UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Stratejik Planlama Danışmanlığı

HİZMET
BROŞÜRÜMÜZÜ
İNCELEYİN

BAŞARIYA GİDEN YOL ODS CONSULTING GROUP’TAN GEÇER.

Şirketiniz için yol haritası; misyonu, vizyonu, hedefleri ve çok daha fazlası. Hepsi de Stratejik Planlama Danışmanlığı hizmetiyle ODS Consulting Group’ta.


Daha fazla bilgi için 

Uzmanımıza danışın

Stratejik Planlama Nedir?

Stratejik planlama, öncelikleri belirlemek, enerji ve kaynaklara odaklanmak gibi pek çok farklı amacı olan bir yönetim faaliyetidir. Operasyonları güçlendirmek, çalışanların ve diğer paydaşların ortak hedefler doğrultusunda çalışmasını sağlamak, amaçlanan sonuçlar/sonuçlar etrafında anlaşma sağlamak ve organizasyonun yönünü değerlendirmek ve ayarlamak için kullanılan bir yöntemdir. Bu yönetim faaliyeti organizasyonun ne olduğunu, kime hizmet ettiğini, ne yaptığını ve neden yaptığını şekillendiren ve yönlendiren temel kararları ve eylemleri geleceğe odaklı üreten bir çabanın sonucudur.

Stratejik planlama, büyük ve küçük her işletme için bir zorunluluk haline gelmiştir. Stratejik planlama, neredeyse tüm profesyonel sektörlerde kullanılan bir organizasyon stratejisidir. Bu strateji sürecinin temel yönlerini ve etkili uygulama stratejilerini anlamak özellikle önemlidir. Etkili stratejik planlama, yalnızca bir kuruluşun nereye gittiğini ve ilerleme sağlamak için gereken eylemleri değil, aynı zamanda başarılı olup olmadığını nasıl bileceğini anlamasına yardımcı olur. Stratejik planlama bir şirketin, küçük ya da büyük fark etmeksizin nereye gittiğini ve oraya nasıl ulaşılacağını anlama sürecidir.

Stratejik Planlama Danışmanlığı Nedir?

Stratejik planlama, şirketinizin bulunduğu konum ile ulaşmayı hedeflediği konum arasındaki yolu ifade etmektedir. Şirketinizin amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemede etkin rol oynamaktadır. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı ile işletmenizin bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik etmektedir.

Stratejik planlama danışmanlığı bir şirketin, işletmenin ya da kuruluşun uzun vadeli hedeflerine ulaşmak için gelecekteki iş stratejilerini tanımlamasına ve geliştirmesine yardımcı olmak amacıyla çalışmalar yapılmasıdır. Bu stratejiyi etkileyebilecek pazar eğilimlerini ve gelecekteki gelişmeleri araştırmak stratejik planlama danışmanlığının yaptığı işler arasındadır. İşletmelerin nerede durduklarını anlamaları, istedikleri varış noktasını veya nihai hedeflerini bilmeleri ve oraya ulaşmak için stratejik olarak bir eylem planına karar verebilmeleri işletmeler için neredeyse hayati önem taşımaktadır.

Stratejik Planlama Sürecinin Aşamaları Nelerdir?

Stratejik plan, şirketin mevcut durumunu, gelecekteki arzu edilen durumunu ve birinden diğerine nasıl gidileceğini tanımlar. Özet aşamasında stratejik planlama raporun tüm ayrıntılarını içermesi için bu bölüm en son doldurulmalıdır. Planın ilk maddesi özet kısmı olmalıdır, böylece onu okuyan bir kişi şirketin başarılarını ve hedeflerini önceden görecektir. İkinci kısımda okuyucuya, bir şirketin yaptığı işle sektör ne gibi harika katkılar yapabileceğini ve hedeflerinize ulaşmak için neler yaptığını bildirmek gerekir. Üçüncü aşama olan misyon kısmında ise işletmenin ne yaptığını, neden var olduğunu ve şirketin dünya üzerindeki etkisine ilişkin hayalin ne olduğunu açıklamak için kullanılır. Çünkü bir misyon ifadesi, “bir şirketin, organizasyonun veya bireyin amaç ve değerlerinin resmi bir özeti” olarak tanımlanır.

Vizyon belirleme aşamasında ise tüketicilere ve ortaklara yönelik bir misyon beyanının aksine, şirketin vizyon beyanı çalışanlara yöneliktir. Şirketin uzun vadeli hedeflerini ve vizyonunu detaylandırır. Stratejik planlama süreci oluşturulurken şirketin kaynaklarını ve bunları nasıl tahsis edileceğine dair planları tanımlamak gerekir.

Stratejik Planlama Danışmanlığı Şirketiniz için Neler Yapar?

Büyüme odaklı bir işletmenin kendisini geride tutan belirli süreçleri öngörmesi ve iyileştirilmesi gereken alanları belirlemesi gerekir. Bir stratejik planlama danışmanı mevcut seçenekleri analiz etmeye ve işletmeyle birlikte çalışarak minimum riskle daha net, ulaşılabilir ve uygun maliyetli bir eylem planı belirlemeye yardımcı olabilir. Biz de ODS Consulting Group olarak kurumunuzun mevcut durumu, hedefleri, hedeflerine hangi yollarla ulaşabileceği, misyon- vizyon ve tüm bu süreçlerin sonunda elde ettiği başarıyı nasıl kalıcı hale getirebileceği hakkında sizlere güvenilir çözümler sunuyoruz.

Stratejik Planlama Nasıl Yapılır?

Stratejik planlama yapılırken ilk olarak misyon ve vizyonu tanımlanır. Kuruluşun gelecek vizyonunu dile getirerek başlangıç yapılır. "Beş yıl içinde başarı nasıl görünür?" sorusuna cevap vermek önemlidir. Kurumsal değerleri ve vizyona nasıl ulaşılacağını açıklayan bir misyon ifadesi oluşturulur. Amaca yönelik stratejik hedefler, şirketin ne yaptığının “nedenini” ifade eder. Vizyon ifadesini belirli hedeflere bağlar, daha büyük hedefler ile ekiplerin ve bireylerin yaptığı iş arasında bir çizgi çizer.

İkinci olarak kapsamlı bir değerlendirme yapılması gerekir. Bu aşama, bir kuruluşun stratejik konumunun belirlenmesini içerir. İç ve dış ortamlardan ve ilgili paydaşlardan veri toplama bu sırada gerçekleşir. Araştırmaya çalışanları ve müşterileri dahil etmek bu süreç için önemlidir. Burada amaç araştırma yoluyla pazar verilerini toplamaktır. Bu aşamanın en kritik bileşenlerinden biri, tüm paydaşların bakış açılarını bir araya getirerek insanları bir araya getirmeyi içeren kapsamlı bir SWOT analizidir.

üçlü ve zayıf yönler bu aşamada analiz edilir. Bu aşamada planlamacılar, şirketin mevcut rekabet avantajına ve/veya gelecekte kuruluşun pazar payında önemli bir artış olasılığına katkıda bulunan varlıklarını belirler. Güçlü yönlerine ilişkin çok abartılı bir perspektiften ziyade nesnel bir değerlendirme olmalıdır. Zayıflıkların doğru bir değerlendirmesi, tehditlerin yanı sıra yeni fırsatları da ortaya çıkarabilecek dış güçlere bakmayı gerektirir.

Tahmin aşamasında yukarıdaki faktörleri göz önünde bulundurarak, finansal tahmin yoluyla şirketin değerini belirlenir. Sonrasında ise işletmenin organizasyonel yönünü belirlenmelidir. Yukarıdaki araştırma ve değerlendirmeler, bir kuruluşun hedefleri ve öncelikleri belirlemesine yardımcı olacaktır. Çoğu zaman bir organizasyonun stratejik planı çok geniş ve aşırı hırslıdır.

Planlamacıların en fazla etkiye sahip olacak hedeflere gitmeleri gerekir. Stratejik planlamanın bu sonraki aşaması, stratejik hedefler ve girişimler oluşturmaktan geçer. Sonraki adımda bu planın bir ekip işi olduğunun üzerinde durulur. Planın başarısı, kuruluşun stratejinin uygulanmasında tüm işgücünü bilgilendirme ve dahil etme taahhüdü ile doğru orantılıdır. İnsanlar, yalnızca kuruluşun hedeflerine bağlı olduklarında strateji uygulamasına bağlı kalacaklardır. Herkesin aynı yöne gitmesiyle, işlevler arası karar verme daha kolay ve daha uyumlu hale gelir.

Sonraki aşamada stratejik girişimler belirlenir. Stratejik hedeflerin geliştirilmesinin ardından stratejik girişimler belirlenir. Bunlar, kuruluşun bu hedeflere ulaşmak için alacağı eylemlerdir. Kapsam, bütçe, marka bilinirliğini artırma, ürün geliştirme ve çalışan eğitimi gibi faktörlerle ilgili girişimleri ilişkilendirebilirler. Son aşamada ise planın başarılı olup olmadığının değerlendirilmesi karşımıza çıkar. Stratejik planlamayı, değerlendirme ile başlayan ve biten döngüsel bir süreç olarak düşünmek önemlidir.

Stratejik Planlamanın Amacı Nedir?

Stratejik planlamanın birden fazla önemli amacı vardır. Tüm paydaşların fikir birliği ve katılımını sağlamak bu amaçların başında gelir. Hesap verebilirlik sistemlerinin kurulması ve önceliklerin netleştirilmesi de stratejik planlamanın amaçları arasında yer alır. Bir şirketin ya da kuruluşun güçlü ve zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini analiz etmek amacıyla da stratejik planlama kullanılabilir. Aynı zamanda ilerlemeyi değerlendirmek için mekanizmalar oluşturmak da planlama sürecinin amaçları arasında yer alır.

Stratejik Planlama Neden Önemlidir?

Şirketlerin amaçlarının belirlenmesinin ve değerlendirilip bu amaca uygun bir şirket kültürü ve faaliyet yapısında hareket edilmesinin ardından şirketlerin hedefleri de belirlenmelidir. Stratejik plan, bu hedeflere nasıl ulaşılacağını, hangi faaliyetlerin hangi sonuçları getireceğini ortaya koyacak uzun vadeli planlardır. Önemli olan bu planda belirlenen kritik performans göstergeleri, bunlara ilişkin faaliyetlerin yapılıp yapılmadığı ve sürekli gözden geçirilip bu sürecin dinamik bir şekilde yönetilmesidir.

Stratejik planlama olarak bir işletmenin kim olduğunu tanımlar ve hedeflere ulaşmak için somut eylemleri listeler. Beklenmedik bir durum meydana geldiğinde, stratejik bir plan, bir şirketin değerlerine ve misyonuna sadık kalırken işletmenin ayakta kalmasına ve yeni fırsatlar bulmasına yardımcı olur. Bunun da ötesinde, stratejik bir plan oluşturmak, çalışanları bir araya getirebilecek ve iletişim kurma biçimlerini değiştirebilecek bir ekip oluşturma alıştırmasıdır. Bir organizasyonun tüm üyeleri, stratejik planlama sürecini daha ayrıntılı olarak öğrenmekten faydalanabilir ve işleri için kullanabilir.

Stratejik Planlama Sürecinde Hedef Kartları ve Hedef Kartı Örnekleri

Hedef Kartları; hedefler ve hedefe götüren amaçların belirlenmesi, göstergelerle planlamalar yapılması, aynı zamanda riskler, maliyetler ve ihtiyaçların ortaya çıkarak analiz yapabilecek verilere ulaşılmasına yarayan kartlardır. Planlı olmaya ve yapılan çalışmalardan maksimum verim almaya olanak tanımaktadır. İş verimliliği noktasında hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlamaktadır. Hedef Kartları, haftalık, aylık, yıllık hedeflerin yapılabilirliği ve uygulanabilirliği noktasında bir yol haritası çizmeye de yardımcı olmaktadır.

Stratejik Planlama Kaç Yılda Bir Yapılır?

Stratejik planlama, daha uzun sürebilmesine rağmen, tipik olarak üç ila beş yıllık bir süreci kapsar. Bu nedenle stratejik planlama planın işleyişine ve başlangıç bitimine bağlı olarak genellikle 3-5 yıl arasında yapılır.

Stratejik Planlama Danışmanlığının Faydaları Nelerdir?

Stratejik planlama hizmetiyle birlikte şirketinizle ilgili her şey gözden geçirilir. Çalışanlarınızdan hedeflerinize kadar tüm ayrıntıları öğrenirler. Stratejik planlama hizmeti ile toplantılarınızı kolaylaştırmaya yardımcı olacak bir uzman ile çalışabilirsiniz. Bu uzman veya kolaylaştırıcı, önemli bir grup toplantısını planlayan, tasarlayan ve yöneten kişidir. Uzmanlar markanız için tarafsız bir görüş sunarlar.

Stratejik Planlama Danışmanlığı Metodumuz

1. Neredeyiz?
2. Nereye Ulaşmak İstiyoruz?
3. İstediğimiz Yere Nasıl Ulaşabiliriz?
4. Başarımızı Nasıl Takip Eder ve Değerlendiririz?
Kurumunuzun mevcut durumu, hedefleri, hedeflerine hangi yollarla ulaşabileceği, misyon- vizyon ve tüm bu süreçlerin sonunda elde ettiği başarıyı nasıl kalıcı hale getirebileceği hakkında sizlere güvenilir çözümler sunuyoruz.

Stratejik Danışmanlık Nedir?

Stratejik danışmanlık, bir işletmenin veya organizasyonun gelecekteki hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla verilen profesyonel danışmanlık hizmetidir. Stratejik danışmanlar, işletmenin veya organizasyonun var olan durumunu analiz ederek, gelecekteki hedeflerine ulaşmasına yönelik olarak en uygun stratejik seçenekleri belirler.

Stratejik danışmanlar, işletme veya organizasyonun mevcut durumunu, iç ve dış faktörleri, rekabet avantajlarını, pazar trendlerini ve rakiplerini inceler. Böylece, işletmenin veya organizasyonun güçlü ve zayıf yanlarını ortaya çıkarır ve gelecekteki hedeflerine ulaşmasına yönelik en uygun stratejik seçenekleri belirler.

Stratejik danışmanlar, işletmenin veya organizasyonun stratejik hedeflerine ulaşmasını sağlamak için gerekli olan kaynakların ve insan gücünün yönetimi, maliyet ve maliyet yapıları, pazar ve rekabet analizi gibi konuları da ele alır.

Stratejik danışmanlık hizmeti, işletmelerin veya organizasyonların gelecekteki hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla verilen bir hizmet olduğundan, işletmelerin veya organizasyonların hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilir ve işletmelerin veya organizasyonların başarısını artırabilir.

Stratejik Danışman Nasıl Olunur?

Stratejik danışman olmak için birkaç farklı yol bulunmaktadır. Bunlar şunlardır:
Eğitim: Stratejik danışman olmak isteyenlerin bir bölümü, işletme yönetimi, finans, ekonomi veya diğer alanlarda bir eğitim alabilir. Bunun yanı sıra, stratejik danışmanlık ve işletme yönetimi ile ilgili ekstra eğitim programlarına katılmak da faydalı olabilir.
Tecrübe: Stratejik danışmanlık, işletme yönetimi ve finans gibi alanlarda tecrübeli bir profesyonel olmak, stratejik danışmanlık hizmeti vermek için bir avantaj sağlar. İşletmelerde yöneticilik veya danışmanlık pozisyonlarında tecrübe kazanmak, stratejik danışmanlık hizmeti vermek için gerekli bilgi ve beceri setini geliştirecektir.
Networking: Stratejik danışmanlık hizmeti vermek isteyenler, sektöründeki diğer profesyonellerle iletişim kurmak ve işletme yönetimi, finans ve diğer alanlardaki networklerini geliştirmek için fırsatları değerlendirmelidir.
Sertifika programları: Stratejik danışmanlık ve işletme yönetimi gibi alanlarda sertifika programlarına katılmak, stratejik danışmanlık hizmeti vermek isteyenlere gerekli bilgi ve beceri setini geliştirme fırsatı sunabilir.
Pratik yapmak: Stratejik danışmanlık hizmeti vermek isteyenler, küçük işletmeler veya non-profit organizasyonlar gibi kurumlarla çalışarak pratik yapabilir ve stratejik danışmanlık becerilerini geliştirebilir.

Stratejik danışman olmak isteyenler, bu yolları veya bunların bir kombinasyonunu kullanarak stratejik danışmanlık hizmeti verme becerilerini geliştirebilir ve bu hizmeti vermeye başlayabilirler.

Stratejik Danışmanlık Firması ile Çalışmanın Önemi Nedir?

Stratejik danışmanlık firması ile çalışmanın önemi birçok faktöre bağlıdır ve işletmeler için birçok fayda sunar. Bunlar şunlardır:
Dış kaynak kullanma: İşletmeler, stratejik danışmanlık firması ile çalışarak, dış bir kaynağa danışarak kendilerine uygun stratejiler geliştirebilirler. Bu, işletmenin içindeki bakış açısını genişleterek, farklı fikirler ve perspektifler sunabilir.
Profesyonel destek: Stratejik danışmanlık firması, işletmelerin uzmanlık alanlarındaki profesyonel desteği sunar. Bu destek, işletmenin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilir ve işletmenin performansını artırabilir.
Problem çözme: Stratejik danışmanlık firması, işletmelerin mevcut sorunlarını analiz ederek ve çözümler sunarak, problemleri çözmelerine yardımcı olabilir.
Geçmiş tecrübeler: Stratejik danışmanlık firmaları, benzer işletmelerle çalışma tecrübesi ve birikimi bulunur. Bu tecrübe ve birikim, işletmelere faydalı öneriler ve stratejiler sunabilir.
Ekonomik avantaj: Stratejik danışmanlık firmaları, işletmelerin daha verimli ve etkili stratejiler geliştirmelerine yardımcı olabilir. Bu, işletmelerin daha fazla para kazanmasına, verimliliğini artmasına ve daha uzun vadede karlı hale gelmesine yardımcı olabilir.
Uzun vadeli planlar: Stratejik danışmanlık firmaları, işletmelerin uzun vadeli hedeflerine ulaşması için gerekli stratejileri ve planları geliştirebilir. Bu, işletmelerin gelecekteki başarısının temelini oluşturabilir.
Bu nedenlerden dolayı, işletmeler stratejik danışmanlık firması ile çalışmanın önemini anlamalı ve bu hizmeti kullanmalıdır.

Uzmanımıza danışın

Aşağıda bulunan formu doldurarak uzmanımıza danışabilirsiniz.

KVKK Politikamıza ulaşmak için lütfen tıklayınız.