DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

27256 SGK Teşvik

27256 Sayılı Teşvik Nedir?

İlave istihdam teşviki olarak bilinen 27256 sayılı kanun, işverene SGK prim desteği sağlanmaktadır. İlave istihdam teşviki olarak belirlenen sistemden usul ve şartlarını sağlayabilen işverenler faydalanabilmektedir.

27256 Sayılı Teşvik Şartları Nelerdir?

- Sigortalı Yönünden;
• 01/12/2020 ila 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde bulunan fesih yapılamayacak sürenin son anı arasında (son gün dahil) işe alınmış olması,
• 01/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık zam ve pirim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı bulunması,
• İşe giriş zamanı itibarıyla Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaması, yaşlılık içi aylık ücret almaması,
Destek, aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, staja tabi tutulan öğrenciler ile üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, Türkiye İş Kurumunca düzenlenen eğitimlere dahil olan kursiyerler, harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı Kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlardan yalnızca kısa süreli sigorta kollarına tabi tutulanlar, yalnızca işsizlik sigortasına tabi olanlar, yurt dışında bulunanlar, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ücreti alanlar, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde görev alan hükümlü ve tutuklular ve iş kaybı tazminatı bulunanlar hakkında uygulanmayacağından, 2-7-12-14-19-20-21-22-23-28-39-41-42-43-45-46-47-48-49-50-90-91-92 nolu belge türü seçilmek suretiyle oluşturulacak olan APHB için 27256 kanun numarası seçilemeyecektir.
• Sigortalının işe giriş tarihi itibarıyla yabancı olmaması,
• Sigortalının fiilen çalıştırılması, istenmektedir.

- İşyeri Yönünden;
1) Özel sektör işverenine dahil olması,
2) Sigortalının 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde Kuruma uzun süreli sigorta kollarına (MYÖ) tabi olarak minimum sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ek olarak çalıştırılması,
Bunlara ek olarak işe alınmasa dahi, sonraki aylarda işyerinde görev alan sigortalı sayısı Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak minimum sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının üzerine yükseldiği takdirde, bahse konu sigortalıdan dolayı ilgili aylarda destekten faydalanabilecektir.
Destekten faydalanabilecek ayda/dönemde bildirim yapılan toplam sigortalı sayısı hesabında 7, 19, 22, 42, 43, 46, 47, 49 ve 50 nolu belge çeşitleri ile yapılan bildirimler dikkate alınmayacaktır.
Diğer yandan;
• 18/4/2020 tarihi ve devamında ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamında tescil edilen işyerleri,
• Daha önce tescil edildiği halde 2019 yılının tamamı ile 2020 yılının Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında sigortalı çalıştırılmaması sebebiyle SGK’ya APHB veya MPHB vermeyen,
• Ya da 2019/01 ila 2020/04 aylarında Kuruma uzun süreli sigorta kolları kapsamında bildirimde olmayan işyerleri,

İlave olma şartı aranmaksızın şartları sağlayan bütün sigortalılardan dolayı destekten faydalanabilecektir.
Sigortalı sayısı, ilgili ayda/dönemde Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki APHB veya MPHB’de kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki belgelerde kayıtlı sigortalı sayısı düşülmek suretiyle belirlenecektir.
3) Destekten faydalanan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin tek tek ı olmak üzere, destek süresinin sona ermesinden itibaren, destekten yararlandıkları ortalama geçen zaman kadar fiilen çalıştırılması gerekmektedir.
Destek süresinin sona ermesinden itibaren çalıştırılması gereken sigortalı sayısı, destek zamanı boyunca destek kapsamında 27256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan APHB ve MPHB ile Kuruma bildirilerek yardımdan yararlanılan sigortalı sayısının ikiye ayrılması suretiyle bulunacak olup, bu sayının küsurat kısmının 0,50 ila 0,99 arasında olması halinde bu sayı tama iblağ edilecektir.
Destekten Yararlanılan Ortalama zaman = Destekten Yararlanılan Tüm Sigortalıların Gün Sayısı / Destekten Yararlanılan Sigortalı Sayısı formülü vasıtasıyla bulunacaktır. Bunlara göre, destekten faydalanılan ortalama zamanın küsurat kısmı 0,01 ila 0,49 arasında ise 0 (sıfır) olarak dikkate alınacak, 0,50 ila 0,99 arasında ise tama iblağ edilecektir.
Çalıştırılması gereken sigortalı miktarı ile destekten yararlanılan ortalama zaman, destek süresinin sona ermesinden (4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılmayacak sürenin son gününden) sonra sistem tarafından belirlenerek İşveren Sisteminde bulunan "4447/Geçici 28. Madde Listeleme-Silme" menüsünde yer alan tanımlama ekranında gösterilecektir.

27256 Sayılı Teşvik Hesaplaması Nasıl Yapılır?

27256 sayılı teşvik, kanunun işveren ve çalışana sağladığı haktır. Ve SGK prim gün sayısı günlük bedel kabul edilen 44,15tl çarpımıyla hesaplanmaktadır. 30x44,15= 1,324,5 TL olarak faydalanılacaktır.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Etkili Yönetim

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İPC

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Kurumsal İmaj

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Proaktif Satış Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız