DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

İşten Çıkış Kodu 2023

İşten Çıkış Kodu Nedir?

İşverenler çalışanlarının sözleşmelerini bitirebilmek için İş Kanunu’na göre yazılı bir şekilde bildirmeleri gerekir. Çalışan bireylerin hakları bu kanun çerçevesinde sıkı bir şekilde korunur ve sebepsiz, gereksiz nedenlerden dolayı iş akdinin feshedilmesinin önüne geçebilmek hedefiyle işten çıkış kodları kullanılır. Çalışanın performansından yeteri kadar memnun olmama, hareket ve davranışlar gibi bazı sebepler ortaya koyarak işin sonlandırılması bu kodlar ile mümkün bulunmamaktadır. Haksız yere işine son verilmiş olan kişiler belirtilen kanun üstünden kodlar ile ekstra haklara sahip olmaktadır.

İşçinin işine son verilmesi halinde işten çıkış kodları bireyin hangi haklardan yararlanıp, sahip olacağı ve ne gibi kazanımları olacağı konusunda da firmaya bilgi sağlar. İşverenin çalıştırdığı kişiyi hangi işten çıkış kodu ile iş akdini sonlandırıldığının öğrenilmesi kesinlikle gerekmektedir. E-devlet üstünden hangi kod kullanılarak işten çıkarılmasının sağlandığı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nun sunmuş olduğu 4A, 4B VE 4C sayfaları üzerinden öğrenilmektedir. SGK işten çıkış kodları kullanılmadan ya da kullanılma durumdan farklı olarak işlemlerin gerçekleştirilmesi görev alan bireylerin ihbar tazminatı, kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı gibi haklardan mahrum olacağı gibi işveren tarafından da önemli ölçüde büyük sorunlar yaşayabileceği, ciddi yaptırımlarla karşılaşacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Profesyonel bir ekiple beraber bu süreçlerin devam ettirilmesi hem kurum hem de çalışan açısından oldukça sağlıklı sonuçlar verecektir.

SGK İşten Çıkış Kodları Nelerdir?

● İş sözleşmesinin deneme süresi içinde işveren tarafından feshedilmesi
● İş sözleşmesinin deneme süresi içinde işçi tarafından feshedilmesi
● İstifa: Belirsiz süreli olarak yapılan iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
● Haklı bir sebep olmadan belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi
● Toptan ödeme ya da emeklilik(yaşlılık) sebebiyle
● Malulen emeklilik sebebiyle
● Askerlik durumu
● Süresi belirlenmiş iş sözleşmesinin sona ermesi
● Ölüm
● İş kazası sonucu gerçekleşen ölüm
● Kadın işçinin evlilik durumu
● Yaş dışında emekliliğin oluşması için diğer koşulların tamamlanması
● Toplu işçi çıkarılması
● Sözleşme sonlanmadan önce işçinin işverene ait farklı işyerine nakil durumu
● İşyerinin faaliyetlerini durdurarak kapanması
● Sözleşmeye konu olan işin son bulması
● Mevsimlik işin sona ermesi
● Kampanyanın sona ermesi
● Statüde yaşanan değişim
● Farklı sebepler
● Zorunlu olan sebeplerle işçi tarafından fesih
● Sağlık sebebiyle işçi tarafından fesih
● İşverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı olan davranışı sebebiyle işçi tarafından fesih
● Disiplin kurulunun vermiş olduğu karar sebebiyle fesih
● Zorunlu sebepler ve tutukluluk durumu nedeniyle işveren tarafından fesih
● Sağlık sebebiyle işveren tarafından fesih
● İşçinin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı olacak şekilde davranışı sebebiyle işveren tarafından fesih
● Vizenin süresinin sonlanması
● Kişinin kendi isteği üzerine ve kusuru dışında Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında feshi
● 4046 sayılı Kanunda bulunan 21. madde tarafından özelleştirme sebebi ile feshi
● Sözleşmenin gazeteci tarafından feshi
● İşyerinin devredilmesi, işyerinin niteliğinin veya yürütülen işin değişmesi sebebiyle fesih
● Kamu görevinden KHK ile çıkarılma
● Doğum sebebi ile işten ayrılma durumu
● 696 KHK ile kamu işçiliğine geçilmesi
● 696 KHK ile kamu işçiliğine geçişin sağlanamaması sebebiyle çıkış
● İşçinin, iş için gerekli olan koşullar ve vasıflar kendisinde bulunmamasına rağmen bunların iş sözleşmesi sırasında kendisinde bulunduğunu ileri sürülmesiyle gerçek dışı bilgi ve sözler söyleyerek işvereni yanıltması
● İşçi tarafından işveren hakkında gerçek olmayan isnatlarda ve ihbarda bulunarak şeref kırıcı davranışlarda bulunulması, işveren veya aile üyelerinden birine karşı şerefine ve namusuna yönelik sözleri dile getirmesi
● İşçinin başka bir işçiye cinsel şekilde tacizde bulunması
● İşveren veya ailesinden birine yahut başka bir işçiye sataşması, işe uygunsuz madde alarak işe gelmesi ve/veya bu maddeleri işyerinde temin ederek kullanması ● İşçinin hırsızlık yapması, işverenin güveninin kötü şekilde kullanması, işverenin meslek sırlarını açığa çıkarmak gibi doğruluk ve bağlılık ilkelerine aykırı bazı davranışlar sergilemesi.
● İşçinin işyerinde, cezasının ertelenmesi mümkün olmayan ve yedi günden fazla olan hapis cezası olan bir suç işlemesi.
● İşçinin işverenden izin almadan veya haklı bir sebebi bulunmadan arka arkaya iki iş günü veya bir ay içerisinde iki kez herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü ya da bir ay içerisinde üç işgünü işine devam etmemesi.
● İşçinin, yapmakla yükümlü olduğu görevleri kendisine bildirilmesine ağmen yapmamakta ısrar etmesi.
● İşçinin kendi isteği veya ihmali yüzünden oluşan işin güvenliğini tehlikeye atması, işyerine ait malı veya iş yerine ait olmayıp da eli altında bulunan tesisatı, makineleri veya diğer eşya ve maddeleri otuz günlük ücreti tutarında ödeyemeyecek düzeyde kayba ve hasara uğratması.

04 İşten Çıkış Kodu Nedir?

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep ortaya konulmadan feshi: Belirsiz süreli iş sözleşmesi işveren tarafından feshediliyor ve haklı bir sebep bildirilmiyorsa bu kod seçilecektir. İşçinin kıdeme bağlı haklarının ödenerek çıkarıldığı durumlarda bu kod belirlenir ve işçi işsizlik maaşına da hak kazanır.

16 Kodu İle İşten Çıkarma Nedir?

Sözleşme sonlanmadan önce sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli: Aynı gerçek veya tüzel kişi işverene ait birden fazla bulunan işyeri arasında işçinin nakledilmesi durumunda bu kod seçilecektir.

İşten Çıkış Kodları Değiştirilebilir Mi?

İşverenlerin sigortalı işten ayrılış bildirgesinde on günlük süreden sonra yaptıkları işten ayrılış nedenine yönelik düzeltme talepleri ise sigortalı işten ayrılış bildirgesine ait şekilde bildirmesi gerekmektedir.

Yani işçi işten ayrıldıktan sonra 10 günlük süre içerisinde işten çıkış kodu işveren tarafından sistem üstünden düzeltme beyanı sayesinde değiştirilebilir. 10 günlük süreden sonra ise kuruma başvuru yapılması gerekmektedir. İşten çıkışı gösterir kodun işveren tarafından hatalı ya da yanlış bildirilmesi durumunda işçi, yasal sürecin sonunda haklılığının ispat etmesi sonucunda genelgede açıklandığı üzere ilgili belgelerle birlikte İŞKUR’a müracaat ederek kodun değiştirilmesini sağlayabilir.

İşten Çıkış Kodları Neden Önemlidir?

Günümüzün gelişen kurumsal yaşantısıyla birlikte birçok alan değişime ve gelişime uğramıştır. Bu sebeple dinamik bir yapıya sahip olan kurumsal yaşantı, işten ayrılma alanında da bahsi geçen değişim ve gelişime uğramıştır. Söz konusu değişim kendisini işten çıkış kodları adı altında göstermiştir. İşten çıkış kodları, kendisinden sıklıkla bahsettirmekte ve kurum ya da kuruluşlara birçok açıdan yardım sunmaktadır. Peki, kendisini kurumsal yaşantıda daima gösteren işten çıkış kodları nedir?

İşten çıkış kodları, bir kurum ya da kuruluşta istihdam edilmiş ve çalışmakta olan çalışanların ne sebeple iş akitlerine son verdiklerini belirtmekte olan kodlar olarak bilinmektedirler. Kurum ya da kuruluşlarda çalışanların işten ayrılma süreçlerinin ardından sahip olacakları hakları da belirleyen işten çıkış kodları, SGK sistemine işten çıkış sebebinin girilmesi için oldukça kritik bir öneme sahip olmaktadır. Peki, işten çıkış kodları neden büyük bir öneme sahip olmaktadır?

İşten çıkış kodları, tarafların (işveren ve çalışan) hak ve sorumlulukları yönünden büyük bir öneme sahiptir. İş akdi feshi sürecinde eksiksiz bir biçimde tamamlanmasının oldukça önemli olduğu işten çıkış kodları, sıradan bir aşama değildirler. Söz konusu kodlar, neden, kimin isteğiyle ve hangi nedenle iş akdinin bozulduğunu göstermektedirler. Bu nedenle, işten çıkış kodları, birçok kriteri belirlemesi sonucunda büyük bir önem taşımaktadır. Söz konusu kriterlere aşağıda yer verilmiştir.

• Kıdem Tazminatı Alımı
• İhbar Tazminatı Alımı
• İşsizlik Maaşı Alımı

Yukarıda sıralanan maddelerin alınıp alınmayacağını belirlemeyen işten çıkış kodları, kurum ya da kuruluşların kurumsal yaşantıları için göz ardı edilemeyecek bir etmendirler.

İşten Çıkış Kodları Nasıl Belirlenir?

İşten çıkış kodları, kurum ya da kuruluşlar ile ilişkisini kesen kişilerin söz konusu ayrılıklarının nedeni sayesinde belirlenmektedir. Bu nedenle her bir işten çıkış kodu farklı bir anlama ve haklara sahiptir. Söz konusu durumu örnekler üzerinden açıklamak daha uygun olduğu için bahsi geçen örneklere aşağıda yer verilmiştir.

• 01=Deneme süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi
• 02=Deneme süreli iş sözleşmesinin çalışan tarafından feshi
• 03=Belirsiz süreli iş sözleşmesinin çalışan tarafından feshi (aynı zamanda istifa olarak da bilinmektedir)
• 04=Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafınca haklı sebepler ortaya konulmadan feshi
• 05=Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
• 08=Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme sebebiyle
• 09=Malulen emeklilik sebebiyle
• 10=Ölüm
• 11=İş kazası nedeniyle ölüm
• 12=Askerlik

Yukarıda verilen işten çıkış kodları örneklerinden hareketle, kurum ya da kuruluşlardan ayrılmak isteyen kişilerin birçok sebep sonucu ayrıldıkları gözlemlenmektedir. Bu nedenle kod belirlenmesinin söz konusu sebepler ile ilişkili olarak belirlendiği öne sürmek doğru bir fikirdir. Mevzu bahis kodlar hem kendi başlarına büyük bir önem arz etmekte hem de resmi açıdan büyük bir konuma sahip olmaktadır. Bunun sebebi de söz konusu kodların sisteme yanlış işlenmesinin ciddi yaptırımlar ile sonuçlanabilmesidir. Tam da bu noktada SGK işten çıkış kodlarının, söz konusu çıkış sürecini doğru uygulanmasında anahtar element oldukları kanısına varılmaktadır.

Hatalı Çıkış Kodu Nasıl Düzeltilir?

Hatalı çıkış kodlarının nasıl düzeltileceği sorusundan önce hatalı çıkış kodu nedir bilmek gerekmektedir. Günümüzde teknoloji ile iç içe varlığı sürdürmekte olan kurum ya da kuruluşlar, birçok verilerini belli başlı sistemlere kaydetmektedirler. Zaman ve işgücü tasarrufu sebebiyle çalışanlarının verilerini de söz konusu sistemlere kaydetmekte olan kurum ya da kuruluşlar, söz konusu teknolojiyi büyük bir verimle kullanmaktadırlar. Çıkış kodları ise varlıklarını bu noktada ortaya koymaktadırlar. Çalışanların sahip oldukları işten ne sebeple ayrıldıklarına ve farklı birçok soruya cevap veren çıkış kodları, dikkat edilmesi gereken birçok noktaya sahiptir. Söz konusu noktalara örnek olarak işten ayrılış kodunun doğru seçimi verilebilmektedir. Aksi takdirde çeşitli yaptırımlar ile karşı karşıya kalınabilmektedir. Peki, hatalı bir çıkış kodu düzeltilir mi ve nasıl düzeltilir?

Hatalı girilen bir çıkış kodu bildirgesi, 10 gün içerisinde düzeltilebilmektedir. Fakat söz konusu 10 günlük sürecin geçmesi durumunda söz konusu hatayı kanıtlayıcı belgelerle beraber İŞKUR müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir. Bahsi geçen kanıtlayıcı belgelere; kıdem veya ihbar tazminatı bank bordrosu/dekontu ve iş arama izni ile ilgili yazılar örnek olarak verilebilmektedir. Hatalı işten çıkış kodunun düzeltme süreci her ne kadar az aşamalı gibi gözükse de kurum ya da kuruluşlar için ilk hedef daima söz konusu kodların doğru seçilmesi olmalıdır. Bu durumun nedeni ise, çıkış kodlarının, tazminat hakkı gibi birçok hakkın verilmesinde veya verilmemesinde karar verici bir konuma sahip olmasıdır.

Hangi Çıkış Kodlarından İşsizlik Maaşı Hakkı Kazanılır?

İşsizlik maaşı, sigortalı işsiz kişilere gerekli yasal kriterlere uymaları dahilinde işsiz kaldıkları dönem boyunca verilen ödenek olarak bilinmektedir. Söz konusu maaşın edinilmesi için etkili olan kriterlerden biri de işten çıkış kodlarıdır. Önceki başlıklarda doğru seçiminin önemli olduğunun altı çizilen işten çıkış kodları, söz konusu işsizlik ödemeleri için belirleyici olarak görülmektedirler. Peki, işsizlik maaşı hakkı kazandıran işten çıkış kodları nelerdir?

• 04=Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren kişi tarafınca haklı sebeplerin bildirimi yapılmadan feshi
• 05=Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
• 12=Askerlik
• 15=Toplu işçi çıkarımı yapılması
• 17=Çalışılan iş yerinin kapanması
• 18=İşin sona ermesi
• 23=Çalışan tarafından zorunlu neden ile fesih
• 24=Çalışan tarafınca sağlık nedeniyle fesih
• 25=Çalışan tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı bir biçimde davranışı nedeniyle fesih
• 27=İşveren kişi tarafından zaruri nedenlerle ve tutukluluk nedenleriyle fesih
• 28=İşveren tarafınca sağlık nedeni ile fesih
• 31=Borçlar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu ve Sendikalar Kanunu kapsamında kendi istek ve kusurları dışında fesih
• 32=4046 sayılı Kanunun 21. maddesine istinaden özelleştirme nedeniyle fesih
• 33=Gazeteci tarafından sözleşmenin feshinin yapılması
• 34=İş yerinin devredilmesi, işin veya iş yerinin özelliğinin değişmesi

Yukarıda sıralanmakta olan kodlardan hareketle, işsizlik maaşının çeşitli sebepler sonucu verildiği görülmektedir. Söz konusu sebeplerin çoğunlukla mağduriyetlerden doğduğu görülmektedir. Bu nedenle söz konusu kodların doğru bir biçimde girilmesi oldukça önemlidir.

Yeni Eklenen İşten Çıkış Kodları Nelerdir?

Bir önceki başlıkta belirtilmekte olan kodlara ek olarak birçok yeni işten çıkış kodları öne sürülmüştür. Söz konusu kodlar belirtilmiş ve aşağıda açıklık getirilmiştir.
• 42= İşin sözleşmesinde yer almasına rağmen bulunmayan bir vasfı sonucunda çalışanın işvereni yanıltması
• 43=Çalışanın işverenin ailesine şeref ve namus hususunda hassas sözler sarf etmesi. Aynı zamanda söz konusu davranışlarda bulunması
• 44= Çalışanın aynı işverene bağlı başka bir çalışana cinsel tacizde bulunması
• 45=Çalışanın işverenlere sataşması, işyerine çeşitli maddelerin etkisinde gelmesi ya da iş yerinde söz konusu maddeleri kullanması
• 46= Çalışanın işverenin iyi niyetini suistimal ederek hırsızlık yapması ve meslek sırlarını ifşa etmesi
• 47=Çalışanın işyerinde 7 günden fazla hapis yatmasına yol açacak suç işlemesi
• 48=Çalışanın haklı bir sebep sahibi olmadan 2 gün art arda olacak şekilde işe gelmemesi
• 49=Çalışanın görevlerini yerine getirmemesi
• 50= Çalışanın iş aletlerine kendi 30 günlük ücretiyle karşılayamayacağı hasarlar vermesi ve güvenliği tehlikeye atması

Yukarıda yeni eklenmiş olan işten çıkış kodlarından hareketle, söz konusu kodların kapsamlarının daima dinamik kaldığı ve genişletildiği sonucuna varılmaktadır.

Hangi İşten Çıkış Kodlarından İhbar Tazminatı Hakkı Kazanılır?

Çalışanların işten ayrılmaları ile birlikte, işverenlerin veya firma sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna çalışanın işten ayrıldığına ve sebebine dair bir bildiri vermesi gerekir. Aynı zamanda, çalışanın işten hangi sebep ile ayrıldığına dair de bir kod bildirmesi gerekir. Belli başlı kodlar sayesinde çalışanın hangi neden ile işten ayrıldığı kolayca anlaşılmaktadır.

İşten çıkış nedenine bağlı olarak verilip verilmemesi değişkenlik gösteren bir tazminat çeşidi olarak İhbar Tazminati çalışanlar tarafından bilinmektedir. İhbar tazminatı çalışanın çalışma süresi bitmeden işten çıkarıldığı veya işten çıkarıldığından habersiz olduğu durumlarda işvereni tarafından çalışana verilmesi gereken bir tazminat çeşididir. İhbar tazminatı, çalışanın işyerinde çalıştığı süreye göre hesaplanmaktadır.
Yukarıda da bahsedildiği gibi bazı kodlar sayesinde çalışanın hangi sebeple işten çıktığı anlaşılmaktadır. Hangi işten çıkış kodları ile ihbar tazminatı alındığı çalışanlar ve işverenler tarafından merak edilmektedir. İhbar tazminatı aşağıdaki işten çıkış kodları doğrultusunda verilmektedir:
● 3 (Belirsiz süre ile iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi)
● 4 (Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından sebep bildirilmeden feshi)
● 15 (Toplu işçi çıkarma)
● 17 (İşyerinin kapanması)
● 18 (İşin sona ermesi)
● 31 (Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında işten çıkarma)
● 32 (4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile işten çıkarma)
● 34 (İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi ile işten çıkarma)
● 40 (696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkış)

İhbar tazminatının yanı sıra, işten çıkarılan çalışanların yararlanabileceği kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı da bulunmaktadır. Kıdem tazminatı özet olarak: Çalışanın çalıştığı sürece boyunca işyerine verdiği emeğin karşılığını alması amacı ile işveren tarafından verilen toplu paradır. Kıdem tazminatı belli bir süre çalışmanın ardından ya da çalışanın emeklilik durumu ile verilmesi gereken bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatının verildiği kodlar şunlardır:
● 4 (Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından sebep bildirilmeden feshi)
● 5 (Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi)
● 8 ( Emeklilik veya toptan ödeme yöntemi ile işten çıkarma)
● 9 (Malulen emeklilik nedeni ile işten çıkarılma)
● 10 (Ölüm)
● 11 (İş kazası sonucu ölüm)
● 12 (Askerlik görevi)
● 13 (Kadın çalışanı evlenmesi)
● 14 (Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması)
● 15 (Toplu işçi çıkarma)
● 17 (İşyerinin kapanması)
● 18 (İşin sona ermesi)
● 23 (İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih)
● 24 (işçi tarafından sağlık nedeniyle fesih)
● 25 (İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kavramlarına aykırı davranışı nedeni ile fesih)
● 27 (İşveren tarafından zorunlu nedenlerle veya tutukluluk nedeni ile fesih)
● 28 (İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih)
● 31 (Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih)
● 32 (4046 sayılı kanunun 21.maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih)
● 33 (Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi)
● 34 (işyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih)
● 35 (6495 sayılı kanun nedeni ile devlet memurluğuna geçiş)
gibi nedenler doğrultusunda işten çıkarılan veya iş akdine ara verilen çalışanlar kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatının yanı sıra bazı durumlarda işten çıkarılan işçiler işsizlik maaşı almaya hak kazanırlar. İşsizlik maaşı, sigortası bulunup iş sahibi olmayan kişilere, belirtilen şartları karşılamaları halinde işsiz kaldıkları dönem boyunca verilen maaş türüdür.

Bazı işten çıkarılma nedenlerinden sonra çalışanlar işsiz kaldıkları dönem boyunca işsizlik maaşı alabilirler. Çalışanların işsizlik maaşı alabileceği kodlar:
● 4 (Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından sebep bildirilmeden feshi)
● 5 (Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi)
● 15 (Toplu işçi çıkarma)
● 17 (İşyerinin kapanması)
● 18 (İşin sona ermesi)
● 23 (İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih)
● 24 (işçi tarafından sağlık nedeniyle fesih)
● 25 (İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kavramlarına aykırı davranışı nedeni ile fesih)
● 27 (İşveren tarafından zorunlu nedenlerle veya tutukluluk nedeni ile fesih)
● 28 (İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih)
● 31 (Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih)
● 32 (4046 sayılı kanunun 21.maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih)
● 33 (Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi)
● 34 (işyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih)

48 ile Çıkış Kodu Nedir?

4857 sayılı kanunun 25.maddesi 2.fıkrası doğrultusunda, çalışanların işverenlerinden izin almaksızın veya haklı bir sebebi bulunmaksızın art arda iki iş günü ya da bir ay içerisinde tatil günleri dışında herhangi iki iş günü veya üç iş günü işine devam etmemesi durumunda 48 numaralı işten çıkarma kodu ile iş akdinin feshine karar verilir. Çalışanlar 48 numaralı çıkış kodu ile işten çıkarıldıklarında; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ya da işsizlik maaşından yararlanamamaktadırlar.

18 ile Çıkış Kodu Nedir?

Belli başlı durumlarda işlerin belli bir süresi bulunmaktadır. Örnek olarak, bazı projelerde, inşaatlarda ve benzeri durumlarda üretimin veya projenin bitiminden sonra çalışanların işe alındıkları sözleşme de sona ermiş olacaktır. Bu gibi durumlarda 18 numaralı kod ile çalışanlar işten çıkarılır.
18 numaralı kod ile işten çıkarılan çalışanlar, işsizlik maaşı almaya hak kazanırlar.

3 ile Çıkış Kodu Nedir?

3 Numaralı çıkış kodu ile işten çıkarılan çalışanlar, genellikle belirsiz süreli işlerini kendi istekleri doğrultusunda feshetmiş olurlar, yani istifa ederler. Çalışanlar bazen iş ortamında kendilerini yetersiz hissettiklerinde, maaşlarına oranla fazla iş yüküne maruz kaldıklarında ve gerekli sağlık koşullarında istifa edebilmektedirler. Bu gibi durumlarda işverenler 3 numaralı işten çıkış kodunu uygularlar.
3 numaralı işten çıkış kodu ile işten çıkan çalışanlar, genellikle kıdem tazminatı ya da işsizlik maaşı alamazlar, bunun yerine ihbar tazminatı alabilirler.

22 ile Çıkış Kodu Nedir?

Bazı durumlarda, çalışanların işten çıkma nedeni kod listesindeki hiçbir numara ile uyuşmayabilir. Bu gibi durumlarda 22 (Diğer nedenler) numaralı kod ile işten çıkarılıyorlar. 22 numaralı kod özellikler işten ayrılan çalışanlar açısından birçok zaman sıkıntıya sebep olabilmektedir çünkü 22 numaralı kod ile işten çıkarılmanın belirli bir sebebi yoktur. Yani, 22 numaralı kod diğer kodların aksine belli bir işten çıkarma nedeni belirtmemektedir. Bu sebeple, 22 numaralı kod ile işten çıkarılan çalışanlar; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ya da işsizlik maaşı gibi hiçbir haktan yararlanamamaktadırlar.
Benzeri durumlarda genellikle işten çıkarılan çalışanlar işverene dava açma yöntemine başvururlar. Başarılı oldukları takdirde işsizlik maaşından yararlanma imkanı kazanabilirler.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Ticari Defterler Nelerdir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İş Hukuku

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Ortak Markalama

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Yüksek Performans Kültürü

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız