DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DANIŞMANLIĞI

Uluslararası pazarda varlık göstermek isteyen her şirket için ihracat kaçınılmaz bir adımdır. İhracat, şirketlerin büyümesine katkı sağlarken aynı zamanda global düzeyde birçok fırsat sunmaktadır. Bu nedenle, ihracat hacmini artırmak ve İşletmelerin uzun vadeli başarı elde etmek ve varlığını sürdürmek için sürdürülebilirlik konusuna önem vermeleri azami önem taşımaktadır. Bu süreçte ODS Danışmanlık olarak, firmalara “özel” sürdürülebilirlik yol haritasını oluşturmayı ve tüm aşamalarda onların yanında olmayı amaçlıyoruz.

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Hizmeti Kapsamında Ne Sağlıyoruz?

Sektörel açıdan herhangi bir kısıt olmaksızın tüm sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin sürdürülebilirlik politikaları doğrultusunda atmaları gereken adımlar bulunuyor. İşletmelerin bu doğrultudaki çalışmalarının belirli bir sistematik yaklaşımla ve uygulanabilirlik çerçevesinde planlanması çok önemlidir.

Biz ODS Danışmanlık olarak, öncelikle işletmelerin mevcut durumlarını, müşterilerini, pazarlarını ve hedeflerini analiz ederek onların ihtiyaç ve beklentilerine uygun; yalnızca regülasyonlara uyum kaygısı taşımayan ve işletmelere rekabet etme avantajı sağlayan sürdürülebilirlik çözümlerini hayata geçiriyoruz.

İhracat gerçekleştiren ve ihracatını artırmak isteyen tüm işletmelerin küresel firmaların beklentilerini yerine getirebilmeleri için gerçek bir Çevresel, Sosyal ve Yönetişim - ESG altyapısına kavuşmaları gerekmektedir. Biz, bu amaçla işletmenin kendi kültür ve dinamiklerine uygun projelerin stratejik planlama yaklaşımıyla tasarlanması, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin tanımlanması ve hedeflerin hayata geçirilmesi misyonlarını taşıyoruz.

Sürdürülebilirlik Danışmanlığının Sağlayacağı Avantajlar

MÜŞTERİ TALEPLERİ

Günümüzde hem kurumsal firmalar hem de nihai tüketiciler, çevreye duyarlı ürünler ve sorumlu şirketlerle iş yapmayı tercih etmekte. Sürdürülebilir ürünler ve uygulamalar sunan firmalar, müşteri tabanını genişletme ve sadakatini artırma şansına sahip olurlar.

REKABET AVANTAJI

Sürdürülebilir uygulamaları benimseyen şirketler, rakiplerine karşı belirgin bir avantaj sağlar. Bu, inovasyonu teşvik eder ve şirketin piyasada fark edilmesini kolaylaştırır. Ayrıca, belirli standartlara uyum sağlayan işletmelerin listelendiği platformlar, tedarikçi seçimi açısından daha tercih edilebilir hale gelmiştir.

REGÜLASYON VE YASAL UYUM

Dünya genelinde hükümetler, çevresel standartları ve sürdürülebilirlik gerekliliklerini artırıyor. Yasalara uyum sağlamak ve olası cezai yaptırımlardan kaçınmak için firmalar sürdürülebilirlik politikalarını benimsemek zorundadır.

MALİYET TASARRUFU

Enerji verimliliği, atık azaltma ve kaynakların daha etkin kullanımı gibi sürdürülebilir uygulamalar, uzun vadede önemli maliyet tasarrufları sağlar.

YATIRIMCI İLGİSİ

Sürdürülebilirlik, yatırımcılar için giderek daha önemli bir kriter haline gelmiştir. Sosyal sorumluluk ve çevresel duyarlılık gösteren şirketler, yatırım çekme potansiyellerini artırır.

RİSK YÖNETİMİ

İklim değişikliği, kaynak kıtlığı ve sosyal değişimler gibi küresel riskler, iş operasyonlarını doğrudan etkileyebilir. Sürdürülebilir uygulamalar, bu tür risklere karşı şirketleri daha dayanıklı kılar.

KURUMSAL İTİBAR VE MARKA DEĞERİ

Sürdürülebilir iş uygulamaları, şirketin toplum nezdindeki itibarını ve marka değerini artırır. Bu, tüketicilerin ve diğer iş ortaklarının şirkete olan güvenini güçlendirir.

ÇALIŞAN BAĞLILIĞI VE ÇEKİMİ

Çalışanlar, değerlerine uygun şirketlerde çalışmayı tercih eder. Sürdürülebilirlik konusunda güçlü bir duruş sergileyen şirketler, yetenekli çalışanları çekme ve onları uzun süreli olarak elde tutma konusunda daha başarılıdır.

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Yol Haritamız

1. İşletmenin Mevcut Durum Analizi ve Strateji Çalıştayı

Öncelikle firma üst yönetimi ve yöneticileriyle gerçekleştirilecek oturumlarda işletmenin halihazırda gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında detaylı bilgi alınacaktır. Ayrıca firma bünyesinde çeşitli etüt çalışmaları, ekiplerle odak grup toplantıları ve workshoplar ile firmanın ulaşmak istediği hedefler de tanımlı hale getirilecektir.

2. Sürdürülebilirlik Stratejisi Yol Haritası

Firmanın mevcut durumu ve hedeflerini gözeterek GAP analizi gerçekleştirilecek ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yapılması gereken tüm çalışmalar belirli bir zaman planı çerçevesinde planlanacaktır. Ayrıca gerçekleştirilmesi gereken proje ve faaliyetlerin çıktılarının karbon ayakizi başta olmak üzere uyum sağlanması gereken parametrelere etkisi yıllara sari projekte edilecektir.

3. Ürün Sürdürülebilirliği Çalışmaları

Firmanın tabi olduğu regülasyonlar ve raporlamalar faaliyet gösterdiği sektöre ve GTİP koduna göre farklılık göstermektedir. Bu doğrultuda yapılması gereken çalışmalar firmaya özel şekilde belirlenerek gereklilik çerçevesinde gerçekleştirilecektir:

Sınırda Karbon Vergisi (CBAM) Hesaplama ve Raporlama: AB Yeşil Mutabakat kapsamında ilk etapta AB’ye ihracatı olan çimento, demir-çelik, alüminyum, gübre, elektrik, hidrojen sektörleri ürün karbon ayakizini hesaplama ve sonraki aşamalarda ilave vergi ödemek durumunda kalacaklar.

- İhracat için ürünlerin GTIP kodlarını belirleyerek, SKDM kapsamındaki yükümlülüklerinin belirlenmesi

- Kapsama giren ürünlerin basit veya karmaşık kategorilere uygunluğunu değerlendirilmesi

- Ürünlerin sistem sınırlarını, üretim süreçlerini ve üretim hatlarının tanımlanması

- Ürünlerin gömülü karbon emisyonlarının hesaplanması

- AB SKDM Kayıt Sistemi’ne kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

- AB SKDM Geçiş Aşaması ve sonrasındaki düzenlemeleri yakından izleyerek, ihracat süreçlerinin aksamamasının sağlanması

Ürün Karbon Ayak İzi: Ürünlerin yaşam döngüsü sera gazı emisyonların hesaplanması, veri toplama ve analiz, standartlara uygun raporlama hizmetlerini(GHG Protocol, CFP, ISO 14067, PAS2050) kapsamaktadır.

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA): Ürün & servis yaşam döngüsünde karbon ayakizi & çevresel etkilerin bilimsel olarak hesaplanması ve raporlanması çalışmasıdır. Kapsamlı analiz, veri toplama ve database bilgisi gerektirir. EPD belgesinin temelini oluşturmaktadır.

Ürün Beyanları:
İklim Beyanları: Ürün iklim “Global Warming Potential” hesaplamalarının raporlanacağı ISO 14067 standardı uyumlu beyannamelerdir.

Ürün Çevresel Beyanı (EPD): ISO 14025 standardına dayalı, ürün veya servisin hammadde temininden kullanım aşamasına kadar kapsamlı bir şekilde sera gazı emisyonları, su ayakizi, toksisite vb. birçok çevresel etki belirleme çalışmasının doğrulanmış sonuçlarını içeren bir ISO Tip III Çevre Beyanıdır.

EPD belgeleri, hem kamu ihalelerinde ürün satın alma şartı olarak kullanılabilir hem de yurtdışında Türk üreticilerinden ürün satın alınırken talep edilebilir. Kamu ihalelerinde, çevresel etkilerin azaltılmasını teşvik etmek amacıyla, EPD belgesine sahip ürünler tercih edilebilir. Benzer şekilde, yurtdışındaki alıcılar da Türk ürünlerinin çevresel performansını belgelemek için EPD belgesi talep edebilirler.

4. Kurumsal Sürdürülebilirlik Çalışmaları

Önemlilik Analizi: Stratejik analiz kapsamında kullanılan bir analiz aracıdır. Bu, bir şirket ve onun paydaşları için önemli olan sürdürülebilirlik konularını belirlemeye yarar. (Aynı zamanda ileride, GRI, CPD ve aşağıda sunulan birçok programda böyle bir önemlilik analizi talep edilir.)

Kurumsal Karbon Ayakizi Hesaplamaları: Paris İklim Anlaşması ve ülkemizin Net-sıfır hedefleri doğrultusunda kurumların karbon ayakizinin hesaplanması ve azaltım hedeflerinin konulması gerekmektedir. İlk adım olarak Karbon Ayakizi’nin hesaplanması esastır. Karbon Ayakizi hesapları özellikle kurum içi kaynak verimliliğinin arttırılmasında da önemli rol oynamaktadır.

Sürdürülebilirlik Raporlamaları:

(TSRS ve CSDD’e tabi olan şirketler - GSC, GRI) Global Sürdürülebilirlik Standartları (GRI) ve German Sustainability Code (GSC) gibi çeşitli standartlar için rehberlikler mevcuttur onlara uygun veya bağımsız şekilde hazırlanabilir.

Sürdürülebilirlik iletişimi için hazırlanır. Firmanın çevresel, sosyal ve yönetişim performansı ile birlikte ekonomik performansının da uluslararası standartlara uygun şekilde yayınlandığı raporlamalardır. Firmanın kurumsal iletişimi ve repütasyonu için önemli bir araçtır.

EU Green Deal hareketi kapsamında belirli sektör ve kapsamdaki Türk ihracatçı fimalar için Sürdürülebilirlik Raporlaması zorunlu hale gelmektedir. Özellikle AB’ye doğrudan ithalatçı belirli firmalar CSRD (Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi) ve CSDDD ( Kurumsal Sürdürülebilirlik Mevcut Durum Belirleme Direktifi) kapsamında 2025 yılında Sürdürülebilirlik Raporu hazırlamak zorunda kalacaklar.

Ecovadis Danışmanlığı: Çevre, işçi ve insan hakları, etik ve sürdürülebilir tedarik zinciri konularında Firma ihtiyaç analizi yapılması, kurumsal politikaların geliştirilmesi ve Ecovadis ratingi’nin alınması (Ecovadis sistemine kayıt, ilgili dokümanların yüklenmesi ve nihai ratingin alınması süreçleri) süreçlerini kapsamaktadır.

5. Mevzuat Değişikliklerine Yönelik Eğitim ve Bilgilendirmeler

6. Kapanış Toplantısı, Sürdürülebilirlik ve Strateji Raporunun Sunumu

Referanslar

Mehmet Hüraslan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio.

Mehmet Hüraslan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio.

Mehmet Hüraslan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio.

Mehmet Hüraslan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio.

Mehmet Hüraslan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio.

Mehmet Hüraslan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio.