelinin sürdürülebilir bir şekilde güçlendirilmesidir. Bu doğrultuda mali destek programının öncelik alanları;
1. İşletmelerin imalat, tasarım, test, pazarlama kapasite ve yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamak
2. İşletmelerin ihracat ve ithal ikame üretim kapasite ve yeteneklerini artırmak olarak belirlenmiştir.
PROGRAMIN BÜTÇESİ 50.000.000 TL
PROJE BAŞINA KULLANILABİLECEK KREDİNİN TUTARI (Proje Bütçesi) Asgari: 200.000 TL
Azami: 3.000.000 TL
PROJE SÜRESİ Azami 6 ay
GERİ ÖDEME SÜRESİ 36 Ay (6 ay geri ödemesiz)
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ Mikro ve Küçük İşletme Sınıfındaki KOBİ’ler
KAYS ÜZERİNDEN SON BAŞVURU TARİHİ 20 Ocak 2023 Cuma Saat:23.59
TAAHHÜTNAME İÇİN SON TESLİM TARİHİ 27 Ocak 2023 Cuma Saat:18.00


BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU: KİMLER BAŞVURABİLİR?

(1) Destek almaya hak kazanabilmek için, Başvuru Sahipleri başvuru tarihi itibarıyla aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:
• 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” ile belirlenen mikro veya küçük işletme tanımı ile uyumlu olması,
• Ajansın faaliyet gösterdiği TR61 Düzey 2 Bölgesi’nde (Antalya, Burdur, Isparta) kayıtlı olması veya merkezinin ya da yasal şubelerinin bu bölgelerde bulunması,
• Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,
• Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,
• Başvuru tarihinde veya bu tarihten önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması,

PROJE KONULARI

Programın amacının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak ve program önceliklerinden en az birinin kapsamına giren projeler uygun kabul edilmektedir. Aşağıda sıralanan örnek proje konuları, bu program kapsamında başvurulabilecek proje konularının tümünü kapsamamakta olup sadece fikir verme amacıyla sunulmaktadır. Söz konusu program kapsamında desteklenecek proje konuları bunlarla sınırlı olmayıp; proje tekliflerinin programın amaçlarına uygun olarak çeşitlendirilmesi mümkündür.

ÖRNEK PROJE KONULARI

Projenin yürütülmesi için gerekli olan, yararlanıcı tarafından gerçekleştirilen ve gerçek tutarlar üzerinden hesaplanan maliyetlerdir:
• Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni makine, ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri,
• Kalite sistemleri, marka, patent, endüstriyel tasarım vb. geçerli belgeler alınmasına yönelik giderler,
• Proje bütçesinin %5’ini geçmemek kaydıyla sarf malzemesi maliyetleri,
• Proje bütçesinin %5’ini aşmayacak şekilde ve yalnızca sınırlı deneme üretimi için kullanılan hammadde maliyetleri,
• Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve proje bütçesinin %30’unu geçmemek koşulu ile yapım işleri,
• Denetim maliyetleri,
• Görünürlük maliyetleri (yürütülmekte olan projenin tanıtımı), yazılım, otomasyon sistemleri, internet sayfası ve e-ticaret sistemi kurulumu giderleri,
• Mal, hizmet ve yapım işi alımlarına ilişkin vergiler (Bu program kapsamında hazırlanacak projelerin bütçeleri, vergiler dâhil olarak düzenlenecektir.)

UYGUN OLMAYAN MALİYETLER

Bu programda hiçbir şekilde uygun maliyet olarak kabul edilmeyecek olan maliyet kalemleri aşağıda sıralanmaktadır:
• Kredi kullanımına yönelik işlem ve dosya masrafları (Kredi uygunluk belgesi, ekspertiz ücretleri, teminat masrafları, havale maliyetleri, sigorta, komisyon, BSMV, banka maliyetleri vb.)
• Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler,
• Proje hesabı dışında yapılan proje harcamaları,
• Borçlar; zarar veya borç karşılıkları,
• Faiz borcu,
• Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler,
• Arazi veya bina alımları,
• Her türlü ikinci el alımı,
• Kur artışı dolayısıyla oluşan maliyet artışları,
• “1.İnsan Kaynakları”, “2. Seyahat”, “4. Yerel Ofis Maliyetleri” ve “8. İdari Maliyetler” bütçe başlıklarına yazılan maliyetler,
• Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri,
• Yararlanıcı dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,
• Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler,
• Proje ile ilgisi olmayan harcamalar,
• İstimlak bedelleri,
• Otomobil, motosiklet, minibüs, otobüs, kaptıkaçtı, arazi taşıtları, panel van, kamyon ve çekici alımı ve kiralanması ile bu işlemlerle taalluku olan giderler,
• Leasing giderleri,
• Amortisman giderleri.