Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

X

Fizibilite Danışmanlığı Nedir?

04.05.2021 

Linked

Ezgi ŞENÖZ

Project Development Senior

Profili görüntüle

Fizibilite Danışmanlığı Nedir?

Fizibilite çalışması fikir halindeki projelerin uygulanabilirliğinin analizi için gerçekleştirilen pazar, teknik ve mali (finansal) konularda yapılan araştırma ve değerlendirme bütünü olarak tanımlanabilmektedir. Fizibilite çalışması, yatırımcının projeye konu olan ürün/hizmeti nasıl üreteceği, ürün/hizmetin potansiyel müşterileri ve nihai kullanıcılarının kimler olacağını, pazarın güncel ve ileriye dönük hedeflerinin ve yönelimlerinin analizi, yatırım ihtiyacının neler olduğu, elde edilecek kazanımın ekonomik boyutunun neler olacağı ve benzeri sorulara yönelik cevapların raporlanmasıdır.

Yatırımcının kısa ve orta vadede hayata geçirmeyi planladığı projeleri için kılavuz niteliği taşıyan fizibilite raporlarının, çok yönlü bakış açısı ve tüm olasılıkların araştırma esaslı olarak dikkate alınarak, gerçekçi bir yapıda hazırlanması gerekmektedir. Yanlış ve dar bir perspektiften hazırlanan fizibilite çalışması yatırımcının yanlış yönlenmesi, uygun olmayan yatırım kararlarının oluşmasına neden olabilmektedir.

Fizibilite Danışmanlığı kapsamında sekiz ana adımda firmanın yatırım fikri detaylı olarak analiz edilmektedir.

1. Hazırlık Çalışmaları
2. Ürün Belirleme Çalışması
3. Sektör Analizi
4. Rakip Analizi
5. İhtiyaç Analizi
6. Yatırım Yeri İle İlgili Faktörlerin Değerlendirilmesi
7. Projenin Finansal Modelinin Geliştirilmesi
8. Fizibilite Raporunun Oluşturulması

Fizibilite Danışmanlığı olarak adlandırılan çalışmalarımız, yatırım planı olan kurum/kuruluşlara tarafsız ve verilere dayalı sonuçlar sunulması ile ilk adım niteliği taşımaktadır.

Fizibilite danışmanlığı Kalkınma Ajansı ve TÜBİTAK desteğinin yanı sıra bir proje için yatırımın doğru olup olmadığının analizi. Banka vb. finansal destek sağlayıcı kuruluşların projeyi destekleyebilmesi için ihtiyaç duydukları bilgilerin sunulması. Projenin teşvik ve desteklerden faydalanabilmesi ve devlet destekli yürütülebilmesi için gerekli ön planın çıkarılması. Projenin farklı yatırımcı ortaklara detaylı sunumunun yapılabilmesi ve sürece dâhil edilebilmesi gibi alanlarda gerekli bilgilerin bir araya getirildiği katma değerli bir çalışmadır.

Fizibilite Desteği Nedir?

Bölgesel gelişme farklarını ortadan kaldırmayı amaçlayan bölgesel kalkınma ajansları bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek verebilmektedir. Zararla kapanan veya sonuçlandırılamayan yatırımlar, yatırımcı ile birlikte yatırımın gerçekleştirildiği bölgenin kaynaklarının yanlış kullanılması sebebiyle büyüme potansiyelinin altında kalması riskini de doğurmaktadır. Bölgelerin kırılganlıkları önleyici ve potansiyellerinin kullanılmasına yönelik çalışmalarla gelişimlerini hedefleyen bölgesel Kalkınma Ajansları yatırımcıları fizibilite çalışmalarına teşvik ederek doğru projelerin yatırıma dönüşmesini hedeflemektedir. Bu nedenle fizibilite çalışmasının Kalkınma Ajansının belirlediği çerçevede ve fizibilite prensibine uygun olarak profesyonel bir şekilde hazırlanması çok yönlü bir kazanımı beraberinde getirmektedir.

Programın genel amacı öncelikli alanlarda geliştirilecek güdümlü projelerin sayısını, verimliliğini ve etki gücünü artırmak üzere fizibilite çalışmalarına finansman sağlanmasıdır. Bu program kapsamında, “proje” fizibilite desteğinden yararlanmak üzere Ajans’a sunulan fizibilite tekliflerini ve başarılı olmaları durumunda desteklenecek fizibilite çalışmaları ve faaliyetlerini tanımlamaktadır. Desteklenen fizibilite çalışması neticesinde hayata geçirilmesi öngörülen özel nitelikli faaliyetler bütünü “Güdümlü Proje” olarak anılmaktadır.

Programın öncelikli temaları, uygun başvuru sahipleri, destek limitleri ve azami destek miktarı, desteklenmeyecek fizibilite çalışmaları, fizibilite hazırlanmasında esas alınacak fizibilite şablonları gibi (başvuru rehberine esas bilgiler çağrı kapsamında) Sanayi Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir.

TÜBİTAK Ulusal 1501 ve 1511 kodlu destek programlarında, proje bütçesinin 5.000.000 TL ve üzeri olması halinde ekonomik fizibilite raporunun hazırlanması zorunludur. Kuruluşların, detaylı pazar araştırması, pazar ve rakip analizleri, müşteri ihtiyaçları vb. hususları içeren ekonomik fizibilite raporunu proje önerisi ekinde sunmaları halinde, ekonomik fizibilite raporunun hazırlanması için alınan hizmet (20.000 TL’ye kadar destek kapsamına desteklenmektedir). Ekonomik fizibilite desteği 1501, 1507, 1509 ve 1511 Programları için hazırlanan raporlar için de verilmektedir.

Linked

Ezgi ŞENÖZ

Project Development Senior

Profili görüntüle