UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Sürdürülebilir Kalkınma Nedir?

 

Linked

Melike Akyurt

-

Profili görüntüle

Sürdürülebilir Kalkınma Nedir?

Sürdürülebilir kalkınma, insanların bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduran bir kalkınma yaklaşımıdır. Sadece ekonomik büyümeyi hedeflemek yerine, çevresel, sosyal ve ekonomik boyutları bir arada değerlendirerek uzun vadeli sürdürülebilirlik sağlamayı amaçlar. Çevresel kaynakların korunması, biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi, iklim değişikliğiyle mücadele, enerji verimliliği, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı gibi çevresel unsurları içerir. Aynı zamanda sosyal boyutta, yoksulluğun azaltılması, eşitsizliklerin giderilmesi, sağlık hizmetlerinin erişilebilirliği, eğitim olanaklarının artırılması gibi insanların refahını ve yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefler. Ekonomik boyutta ise sürdürülebilir kalkınma, adil gelir dağılımı, istihdam yaratma, yerel ekonomilerin güçlendirilmesi ve ekonomik büyümeyi çevresel ve sosyal faktörlerle dengelemeyi amaçlar. Ayrıca sürdürülebilir kalkınma, Birleşmiş Milletler tarafından da desteklenen küresel bir hedef olan "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları" (Sustainable Development Goals - SDG'ler) ile de bağlantılıdır. Bu amaçlar, 2030 yılına kadar yoksulluk, açlık, eşitsizlik gibi birçok sorunu çözmeyi, çevreyi korumayı ve sürdürülebilir bir gelecek sağlamayı hedefler. Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilme kabiliyetini sürdürmek için kaynakları verimli bir şekilde kullanmayı, çevreyi korumayı, toplumsal refahı artırmayı ve ekonomik büyümeyi sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlar. Böylelikle, hem bugünkü kuşakların hem de gelecek nesillerin yaşam kalitesini ve refahını iyileştirebiliriz.

Sürdürülebilir Kalkınma Neleri Kapsar?

Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyüme, sosyal kalkınma ve çevresel sürdürülebilirlik arasında denge kurmayı hedefleyen bir kavramdır. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1987 yılında yayımlanan Brundtland Raporu'nda tanımlanan sürdürülebilir kalkınma, "gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneğini tehlikeye atmadan mevcut nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilme" olarak tanımlanmaktadır.

Sürdürülebilir kalkınma çeşitli boyutları kapsar:
Ekonomik Boyut: Sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik boyutu, ekonomik büyüme, istihdam, gelir dağılımı, endüstriyel gelişme ve yenilikçilik gibi faktörleri içerir. Ekonomik faaliyetlerin çevresel ve sosyal etkilere duyarlı olması, kaynakların etkin kullanımı ve ekonomik eşitsizliklerin azaltılması sürdürülebilir ekonomik büyümeyi destekler. Sosyal Boyut: Sürdürülebilir kalkınmanın sosyal boyutu, yoksullukla mücadele, eğitim, sağlık, adalet, toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları ve toplumsal katılım gibi konuları içerir. Sosyal sürdürülebilirlik, herkesin temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği, sağlıklı bir yaşam sürdürebileceği ve toplumun refahını artırabileceği bir ortamın sağlanmasını amaçlar.
Çevresel Boyut: Sürdürülebilir kalkınmanın çevresel boyutu, doğal kaynakların korunması, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, su ve hava kirliliği gibi çevresel sorunlara odaklanır. Doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması, atık üretiminin azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesi ve ekosistemlerin korunması bu boyutun temel prensipleridir.
Sürdürülebilir kalkınma, bu üç boyutu birbirleriyle entegre ederek uzun vadeli ve dengeli bir gelişmeyi hedefler. Ekonomik büyüme, sosyal refah ve çevre koruması arasındaki dengeyi sağlamak, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak sürdürülebilir bir gelecek için gereklidir.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Nelerdir?

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), Birleşmiş Milletler'in 2015 yılında kabul ettiği ve 2030 Ajandası olarak da bilinen "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri"ni içermektedir. Bu hedefler, dünya genelinde sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek, yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlikleri azaltmak, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve gezegenimizin kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde kullanmak amacıyla belirlenmiştir. Toplamda 17 hedef ve bu hedeflere ulaşmak için 169 alt hedef bulunmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma amaçları şu şekildedir:
Yoksullukla mücadele: Yoksulluğu her türlü boyutta sona erdirmek ve herkesin insan onuruna yakışır bir yaşam sürmesini sağlamak.
Açlıkla mücadele: Açlık ve beslenme güvencesini sağlamak, sürdürülebilir tarımı teşvik etmek ve beslenme sorunlarını çözmek.
Sağlık ve iyi yaşam kalitesi: Herkesin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesini sağlamak, sağlık hizmetlerine erişimi artırmak ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek.
Nitelikli eğitim: Herkesin eşit, adil ve nitelikli eğitim alabilmesini sağlamak, okullaşma oranlarını artırmak ve yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmek.
Toplumsal cinsiyet eşitliği: Cinsiyet eşitsizliklerini ortadan kaldırmak, kadın ve kız çocuklarının haklarına saygı göstermek ve fırsat eşitliği sağlamak.
Temiz su ve sanitasyon: Temiz ve erişilebilir su kaynaklarına erişimi artırmak, sanitasyon ve hijyen koşullarını iyileştirmek.
Sürdürülebilir enerji: Erişilebilir, temiz, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçişi teşvik etmek.
İş ve ekonomik büyüme: İnsana yakışır işler yaratmak, ekonomik büyümeyi desteklemek ve üretken istihdam sağlamak.
Sanayi, yenilikçilik ve altyapı: Kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi teşvik etmek, yenilikçiliği desteklemek ve altyapı yatırımlarını artırmak.
Eşitsizliklerle mücadele: Gelir eşitsizliklerini azaltmak, ülkeler arasında ve içinde eşitsizlikleri gidermek.
Sürdürülebilir şehirler ve toplumlar: Kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir şehirlerin inşasını teşvik etmek.
Sürdürülebilir tüketim ve üretim: Sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarını teşvik etmek, kaynakların etkin kullanımını sağlamak.
İklim eylemi: İklim değişikliğiyle mücadele etmek ve sera gazı emisyonlarını azaltmak.
Denizlerin ve su kaynaklarının korunması: Deniz ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini sağlamak, deniz kirliliğiyle mücadele etmek.
Ekosistemlerin korunması: Ormanları, biyolojik çeşitliliği ve ekosistemleri korumak, toprak erozyonunu önlemek.
Barış, adalet ve güçlü kurumlar: Barışçıl ve kapsayıcı toplumları teşvik etmek, etkin, şeffaf ve hesap verebilir kurumlar oluşturmak.
Küresel işbirliği ve ortaklıklar: Küresel düzeyde işbirliğini artırmak, kaynak paylaşımını desteklemek ve sürdürülebilir kalkınma için ortaklıkları güçlendirmek.
Bu amaçlar, dünya genelinde sürdürülebilir kalkınma için bir yol haritası sunmakta ve uluslararası toplumu harekete geçmeye teşvik etmektedir.

Sürdürülebilir Kalkınma Avantajları Nedir?

Sürdürülebilir kalkınmanın birçok avantajı vardır. Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyümeyi teşvik eder. Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş, enerji verimliliği, çevre dostu teknolojilerin kullanımı gibi uygulamalar, iş fırsatlarının ve yeşil sektörlerin yaratılmasına katkıda bulunur. Aynı zamanda doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması, gelecekteki kaynak kıtlığı riskini azaltır. Ayrıca toplumsal eşitsizlikleri azaltmayı hedefler. Eğitim, sağlık hizmetleri, temiz su kaynaklarına erişim gibi temel hizmetlere erişimin artması, insanların yaşam kalitesini yükseltir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi, insan haklarına saygı ve adaletin sağlanması da sürdürülebilir kalkınmanın sosyal avantajlarındandır. Sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynakların korunmasını ve çevre kirliliğinin azaltılmasını amaçlar. Temiz enerji kaynaklarının kullanımı, enerji ve su verimliliği, atık yönetimi gibi uygulamalar çevre dostu bir yaşam alanı yaratır. Biyolojik çeşitlilik ve ekosistemlerin korunması, gelecek nesillere sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre bırakılmasını sağlar. Bunlara ek olarak, sera gazı emisyonlarının azaltılmasını ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi önceler. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, enerji verimliliği, sürdürülebilir ulaşım sistemleri gibi önlemler iklim değişikliğinin etkilerini azaltır. Bu da doğal afetlerin etkilerinin azalmasına, tarım verimliliğinin artmasına ve insanların daha dirençli bir şekilde yaşamasına yardımcı olur. Sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını gözetir. Kaynakların etkin kullanımı, çevre dostu uygulamaların benimsenmesi ve sosyal eşitsizliklerin azaltılması, uzun vadede sürdürülebilir bir gelecek sağlar. Bu şekilde doğal kaynakların tükenmesi, ekonomik çöküşler ve sosyal krizler gibi riskler azaltılır.

Bu avantajlar, sürdürülebilir kalkınmanın hem toplumsal hem de çevresel açıdan önemini vurgular. Sürdürülebilir kalkınmanın prensiplerini benimsemek, daha güvenli, adil ve yaşanabilir bir dünya yaratma yolunda ilerlemeyi sağlar.

Linked

Melike Akyurt

-

Profili görüntüle