UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

1507 – TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

24.08.2022 

Linked

Büşra Yar

-

Profili görüntüle

1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

1507 TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Nedir?

Program, küçük ve orta ölçekli işletmelerin teknoloji ilerleme ve yenilikçi faaliyetlerinin artması ve katma değeri yüksek kategorideki ürün ve hizmetlere yönelmelerine yardım eder. KOBİ’lerin mevcut sorunları çözebilme, yeni ürün oluşturulması ya da mevcut ürünleri geliştirme, ürün kalitesini yükseltme ve maliyet düşürücü teknikler kullanma hedefiyle hazırlanmış ikisi ortaklı olmak şartı ile ilk 5 projeyi geri ödemesiz destekler.
Program;
● Ar-Ge kültürü ve yapılanmasının sağlanmasını,
● Proje yönetim becerisinin kazanılmasını,
● Bilgi kazanımlarının devamlılığını sağlamayı,
● Üniversite ve sanayiler arası işbirliği kurmayı,
● Yenilikçi ürün ve teknoloji üretimi konusunda yetkinlik sağlamayı,
● Sektöre yönelik nitelikli işgücü istihdam yüzdelerini arttırmayı,
● Yurtiçi, yurt dışı işbirliklerini sağlamlaştırmayı hedeflemektedir.

TÜBİTAK 1507 Desteklenen Projeler Nelerdir?

Konu sınırı tutulmamakla birlikte programa ait öncelikli alanlarda sunulan projelere ek puan verilmektedir. TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı çağrıları kapsamında gıda endüstrisini kapsayan öncelikli alanlar aşağıdaki gibidir;
● Yerli Gıda Hammaddeleri ve Yardımcı Maddeler
● Kuru Meyve/Sebze Üretim Teknolojileri
● Yerli ve Yenilikçi Hububat Öğütme ve Tavlama Teknolojiler
● Yenilikçi Gıda Katkı Maddeleri

Ayrıca “Yeşil Mutabakata Uyum Kapsamındaki Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları” kapsamındaki proje konularına ek puan verilmektedir. Bu konulardan gıda endüstrisi ile ilgili olanları aşağıdaki gibidir;
● Tarımsal Üretimde ve Gıda Sektöründe Atık ve Artıkların Geri Dönüşümünün Sağlanmasına ve Tekrar Değerlendirilmesine Yönelik Yenilikçi Uygulamalar
● Tarladan Sofraya Sürdürülebilir Tarım Tekniklerinin Yaygınlaştırılmasına Yönelik Yenilikçi Uygulamalar
● Gıda Zincirinin Her Aşamasında (Birincil Üretimden Tüketime Kadar) Gıda Kayıplarını ve İsrafını Azaltmak Amacıyla Sürdürülebilir Gıda Üretim ve Ambalaj Teknolojilerinin ve Uygulamalarının Geliştirilmesi

TÜBİTAK 1507 Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

Programda projelere verilecek desteklerle KOBİ’lerin, daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek malzeme geliştirebilmeleri, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir. KOBİ’lerin bu programda desteklenen projelerle geliştirdikleri Ar-Ge yapabilme yetenekleriyle yeni Ar-Ge projeleri ayarlanıp 1501 kodlu TÜBİTAK Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı’na başvurmaları istenmektedir.

TÜBİTAK 1507 Proje Pazarları Destekleme Programı’na Kimler Başvurabilmektedir?

● 250 kişiden az yıllık çalışanı olan,
● Yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 125 milyon TL’den az olan işletmeler,
● Yeni kurulan ve ilk yıl hesapları henüz onaylanmamış işletmelerde sadece çalışaan sayısı dikkate alınır.
● Merkezi yurt dışında olan işletmelerin dar mükellefiyet konumundaki Türkiye’deki şubeleri, vakıflar, dernekler ve iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar programa başvuruda bulunamazlar.TÜBİTAK 1507 Destek Miktarı ve Destek Oranı Nedir?

● Programda uygulanacak destek oranı her dönem için sabit olup, %75 olarak belirlenmiştir,
● Destek Üst Limiti: 1.200.000 TL

TÜBİTAK 1507 Örnek Proje Nasıl Olmalıdır?

1501-Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Programı ile yeni bir ürün geliştirilmesi, ürün kalitesinin veya standardının arttırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin ve yeni üretim teknolojilerinin geliştirmesi konularında yürütülen Ar-Ge kapsamlı projeler desteklenmektedir.

TÜBİTAK 1507 Başvurusu Nasıl Yapılır?

Projelere en fazla 18 ay yardım edilmektedir. Fakat değerlendirmeler sonucu %25 ek zaman tanınabilir.

Programdan yararlanabilmek için önce proje öneri başvurusu sunulur. Ön başvuru, TÜBİTAK’ın onay vermesi halinde PRODIS uygulamasından gerçekleştirilir, bu tarih destek başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Proje fikirleri teknik uzmanlar tarafından ön değerlendirmeye tabii tutulur.

Projeler 3 aşamada değerlendirilir;
● Endüstriyel ar-ge içeriği, teknoloji düzeyi, yenilikçilik
● Proje planının ve kuruluş yapısının uygunluğu
● Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşme durumu
Bu değerlendirme sonlandırılmasında proje yeterli görülüp hakeme iletilebilir, yetersiz bilgilerin giderilmesi talep edilebilir, proje sahibinin nitelik / nicelik ölçütlerini karşılamaması sebebiyle reddedilebilir.
Uzman hakemler firma ziyaretleri aracılığıyla değerlendirmelerini bitirir ve TÜBİTAK’a rapor oluşturur. Yürütme komitesi bu raporlar dahilinde karar verir. Projeler 6’şar aylık periyotlarda izleyiciler ile izlenir. Kuruluş, en sonunda proje sonuç raporu sunar. Ödeme işlemlerinin tamamlanması ile destek bitirilir. Proje süresince mücbir sebeplerin (olağanüstü doğa olayları, doğal afetler, kanuni grev, lokavt, salgın, ambargo, terör, sabotaj, savaş, abluka, seferberlik) oluşması, kuruluşun tasfiye edilmesi / birleşmesi / bölünmesi / yeniden yapılanması, finansal yetersizlik yaşanması, güncel teknolojinin gerisinde kalma, bilgi ve beceri açısından yetersiz kalma gibi durumlar oluşması halinde proje yürürlükten kaldırılır. Bu kapsamda yapılan ödemelerin iadesi talep edilmez. Bahsi geçen durumlarda kuruluşun kastı olduğuna dair karar verilirse gerçekleştirilen ödemelere dair gecikme faizi tabi tutularak geri ödeme talep edilir ve 3 yıl boyunca yeni başvuru yapma imkanı olmaz.

1507-KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI 2023/1 ÇAĞRI DUYURUSU

1507-KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI 2023/1 Çağrı Gerekçeleri ve Amaçları

Bu çağrı kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeler ile firmaların;
• rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,
• ortak ya da tek başına sistematik Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
• proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
• Ar-Ge nitelikli yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi,
• Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması,
amaçlanmaktadır.

KOBİ ölçeğindeki firmaların Ar‐Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan teknoloji alanlarında yerlileşmenin artması, teknoloji ve ürün geliştirme yetkinliğinin artması, proje çıktılarının ekonomik büyümeye katkı sağlaması, kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik etkin kullanımının sağlanması hedeflenmektedir.

1507-KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI 2023/1 Çağrı Konu ve Kapsamı

Tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışması, mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında, firmanın teknolojik rekabet gücünü artıracak Ar-Ge ve Yenilik projeleri desteklenecektir. 1512 Teknogirişim Sermayesi Destek Programı ile desteklenen firmaların üçüncü aşama proje başvuruları bu çağrı dışında sürekli yapılabilmektedir. Ancak, 1507 TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Çağrısına yapıldığında ise desteklenen projenin devamı niteliğinde bile olsa üçüncü aşama başvurusu sayılmayıp bu çağrı kapsamında değerlendirilecektir.

Çağrı kapsamında, "Çağrıya Özel Şartlar" bölümünde yer alan linklerde belirtilen öncelikli Ar-Ge ve Yenilik konuları ile Avrupa Yeşil Mutabakatına Uyum Kapsamındaki Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konularında sunulan projelere öncelik verilecektir.

Proje önerilerinin aşağıda belirtilen hedeflerden bir ya da daha fazlasını karşılaması değerlendirme aşamasında dikkate alınacaktır.
Firmanın teknolojik ürün veya süreç geliştirme kapasitesinin artırılması
Müşteri gereksinimlerini ya da pazar boşluğunu hedef alan çözüm önerilerinin ticari prototipe dönüştürülmesi
İhracatı hedef alan ürün veya teknoloji geliştirilmesi
Aynı veya farklı alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’lerin ortak proje çalışmaları gerçekleştirmesi
Çağrı Açılış Tarihi 02/01/2023
Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Son Tarihi 20/02/2023 (Saat 23:59)
Çağrı Kapanış Tarihi 23/02/2023 (Saat 23:59)

1507-KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI 2023/1 Çağrısına Özel Şartlar

• Öncelikli ve Kilit Teknolojilerde Ar-Ge ve Yenilik Konuları, Stratejik ve İhtiyaç Odaklı Ar-Ge ve Yenilik Konuları ile Avrupa Yeşil Mutabakatı ve İklim Değişikliğine Uyuma Yönelik Ar-Ge ve Yenilik Konuları:
https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/26720/arge_ve_yenilik_konu_basliklari_16.12.22.pdf
• Proje hem Öncelikli ve Kilit Teknolojilerde Ar-Ge ve Yenilik Konuları/Stratejik ve İhtiyaç Odaklı Ar-Ge ve Yenilik Konuları hem de Avrupa Yeşil Mutabakatı ve İklim Değişikliğine Uyuma Yönelik Ar-Ge ve Yenilik Konularına uygun ise Yeşil Mutabakat başlığı esas alınarak ek puan verilecektir.

Programda aşağıdaki harcamalar kabul edilir.
a) Personel giderleri
b) Seyahat (yalnızca ekonomi sınıfı ulaşım) giderleri
c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
d) Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri
e) Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
f) Malzeme ve sarf giderleri
g) 1507 Programı için AGY101 ve AGY301 proje hazırlatma giderleri
h) Mali Müşavir giderleri
i) Ekonomik Fizibilite Raporu gideri(1501 programında bütçenin 5.000.000 TL ve üzerinde
olması durumunda “Ekonomik Fizibilite Raporu” proje önerisi ekinde sunulması gerekir.)

Destek oranı: %75
Başvuru Sahipleri: KOBİ tanımına uyan ve sektörüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir.
Proje Süresi: 1507 Programı için destek süresi proje bazında en fazla 18 ay, 1501 Programı için bu süre en fazla 36 aydır.

KAYNAKÇA;
https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/ek_1_1501-cagri_duyurusu_2022-2_cagri_duyurusu.pdf
https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/1507-cagri_duyurusu_2020-2_v2_8067873.pdf
Linked

Büşra Yar

-

Profili görüntüle