UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

KOSGEB Kobi Teknoyatırım Destek Programı

HİZMET
BROŞÜRÜMÜZÜ
İNCELEYİN

KOSGEB Kobi Teknoyatırım Destek Programı Nedir?

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı olarak da isimlendirilen KOSGEB Teknoyatırım Destek Programı son yıllarda faaliyette olan Kosgeb Destek programlarından biridir. Ar – Ge / inovasyon / yenilik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan herhangi bir ürünün imalatı ile orta – yüksek teknoloji sınıfında yer alan, firmanın ve ülkenin cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin imalatı, ticaretleştirilmesi – pazarlanmasını sağlamak amacıyla firmaların / şirketlerin yapacağı tüm yatırımların desteklendiği programdır. Teknolojik ürünlerin uluslararası pazarda yer alıp, yurtdışındaki imalatçılarla rekabet etmesine yardımcı olmak amacıyla Teknoyatırım Destek Programı işletmenin yanında olmaktadır.

KOSGEB Kobi Teknoyatırım Destek Programı Amacı Nedir?

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Türkiye’de kurulu ve faaliyet gösteren işletmelerin orta – yüksek ve yüksek teknoloji ürün sınıfında yurtdışı pazarlarda güç kazanması, yurtdışında yer alan işletmelerle mücadele etmeleri amacıyla Türkiye’de uygulanan destek – hibe programlarından biridir. Bu sınıfta üretime yönelik yapılacak yatırımlara dair yazılım, personel, makine & teçhizat, eğitim & danışmanlık, üretim hattı gibi giderlere dair çeşitli destek ve hibeler sunulmaktadır. TEKNOLOJİ ALANLARI TABLOSU üzerinden yatırım alanlarına detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

KOSGEB Kobi Teknoyatırım Destek Programında Desteklenecek Proje Giderleri Nelerdir?

Program kapsamında desteklenecek proje giderleri aşağıda yer almaktadır.
- Makine & teçhizat desteği: Alınacak makine ve teçhizatın yeni olması şartıyla geri ödemesiz ve geri ödemeli destek sağlanmaktadır. %60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]
- Yazılım giderleri desteği: Yeni alınması koşuluyla yazılımın lisans bedeli ya da proje süresince kullanılacak lisansın kullanım bedeli için sağlanan geri ödemeli veya geri ödemesiz destek. %60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]
- Personel gider desteği: Personel gider desteği teknoyatırım programı kapsamında geri ödemesiz destek olarak sağlanmaktadır. Personel gideri için %60 destek oranı kuralı dikkate alınmaz.
- Eğitim ve danışmanlık desteği: Geri ödemesiz ve geri ödemeli destek olarak belirtilmektedir. %60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]
- Üretim hattı tasarım giderleri desteği: Makine & teçhizat ve kalıp giderleri için onaylanan toplam tutarın %3’ünü geçemez. %60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]
- Tanıtım ve pazarlama gideri desteği: Geri ödemeli ve geri ödemesiz destek olarak belirtilmektedir. %60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]
* Makine, teçhizat ve yazılımın yerli üretim / yerli malı olması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15’lik ek destek eklenir, geri ödemesiz destek %75 oranına çıkar.
** Yatırıma dair projenin başarılı şekilde sonuçlanması halinde personel ve enerji giderlerini içeren işletme giderleri için 1 yıl daha destek sağlanır.

KOSGEB Kobi Teknoyatırım Destek Programında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Ödeme ve erken ödeme süreçleri dikkat edilmesi gereken adımlardan biridir. Bu kapsamda;
- Ödeme taleplerine dair işlemler firmanın kendisi tarafından KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilmelidir.
- Desteklenen işletme karşılanacak kalemler, unsurlar arasında yer alan ürünler üzerinden mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmelidir. Öncesinde bu giderlere dair ödeme talep formu doldurmalılardır. Belgeler sisteme yüklenir ve ödeme forma istinaden talep edilir.
- Formda yer alan talepler ve giderlere dair unsurlar uygun bulunduğu taktirde işletme hesabına hibe / teşvik tutarları yatırılır.
- Mevzuatta belirtilen limitlerin üzerine çıkıldığında sadece “makine – teçhizata ilişkin” alımlar için hizmet sağlayıcıya ödeme yapılacaktır.
- Talep edildiği taktirde teminata istinaden erken ödeme yardımı sağlanabilir.
Başvurulacak sınıflara/amaca dair ek dikkat edilmesi gerekenler;
- Kurul tarafından belirlenen çerçeveler dahilinde hazırlanan tabloya istinaden yapılan ürün tedariğinin (makine-teçhizat ve kalıba ait özelliklerin kurul kararındaki asgari teknik özellikleri sağlaması kaydıyla) söz konusu gider kalemine ilişkin yine kurum tarafından belirlenen tutarlar çerçevesinde hesaplamalar yapılarak ödeme gerçekleştirilir.
- Destek programı kapsamındaki desteklere ilişkin destek ödemesi talebi yapılması için giderlerin tedariği ve giderlerin fatura tarihlerinin program süresi içerisinde olması gerekmektedir.

KOSGEB Kobi Teknoyatırım Destek Programında Destek Miktarı ve Oranı Nedir?

KOSGEB Kobi Teknoyatırım Destek Programı’na başvuru yapan işletmeler / şirketlere yönelik destek üst limiti, düşük ve orta düşük teknolojim alanında yer alan ürünlere dair 1 milyon TL, orta ve yüksek teknoloji alanında yer alan ürünlere dair 5 milyon TL’dir.
a) Düşük – orta teknoloji alanında geri ödemesiz destekler için toplam 300 bin TL, geri ödemeli destekler için toplam 700 bin TL olacak şekilde 1 milyon TL’dir.
b) Orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında geri ödemesiz destekler için 1,8; geri ödemeli destekler için 4,2 milyon TL olacak şekilde toplam 6 milyon TL’dir. Bu oran personel gideri dışında %60 oranında uygulanır.

KOSGEB Kobi Teknoyatırım Destek Programına Kimler Başvuru Yapabilir? KOSGEB Kobi Teknoyatırım Destek Programının Başvuru Şartları Nelerdir?

Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlere dair yatırım projelerinde;
En fazla 5 yıl önce hazırlanmış olmak üzere Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterecek şekilde aşağıdaki belgelerden herhangi birine sahip olmak;
- KOSGEB ve diğer fon sağlayan kamu kuruluşları, AB fonlarından Ar-Ge’ye yönelik destek aldığını gösteren belge,
- Patent belgesi,
- Doktora tezi konusu,
- Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi,
- Yurtiçi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde tamamlanmış olması şartıyla veya Kamu Ar-Ge Merkezleri Enstitülerinde yürütülen veya 5746 sayılı kanun kapsamında kurulan Ar-Ge Merkezlerinde yürütülen Ar-Ge faaliyeti sonucunda ortaya çıkan ve belgelenen,
b) Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlere ait yatırım projesi başvuruları için;
Ar – Ge süreçleri tamamlanan ve imalat sürecine başlanan ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması ve orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması çerçevesinde belirlenen “CARİ İŞLEMLER HESABINA KATKI SAĞLAYACAK ÜRÜN LİSTESİ”NDE yer alan ürünlerden biriyse başvuru yapılabilir.

KOSGEB Kobi Teknoyatırım Destek Programının Süresi Ne Kadardır?

Kobi Teknoyatırım Programı’nın destek sürecinde KOSGEB tarafından sağlanacak destek kalemleri, miktarları ve süreleri, belirtilen sınırlar çerçevesinde değerlendirilir, geri ödemeli ve geri ödemesiz şekilde destekler işletmeye sağlanır. Projenin başlangıç tarihi, kurul tarafından desteklenmeye ilişkin kararın alındığı tarih üzerinden ilerler. Bu süre ise en az 8 ay, azami 36 ay süreyle çerçevelidir. Proje süresi 4 ay ve 4 ayın katları şeklinde olmalıdır.

Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla başvuru yapılabilmesi için;

KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

Patent belgesi ile koruma altına alınan,

Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,

Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan, prototip çalışması tamamlanmış ürün için yapılması esastır. Ürün sahibi işletmeler veya ürünün fikri sınai mülkiyet ve telif haklarını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler başvurabilir.

Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla başvuru yapılabilmesi için;

Üretilecek ürünün; orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması, Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması, Yatırım projesi bütçesinin 10.000.000 TL’yi geçmemesi, Başvuru sahibi işletmenin paydaş ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

Yatırım projesine konu satın alınacak makine-teçhizat ve yazılımın yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilerek oran %45 olarak uygulanır. Geri ödemeli destek oranından aynı oran azaltılarak %55 olarak uygulanır.

Proje kapsamında açık kaynak kodlu yazılım kullanılması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir.

Destek Programında belirtilen destek oranlarına ilave edilecek destek oranları toplamda %15’i geçemez.

Destek kapsamında alınacak makine teçhizat ve kalıbın yeni olma şartı aranır. Ancak daha önceden ithal edilmiş makine-teçhizat, ithal edildiği tarihte yeni olması şartıyla, yatırım projesi başvuru tarihi itibariyle en fazla 3 (üç) yaşında ise destek kapsamında değerlendirilir.

Yatırım projesi kapsamında yeni istihdam edilecek personel için geri ödemesiz destek verilir. Yatırım Projesi başlangıç tarihinden itibaren son 4 ay içinde İşletmede istihdam edilmemiş olan personel yeni istihdam olarak kabul edilir.