Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

X

KOSGEB KOBİ Teknoyatırım Destek Programı

HİZMET
BROŞÜRÜMÜZÜ
İNCELEYİN

Programın Amacı

Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin üretimini, ticarileştirilmesini ve de orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan, cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamayı amaçlayan yatırımları desteklemek suretiyle ihracatı artırmak ve ülke ekonomisine katma değer sağlamak için yapılacak yatırımlarının desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Destek Oranları


Bu destek programı kapsamında uygulanacak destek oranı

olup, destek tutarının

’i geri ödemeli

’u geri ödemesiz olarak verilir.

Personel giderleri

%100

oranında desteklenmektedir

Destek Üst Limitleri

Düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti;

700.000 TL

GERİ ÖDEMELİ

+ 300.000 TL

GERİ ÖDEMESİZ

= 1.000.000 TL

TOPLAM

Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli

3.500.000 TL

GERİ ÖDEMELİ

+ 1.500.000 TL

GERİ ÖDEMESİZ

= 5.000.000 TL

TOPLAM

Desteklenecek Giderler

Makine-teçhizat desteği

Üretim hattı tasarım giderleri desteği

Yazılım giderleri desteği

Personel gideri desteği

Eğitim ve danışmanlık desteği

Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği

Başvuru Yapabilecek Kurum ve Kuruluşlar

Bu programa KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olan, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmeler KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Teknoloji Alanları Tablosunda belirtilen alanlarda yatırım projelerini sunarak başvurabilir.

Proje Süresi

Proje süresi 4 ay ve katları şeklinde olmak üzere en az 8 ay en fazla 36 ay olacak şekilde belirlenir.

Dikkat Edilecek Hususlar

Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla başvuru yapılabilmesi için;

KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

Patent belgesi ile koruma altına alınan,

Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,

Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan, prototip çalışması tamamlanmış ürün için yapılması esastır. Ürün sahibi işletmeler veya ürünün fikri sınai mülkiyet ve telif haklarını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler başvurabilir.

Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla başvuru yapılabilmesi için;

Üretilecek ürünün; orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması, Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması, Yatırım projesi bütçesinin 10.000.000 TL’yi geçmemesi, Başvuru sahibi işletmenin paydaş ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

Yatırım projesine konu satın alınacak makine-teçhizat ve yazılımın yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilerek oran %45 olarak uygulanır. Geri ödemeli destek oranından aynı oran azaltılarak %55 olarak uygulanır.

Proje kapsamında açık kaynak kodlu yazılım kullanılması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir.

Destek Programında belirtilen destek oranlarına ilave edilecek destek oranları toplamda %15’i geçemez.

Destek kapsamında alınacak makine teçhizat ve kalıbın yeni olma şartı aranır. Ancak daha önceden ithal edilmiş makine-teçhizat, ithal edildiği tarihte yeni olması şartıyla, yatırım projesi başvuru tarihi itibariyle en fazla 3 (üç) yaşında ise destek kapsamında değerlendirilir.

Yatırım projesi kapsamında yeni istihdam edilecek personel için geri ödemesiz destek verilir. Yatırım Projesi başlangıç tarihinden itibaren son 4 ay içinde İşletmede istihdam edilmemiş olan personel yeni istihdam olarak kabul edilir.