Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

X

KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek Programı

HİZMET
BROŞÜRÜMÜZÜ
İNCELEYİN

Programın Amacı

Programın temelde 4 ana amacı var. Bunlar şöyle sıralanabilir.
1. KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını artırmak,
2. KOBİ’leri uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,
3. İhracata başlayan KOBİ sayısını artırmak,
4. E-ticarete başlayan KOBİ sayısını artırmak.

Destek Oranları

Program kapsamında personel gideri dışındaki tüm giderler için

oranında geri ödemesiz ve

oranında geri ödemeli destek sağlanır.

Destek Üst Limiti

Program kapsamında verilecek desteğin üst limiti;

210.000 TL

GERİ ÖDEMESİZ

+ 90.000 TL

GERİ ÖDEMELİ

= 300.000 TL

TOPLAM

Desteklenecek Giderler

Hizmet Alımı Giderleri

Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri

Yazılım ve Donanım Giderleri

Personel Gideri

Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri

Tanıtım Giderleri

Başvuru Yapabilecek Kurum ve Kuruluşlar

İşletmenin programdan yararlanabilmesi için; Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir.

Proje Süresi

Proje süresi en az 8, en fazla 24 aydır. İşletme tarafından revizyon talep edilmesi halinde, proje süresi 24 ayı aşmamak kaydıyla kurul kararı ile 8 aya kadar ek süre verilebilir.

Dikkat Edilecek Hususlar

İşletmeler bu destekten sadece 1 kez yararlanabilir.

Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir.

İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekir.

İşletmenin proje bütçesi, son onaylı mali yıl net satış hasılatını aşmaması gerekir.

İşletmenin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. (Ancak imalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz.)

Proje başvurusu en az 2 farklı gider grubundan oluşmalıdır.

Personel giderleri için destek oranı dikkate alınmaksızın; asgari geçim indirimi dâhil net asgari ücret tutarı temel girdi olmak üzere bu uygulama esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutar kadar geri ödemesiz destek sağlanır.

Projeye konu satın alınacak yazılımın yerli malı belgesi ile tevsik edilmesi durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.

Proje kapsamında açık kaynak kodlu yazılım kullanılması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir.

Destek oranlarına ilave edilecek destek oranı %15’i, işletmeye ödenen destek tutarı ise destek üst limitlerini ve toplam destek üst limitini geçemez.