DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Dahilde İşleme Nedir?

Dahilde İşlem Rejimi Nedir?

Dahilde İşlem Rejimi, 1980 yılından beri uygulanmakta olan İhracatı Teşvik Mevzuatı yerine getirilmiştir. Dahilde İşlem Rejimi, ihraç ürünlerine dünya piyasalarında rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirmek, ihracatı artırmak ve çeşitlendirmek amacıyla ihracatçıların, dünya piyasa fiyatlarından gümrük muafiyetli olarak hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, değişmemiş eşya ile ambalaj ve işletme malzemeleri ithaline imkan sağlayan bir rejimdir. Dahilde işlem rejimi ithalat sırasında alınması gereken vergilerin teminata bağlanmasına dayanan şartlı muafiyet sistemi ile, ithalat sırasında ödenen vergilerin daha sonradan iade edilmesine dayanan geri ödeme sisteminden oluşmaktadır. serbest dolaşımda olmayan eşyanın, işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra Türkiyr Gümrük Bölgesi’nden yeniden ihraç edilmesi amacıyla, gümrük vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabii tutulmaksızın ve vergileri teminata bağlamak suretiyle, geçici olarak ithal edilebilmesidir. Bu rejim, firmaların ihtiyaç duyduğu niteliklerde ve fiyatta malları daha uygun koşullarda temin etmenin yolunu açmaktadır. Dahilde işleme rejimi sayesinde, üçüncü ülkelerden yapılan ithalat gümrük vergisi, Kaynak Kullanım Destekleme Fonu, KDV ve diğer vergi, resim ve harçlardan muaf tutulmaktadır. İhracat taahhüdünü, üçüncü ülkelere yapılan ihracatla yerine getirmek koşulu ile ithalatta kota ve gözetim önlemlerinden muaf tutulmaktadır. İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili olarak gümrük vergisinden muaf ithalat yapılabilmektedir. Dahilde işleme rejimi rekabeti artırması nedeniyle yurtiçinde faaliyet gösteren firmalara dinamizm kazandırmaktadır.

Dahilde İşleme Belgesi Nedir?

Dahilde İşleme Rejiminin 9.maddesine göre, Türkiye Gümrük Bölgesi’nde yerleşik firmaların, dahilde işleme rejiminden yararlanmak için bu karara istinaden yayımlanacak tebliğ hükümleri çerçevesinde dahilde işleme izin belgesi almaları gerekir. Dahilde İşleme İzin Belgesi, ihraç ürününün elde edilmesinde kullanılan girdilerin gümrük ve kdv muafiyeti ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ithal edilmesini ve yerli alımını sağlayan belgedir.
Dahilde işleme izsin belgesinin süresi ticaret konusu malın sektörü de dikkate alınarak en fazla 12 aydı. Dahilde işlem izin belgesi kapsamında yapılacak ilk ithalatta belge süresi azami olarak 3 ay uzatılır.

Dahilde İşleme Belgesi Nasıl Alınır?

Dahilde işleme izin belgesine ilişkin müracaat talepleri aşağıda sayılan kriterler bağlamında değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır;
 İthal eşyasının işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanıldığının tespitinin mümkün olması gerekmektedir.
 Dahilde işlemeye konu olan malın, Türkiye Gümrük Bölgesi’ndeki üreticilerin temel ekonomik çıkarları ile Türk malı imajını olumsuz etkilememesi gerekmektedir.
 İşlem faaliyetinin, katma değer oluşturan ve kapasite kullanımını artıran bir faaliyet olmasının yanında, işlem görmüş ürünün rekabet gücünü ve ihraç potansiyelini artırılmasına katkıda bulunmalıdır.
 İşleme faaliyetinin mutlaka ülke içinde gerçekleşmiş olması gerekmektedir.
Bu kriterler değerlendirilerek olumlu sonuçlandığında dahilde işleme izin belgesi alınabilmektedir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi Alan Firmalar Hangileridir?

Dahilde işleme izni belgesi alan firmalar 2021 listesine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210521-3.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Dahilde İşleme İzin Belgesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

 Ticaret Sicil Gazetesi
 İmza Sirküleri
 Firmaya ait Vergi Mükellefiyet Yazısı
 Taahhütname
 İhraç edilecek mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu
 Firma Tanımlama Formu
 İhracatçı Birliği üyesi olduğuna dair belge
 12 Aylık SGK Tahakkuk Fişleri ve Tablo Dökümü
 Fabrikaya ait son 6 aylık elektrik faturaları
 Fabrika kiralık ise Kiralık Sözleşmesi
 Varsa OKS Belgesi

Dahilde İşleme İzin Belgesi Nereden Alınır?

Dahilde işleme belgesi almak isteyen firmalar bu belgeyi ihracatçı birliklerinden temin edebilmektedirler.

Dahilde İşleme Rejimi Döviz Kullanım Oranı Ne Kadardır?

Dahilde işleme izin belgesi kapmasında döviz kullanım oranı %80’i geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenir. İkincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerde bu oran Bakanlıkça azami %100 olarak tespit edilebilir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Transfer Fiyatlandırması

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Mikrofinans

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Yatırım Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Scamper Tekniği Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız