KOSGEB İş Birliği Destek Programı

büyüteç ikonu

HİZMET
BROŞÜRÜMÜZÜ
İNCELEYİN


Programın Amacı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki iş birlikleri tesis etmelerine katkı sağlar.

Desteklenecek Proje Konuları


Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat,

Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri,

Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar

Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama,

Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan iş birlikleri ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki iş birliği projeleri desteklenir.

Ortaklık Modelleri

İşletici Kuruluş Modeli: Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, iş birliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modelidir

Proje Ortaklığı Modeli: Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modelidir.

Destek Oranları


Proje destek oranı, personel gideri hariç tüm giderler için

desteğin

’i geri ödemeli

’u geri ödemesiz olarak verilir.

Destek Üst LimitiİŞLETİCİ KURULUŞ MODELİ

İşletici Kuruluşun Teknoloji Alanı Asgari KOBİ Sayısı İşletici Kuruluş Proje Destek Üst Limiti (TL) Toplam Üst Limit (TL)
Geri Ödemesiz Geri Ödemeli Toplam
Yüksek 2 1.500.000 3.500.000 5.000.000 5.000.000
Orta 3 1.500.000 3.500.000 5.000.000 5.000.000
Diğer 5 1.500.000 3.500.000 5.000.000 5.000.000


PROJE ORTAKLIĞI MODELİ

İşletici Kuruluşun Teknoloji Alanı Asgari KOBİ Sayısı İşletici Kuruluş Proje Destek Üst Limiti (TL) Toplam Üst Limit (TL)
Geri Ödemesiz Geri Ödemeli İşletme Başına Toplam Geri Ödemesiz Geri Ödemeli Toplam
Yüksek 2 600.000 1.400.000 2.000.000 3.000.000 7.000.000 10.000.000
Orta 3 300.000 700.000 1.000.000 3.000.000 7.000.000 10.000.000
Diğer 5 225.000 525.000 750.000 1.500.000 3.500.000 5.000.000


Desteklenecek Giderler


Personel Giderleri

Yazılım Giderleri

Makine, Teçhizat ve Kalıp Giderleri

Hizmet Alımı Giderleri

Ham Madde ve Malzeme Giderleri

Diğer Giderler


Proje Süresi

Proje süresi en az 12, en fazla 36 aydır. İşletici kuruluşun/proje koordinatörünün talep etmesi halinde, toplam proje süresi 36 ayı geçmemek kaydıyla Kurul kararı ile 4 ay veya 8 ay ek süre verilebilir.

Dikkat Edilecek Hususlar


Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı belgesine sahip olması edilmesi durumunda, destek oranlarına %15 ilave edilir.

Proje başvurusunda, iş birliği amacı ile en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. Ancak orta-yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde en az 3 işletmenin, yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek iş birliklerinde en az 2 işletmenin, büyük işletme ile iş birliği yapılması durumunda en az 1 işletmenin projede yer alması yeterlidir.

Proje başvurularının kamu destekleriyle başarılı tamamlanmış; TÜBİTAK, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ya da Ar-Ge Merkezi projelerinin çıktısı olan ürün geliştirme başvuruları olması ve Kurul tarafından bu kapsama girdiği değerlendirilerek Kurul Karar Formuna işlenen projelerde, personel dışındaki geri ödemesiz destek kapsamında ödenen giderler için geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.

Proje kapsamında açık kaynak kodlu yazılım kullanılması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir.

Proje kapsamında açık kaynak kodlu yazılım kullanılması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir.

Başvuru sahibi tarafından ön başvuruda açık kaynak kodlu yazılım kullanımının beyan edilmiş olması, proje sonucunda işletici kuruluş/proje koordinatörü tarafından projede açık kaynak kodlu yazılım kullanıldığının beyan edilmesi ve bu beyanın proje sonunda yapılacak tespit ve değerlendirmede uygun bulunması kaydı ile %15 ilave destek oranı uygulanır.

Linkedin hesabımızı takip edin!