UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Personel Yönetimi

 

Linked

Burcu Özer Ayan

-

Profili görüntüle

Personel Yönetimi

Personel Yönetimi Nedir?

19. yüzyıldan bu yana birçok sürece maruz kalan ve kurumların yapı taşlarından biri haline gelen personel yönetimi, adından da anlaşılabileceği üzere kurumların bünyesinde bulunan çalışanlar ile ilgili işlemleri kapsayan bir birimdir. Söz konusu birim süreci, herhangi bir personelin işe alınması ile başlamaktadır. Bu süreç içerisinde birim, işe alınan personelin gerekli evraklarını edinmekte ve teslim alınan söz konusu bilgiler personel yönetimi programlarına işlemektedir.

Peki, bahsi geçen personel yönetimi programının içerisinde neler bulunmaktadır?
● Yasal ve resmi izin süreleri, tarihleri
● Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS) ile uyumlu şekilde olan çalışma verileri
● Kurumun söz konusu çalışana sağladığı faaliyetler (araç kullanımı vs.) ve maaş bilgileri
● Çalışanın evli olması durumunda, eş, çocuk bilgileri
● Söz konusu çalışanın kuruma girerken sahip olduğu pozisyon bilgileri
● Eğer çalışan özel sağlık sigortasına sahipse ilgili bilgiler
● Çalışanla ilgili ileri süreçlerde oluşturulacak belgeler veya yazılar (uyarı, kınama, teşekkür mektubu vs.)

Personel yönetimi programı içerisindeki yukarıda bahsedilen bilgiler, farklı birimlerin de işine yaramaktadır. Söz konusu bilgiler, çalışan sayısının değişimine bağlı olarak artabilmektedir.

Personel Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

Günümüz iş ortamında oldukça büyük bir yere sahip olan personel yönetiminin işleyiş sistemi oldukça sistematiktir. Söz konusu durumun nedeni, personel yönetiminin kurumların teknolojiye ve küreselleşmeye uyum sağlayabilmelerini sağlayan etken olmasıdır. Sahip olduğu kapsam ve önem nedeniyle belli başlı ilkeler doğrultusunda yürütülen personel yönetiminin söz konusu ilkelerine aşağıda yer verilmiş ve açıklanmıştır.

● Kurumun (iş yerinin) sahip olduğu fiziki şartlarının kurumların kültürüyle aynı doğrultuda optimize edilmeleri gerekmektedir. Böylece çalışanların rahat bir biçimde işlerini yürütmelerine olanak sağlanmaktadır.
● Fiziki şartların optimize edilmesinin yanı sıra psikolojik etkenlere de gereken önem verilmeli ve sağlıklı bir iletişim ağı kurulmalıdır. Söz konusu optimize süreçlerinin başarılı olması sonucunda iş verimi oranları gitgide artışa uğramaktadır.
● Sağlıklı çalışan ilişkilerinin oluşabilmesi adına çeşitli etkinlikler düzenlenmelidir. Bu şekilde çalışanlar streslerinden uzaklaşabilmekte ve takım çalışması gelişebilmektedir.
● Çalışanlar arasındaki adil tutumun daima korunması gerekmektedir. Örneğin; aynı pozisyonda çalışan ve aynı işi yapan iki çalışanın aldıkları maaşlar da aynı olmalıdır. Aksi takdirde güvensizlikler oluşabilmektedir.
● Aralarından tercih yapılacak adayların kurumların şahsi kültürlerine ne kadar uyumlu oldukları araştırılmalı ve bu doğrultuda tercihler yapılmalıdır. Bu nedenle çeşitli eğitim süreçleri önerilmekte ve kullanılmaktadır.

Yukarıda sıralanmış etkenlere bakıldığında, personel yönetimi sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi adına kurumların, çalışanlarına değer vermeleri gerektiği gözler önüne serilmektedir. Önemli karar anlarında dahi fikirlerinin alınması gereken, kurumu başarıya götüren yolda yardımcı olan çalışanlar, kurumları ayakta tutan yegâne unsurlardandırlar.

Personel Yönetimi Özellikleri Nelerdir?

Kurumların içsel yapılarında büyük role sahip olan personel yönetimi programları, çalışanların veri takiplerini kolaylaştırmakta ve yöneticilerin bu bilgilere erişme sürecini pratikleştirmektedir. Söz konusu program, diğer programlarla kıyaslandığında belirli özellikleri ile öne çıkmaktadır. Bahsi geçen özellikler aşağıda belirtilmişlerdir.

Motive Edici
● Kurum içerisindeki çalışanlardan oluşan ekipleri ya da genel olarak çalışanları, çeşitli yöntemlere başvurarak (ödüllendirme, takdir, etkinlik, kutlama vs.) motive eden ve çalışanların stres seviyelerini olabildiğince minimuma indirgeyen söz konusu program, kurumun genel verimi konusunda etkindir. Geliştirici
● Kurum içerisindeki çalışanların verilerine, yetkinliklerine ve başarı potansiyellerine erişimi sağlayan personel yönetimi programı ile dinamik bir gelişim süreci oluşturulmakta ve kurumlar daima ileriye doğru ilerlemektedir. Disiplin
● Her ne kadar karşılıklı samimiyet ve stressiz ortamı desteklese de personel yönetim programının günün sonunda en çok önemsediği unsur görevlendirilen iştir. Bu nedenle seviyeli bir disiplinli olmak bu yönetimin özelliklerinden biridir.

İlham Kaynağı
● Çalışanları yeni fikirler ve tasarımlar konusunda kamçılayabilmek adına bu özelliğini geliştiren personel yönetimi programı, teşvik konusunda da duruşunu sergilemektedir.

Sistematik ve kapsamlı bir biçimde ilerlemeyi tercih eden personel yönetim programı, sahip olduğu özelliklerden faydalanarak ortaya maksimum verimini koymaktadır.

Personel Yönetimi ile İnsan Kaynakları Arasındaki Benzerlikler Nelerdir?

19.yüzyıldan bu yana birçok süreçten geçen ve kurumların baş yapıtlarından biri konumuna gelen insan kaynakları yönetiminin önemli bir birimi olan personel yönetimi, sık sık insan kaynakları ile karıştırılmaktadır. Bunun nedeni ise, iki kavram üzerine de derin araştırmaların yapılmamasıdır. Bu cümleden yola çıkarak personel yönetimi ile insan kaynaklarının farklı iki unsur olduklarını söylemek yanlış olmayacaktır. Fakat her ne kadar birbirinden farklı olsalar da bu iki unsurun belli başlı ortak noktaları bulunmaktadır. Söz konusu ortak noktalar personel yönetimi ve insan kaynaklarının özünde bulunmakta olan esaslardır. İki hususun da benimsediği esas doğru seçilmiş bir çalışanın doğru bir pozisyonda işe başlamasıdır. Bu durum ise personel yönetimi ile insan kaynaklarının yalnızca ortak bir esasta birleştiklerini ve esasları dışında oldukça farklı iki husus olduklarını gözler önüne sermektedir.

Personel Yönetimi ve İnsan Kaynakları Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?

Personel yönetimi ve insan kaynakları kavramları esas bakımından ortak noktalara sahip olsalar da genelde oldukça farklıdırlar. Bu farklar birçok açıdan kendilerini gösterseler de en çok öne çıkan fark, personel yönetiminin iş odaklı yapısı ile insan kaynaklarının insan odaklı yapısıdır. Söz konusu farkın yanı sıra çeşitli açılardan ayrılan personel yönetimi ve insan kaynaklarının farkları aşağıda belirtilmektedir.

● Personel yönetimi bünyesinde operasyonel faaliyetleri barındırırken insan kaynakları yönetimi, danışmanlık faaliyetlerine yer vermektedir.
● Kalıp ve normları göz önünde tutan personel yönetime kıyasla insan kaynakları yönetimi misyon ve değeri önceliklendirmektedir.
● Personel yönetimi iş odaklı olması nedeniyle iş planlamalarına odaklanırken insan kaynakları yönetimi stratejik planlamaya odaklanmaktadır.
● Personel yönetimi yapısının statik oluşunun aksine insan kaynakları yönetimi dinamik bir yapıya sahiptir.
● İnsanı bir maliyet unsuru olarak gören personel yönetiminin aksine insan kaynakları yönetimi insanı önemli bir girdi olarak görmektedir.
Birçok kapsam açısından farklı yapılara sahip olan personel yönetimi ve insan kaynakları yönetimi arasında tercih yapmak isteyen kurum ya da kuruluşların, söz konusu farklara dikkat etmeleri yerinde bir karar olacaktır.

Personel Yönetiminde Hangi İşler Yapılır?

Çalışan odaklı oluşuyla bilinen personel yönetiminin iş kapsamı sanılanın aksine oldukça geniştir. Bu durumu daha iyi bir biçimde açıklamak adına aşağıda söz konusu işler açıklanmıştır.
● Kurumların çalışma saatleri ve bütçeleriyle ilgili verilerin oluşturulması
● İşe alımı yapılan çalışanların sisteme girişlerinin yürütülmesi
● İşe alım süreci sonrası SGK girişlerinin eksiksiz bir biçimde yapılması
● Bordro hesaplamaları sorumluluğunun üstlenilmesi ve bankaya gerekli talimatların gönderilmesi
● Çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunması

Yukarıda sıralanan iş listesine bakıldığında personel yönetiminin bulunduğu kurum veya kuruluştaki çalışan bazlı tüm işlerle ilgilendiği bilgisi gözler önüne serilmiştir.

Personel Yönetimi Eğitimi Hangi Başlıkları İçermektedir?

Personel yönetimi eğitimi ile şirketinizde çalışan personellerin iş yapış biçimleri, motivasyonları ve özgüvenleri artacaktır. Bu da iş süreçlerinin hızlanmasına büyük oranda katkı sağlayacaktır. Şirkette çalışan personellere verilmesi gereken eğitim başlıkları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.
• Stres Yönetimi
• İletişim becerileri: Etkili iletişim, beden dili ve etkili konuşma
• Duyguların iş hayatı üzerindeki etkisini
• Çalışma Hayatında empati – sempati
• Yönetimde Koçluk
• Takım Çalışması ve Çalışma Grupları yönetiminin önemi
• Çatışma Yönetimi

Firmalarda Doğru Personel Yönetimi Neden Önemlidir?

Personel yönetiminin doğru şekilde yapılması işletme hedeflerinin personeller tarafından tam olarak anlaşılması, çıktıların işletme bünyesine entegre edilmesi ve süreçleri verimli bir şekilde yürütmelerini sağlayacağı için oldukça önemlidir. Aynı zamanda tüm personel eğitimlerinin başlıca hedefi işletmenin verimliliğini artırması olduğundan büyük öneme sahiptir.

Linked

Burcu Özer Ayan

-

Profili görüntüle