UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

24.08.2022 

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle

1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Nedir?

Program, katma değer yaratan kuruluşların yeni ürün ortaya çıkarılması, var olan ürünün geliştirilmesi / iyileştirilmesi, kalite ve standartlarının üst düzeye çıkartılması, maliyetlerin düşürülmesi ve yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi amacıyla projelendirilen ar-ge çalışmalarını kapsamaktadır. Program;
● Ar-Ge kültürü ve yapılanmasının oluşmasını,
● Proje yönetim becerisinin sağlanmasını,
● Bilgi kazanımlarının devamlılığını sağlamayı,
● Üniversite ve sanayiler arası işbirliği kurmayı,
● Yenilikçi ürün ve teknoloji üretimi konusunda yetkinlik sağlamayı,
● Sektöre yönelik nitelikli işgücü istihdam oranlarını üst düzeye çıkarmayı,
● Yurtiçi, yurt dışı işbirliklerini desteklemeyi hedeflemektedir.

TÜBİTAK 1501 Desteklenen Projeler Nelerdir?

Yeni bir ürün ortaya çıkartılması, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin iyileştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.
Ar-Ge projesi kapsamında yer alan makine, ekipman, hammadde, kalıp, yazılım, yayın, analiz, danışmanlık giderleri desteklenmektedir.
Kavram oluşturma, teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü, geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar, tasarım, tasarım geliştirme ve tasarım doğrulama çalışmaları, prototip üretimi, pilot tesisin kurulması, deneme üretimi ve tip testlerinin oluşturulması, satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri destek kapsamındadır.

TÜBİTAK 1501 Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

● Ortaklı başvurular için başvuru miktarı üst limiti uygulanmaz. Kuruluşun hem kişisel hem ortaklı başvuruları olduğunda, sadece kişisel başvuruları için başvuru sayısı üst limiti uygulanır.
● Firmanın daha önce desteklenmiş projelerinde kazandığı ticari kazanımlar; proje önerisinde sunulan fikirler ve hakem değerlendirmeleri dikkate alınarak ilgili Grup Yürütme Kurulunda değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucuna göre geçmişte TÜBİTAK tarafından sağlanan projelerine ait çıktıların başarı ile ticarileştirilmesini sağlamış firmaların projelerine 5 ila 10 puan arası ek puan kazanacaktır. Başvurusu yapılan proje fikrinin hak ettiği puanı almasını sağlamak için geçmişte tamamlanmış TÜBİTAK projelerinin tamamı hakkında bilgi verilmesi ve bu projelerde elde edilen ticari kazanımların sayısal değerlerle belirtilmesi oldukça önemlidir. Ortaklı projelerde muhatap kuruluşun geçmiş projelerinin ticarileşmesi kısas alınacaktır.TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’na Kimler Başvurabilmektedir?

Programa sadece küçük ve orta ölçekli işletmeler ve sanayi ölçekli işletmeler başvuru yapabilme imkanına sahiptir. Proje destek oranı işletmenin boyutuna göre değişmektedir. 250 personelden az ve 125.000.000 TL’den az yıllık hasılata sahip işletmeler destekten %75, bu rakamların üzerinde büyüklüğe sahip işletmeler %60 oranında yardım alabilmektedir.

Merkezi yurt dışında bulunan işlet
melerin dar mükellefiyet konumundaki Türkiye’deki şubeleri, vakıflar, dernekler ve iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar programa başvuruda bulunma imkanına sahiptir. Başvuru anında belirtilen nitelikleri sağlayıp proje devam ederken bu niteliklerin ortadan kalkması halinde destek sunulmaya devam edilir. Başvuru şartlarını sağlayan işletmelerin başvuru ve desteklenme sınırı bulunmamaktadır.

İşletmeler proje içindeki faaliyet ve bütçelerin ayrı ayrı belirtilmesi durumunda ortak proje başvurusu gerçekleştirebilir. Ticari ortaklık kurmaları mecburi değildir. Destek projelerinin kavram geliştirme, teknik yapılabilirlik etüdü, tasarım amaçlı laboratuvar çalışmaları, tasarım sergileme ve doğrulama çalışmaları, prototip hazırlama, pilot tesis kurma, deneme üretimi, saha testi yoluyla tasarım sorunlarının çözümü adımlarının tamamına / bir kısmına yer vermesi istenir.

TÜBİTAK 1501 Destek Miktarı ve Destek Oranı Nedir?

Desteklenen projeler dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına uygulanacak dönemsel destek oranı ile desteklenmektedir. Projenin her dönemi için destek oranı sabit olmak üzere %75 olarak hesaplanır.

Bir kuruluşa ve/veya bir projeye bir takvim yılı içinde sağlanacak maksimum destek miktarı sınırlandırılabilir.

TÜBİTAK 1501 Örnek Proje Nasıl Olmalıdır?

• Sivil hedefli uygulamalara yönelik olmalı,
• Araştırma ortaklıkları kurulmasını gerekli kılmalı,
• İleri teknoloji alanlarında güncel faaliyetleri içermeli,
• Pazar potansiyeli olan hedeflere yönelmeli,
• Gerekli teknik, mali ve yönetsel kaynak ve becerilere sahip katılımcılar doğrultusunda yürütülmeli
• Proje özgün bir şekilde hazırlanmalı ve yatırıma dair gerekli tüm bilgileri vermeliTÜBİTAK 1501 Başvurusu Nasıl Yapılır?

Programdan yararlanabilmek için önce proje öneri başvurusu sunulur. Ön kayıt, TÜBİTAK’ın onay vermesi halinde PRODIS uygulamasından gerçekleştirilir, bu tarih destek başlangıç tarihi olarak belirlenir. Proje önerileri teknik uzmanlar tarafından ön değerlendirmeye tabii tutulur.

Projeler 3 aşamada değerlendirilir;
● Endüstriyel ar-ge içeriği, teknoloji düzeyi, yenilikçilik
● Proje planının ve kuruluş yapısının sağlanması
● Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşme durumu
Bu değerlendirme sonucunda proje yeterli bulunup hakeme gönderilebilir, yetersiz bilgilerin giderilmesi talep edilebilir, proje sahibinin nitelik / nicelik ölçütlerini karşılamaması nedeniyle reddedilebilir. Değerlendirme eşik puanı 60’tır.

Projenin desteklenmesine dair verilen karar TÜBİTAK Başkanlığı tarafından onaylanarak işletmelere bildirilir. Ret kararı durumunda itirazlar en geç 2 ay içinde yapılmalıdır. Uzman hakemler firma ziyaretleri aracılığıyla değerlendirmelerini tamamlar ve TÜBİTAK’a rapor hazırlar. Yürütme komitesi bu raporlar dahilinde karar verir. Projeler 6’şar aylık periyotlarda izleyiciler ile izlenir. Kuruluş, en sonunda proje sonuç raporu ortaya koyar. Ödeme işlemlerinin tamamlanması ile destek sonlandırılır.

Kuruluşların adres, iletişim bilgisi, yetkili, unvan, vergi numarası ve banka bilgisi değişikliği hallerinde bu durumları 15 gün içinde TÜBİTAK’a bildirmesi gerekir. Desteğin 36 ay sürmesi kararlaştırılmıştır. Fakat değerlendirmeler sonucu toplam 36 ayı geçmemek şartıyla %25 ek süre tanınabilir.

Proje süresince mücbir sebeplerin (olağanüstü doğa olayları, doğal afetler, kanuni grev, lokavt, salgın, ambargo, terör, sabotaj, savaş, abluka, seferberlik) oluşması, kuruluşun tasfiye edilmesi / birleşmesi / bölünmesi / yeniden yapılanması, finansal yetersizlik yaşanması, güncel teknolojinin gerisinde kalma, bilgi ve beceri açısından yetersiz kalma gibi durumlar oluşması halinde proje devreden kaldırılır. Bu kapsamda gerçekleştirilen ödemelerin iadesi talep edilmez. Bahsi geçen durumlarda kuruluşun kastı olduğuna dair karar verilirse gerçekleştirilen ödemelere dair gecikme faizi uygulanarak geri ödeme talep edilir ve 3 yıl boyunca yeni başvuru yapması izin verilmez.

1501-SANAYİ AR-GE DESTEK PROGRAMI 2023/1 ÇAĞRI DUYURUSU

1501-SANAYİ AR-GE DESTEK PROGRAMI 2023/1 Çağrısı Gerekçeleri ve Amaçları

Bu çağrı kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeler ile firmaların;
• uluslararası rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,
• yurtdışına bağımlı olunan teknolojilerde rekabetçi yerli teknolojilerin kazanılması
• güçlü ticarileşme potansiyeline sahip teknolojik ürünlerin geliştirilmesi
• ortaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
• proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
• üniversite işbirliği ile Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
amaçlanmaktadır.

KOBİ ölçeğindeki firmaların Ar‐Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan teknoloji alanlarında uluslararası pazarı hedefleyen teknoloji ve ürün geliştirme yetkinliğinin artması, proje çıktılarının sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlaması, kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik etkin kullanımının sağlanması hedeflenmektedir.

1501-SANAYİ AR-GE DESTEK PROGRAMI 2023/1 Çağrı Konu ve Kapsamı

Tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışması, mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında, firmanın teknolojik rekabet gücünü artıracak Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

Çağrı kapsamında, "Çağrıya Özel Şartlar" bölümünde yer alan linklerde belirtilen Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları ile Yeşil Mutabakata Uyum Kapsamındaki Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konularında sunulan projelere öncelik verilecektir.

Proje önerilerinin aşağıda belirtilen hedeflerden bir ya da daha fazlasını karşılaması değerlendirme aşamasında dikkate alınacaktır.
Firmanın uluslararası pazara yönelik teknolojik ürün veya süreç geliştirme kapasitesinin artırılması
Müşteri gereksinimlerini ya da pazar boşluğunu hedef alan çözüm önerilerinin ticari prototipe dönüştürülmesi
Aynı veya farklı alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’lerin ortak proje çalışmaları gerçekleştirmesi
Üniversite işbirliği ile proje geliştirilmesi,
Üniversiteler, araştırma altyapıları, kamu araştırma merkez ve enstitülerinden transfer edilen teknolojilerin olgunlaştırılarak yeni ürün ve süreçlere dönüştürülmesi Yüksek teknoloji alanlarında ürün ve teknoloji geliştirilmesi

1501-SANAYİ AR-GE DESTEK PROGRAMI 2023/1 Çağrı Takvimi

Çağrı Açılış Tarihi: 02/01/2023
Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi: 13/03/2023 (Saat 17:00)
Çağrı Kapanış Tarihi: 15/03/2023 (Saat 23:59)

1501-SANAYİ AR-GE DESTEK PROGRAMI 2023/1 Çağrısına Özel Şartlar

Öncelikli ve Kilit Teknolojilerde Ar-Ge ve Yenilik Konuları, Stratejik ve İhtiyaç Odaklı Ar-Ge ve Yenilik Konuları ile Avrupa Yeşil Mutabakatı ve İklim Değişikliğine Uyuma Yönelik Ar-Ge ve Yenilik Konuları:
https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/26720/arge_ve_yenilik_konu_basliklari_16.12.22.pdf

Proje hem Öncelikli ve Kilit Teknolojilerde Ar-Ge ve Yenilik Konuları/Stratejik ve İhtiyaç Odaklı Ar-Ge ve Yenilik Konuları hem de Avrupa Yeşil Mutabakatı ve İklim Değişikliğine Uyuma Yönelik Ar-Ge ve Yenilik Konularına uygun ise Yeşil Mutabakat başlığı esas alınarak ek puan verilecektir.

Programda aşağıdaki harcamalar kabul edilir.
a) Personel giderleri
b) Seyahat (yalnızca ekonomi sınıfı ulaşım) giderleri
c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
d) Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri
e) Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
f) Malzeme ve sarf giderleri
g) 1507 Programı için AGY101 ve AGY301 proje hazırlatma giderleri
h) Mali Müşavir giderleri
i) Ekonomik Fizibilite Raporu gideri(1501 programında bütçenin 5.000.000 TL ve üzerinde
olması durumunda “Ekonomik Fizibilite Raporu” proje önerisi ekinde sunulması gerekir.)

Destek oranı: %75
Başvuru Sahipleri: KOBİ tanımına uyan ve sektörüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir.
Proje Süresi: 1507 Programı için destek süresi proje bazında en fazla 18 ay, 1501 Programı için bu süre en fazla 36 aydırLinked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle