DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Entegre Raporlama

Entegre Raporlama Sistemi Nedir?

Günümüzde, iş dünyasındaki küreselleşme dolayısı ile işletmelerin kurumsal yönetime dayalı bilgi ihtiyacı artmış ve sürdürülebilirlik perspektifinde yeni atılımlarda bulunulmuştur. İşletmeler, sürdürülebilir iş uygulamaları sağlamak, kaynakları verimli bir şekilde kullanmak, yatırımcıları için canlı bir piyasa sunmak, şeffaf, etik ve kaliteli olmak gibi misyonlara sahiptirler. Bunları sağlayabilmek için de paydaşları ile gerçeğe uygun bilgileri paylaşmaları gerekmektedir.

Önceden işletme ile ilgili gerçek bilgiler genel olarak kurumsal ve finansal raporlardan sağlanabilirdi. Ancak paydaşlarının güvenini kazanmak ve sektörde itibar elde etmek isteyen işletmelerin, sosyal çevresel, ekonomik etkilerini tespit ederek izlemesi, raporlaması ve uzun süreli taahhütlerde bulunması gerekmektedir. Yatırımcılar ve paydaşları değişen bu gereklilikleri yeniden tanımlamaya ve çözüm sunacak yeni bir raporlama sistemi geliştirmeye başladılar. Bu durumda entegre düşüncenin bir ürünü olan entegre raporlama kavramı ortaya atıldı.

Entegre Raporlamanın gelişimi, 21. yüzyılın zorluklarını aşmak için küresel ekonomik modeli geliştirmek için gerekli bilgileri sağlayan bir raporlama çerçevesine doğru ilerlemek için mevcut raporlama uygulamalarını geliştirmek ve pekiştirmek üzere tasarlanmıştır.

Entegre Raporlama, bir kuruluşun stratejisi, yönetişimi ve finansal performansı ile içinde faaliyet gösterdiği sosyal, çevresel ve ekonomik bağlam arasındaki bağlantıları gösterir. Entegre Raporlama, bu bağlantıları güçlendirerek işletmelerin daha sürdürülebilir kararlar almasına yardımcı olabilir ve yatırımcıların ve diğer paydaşların bir kuruluşun gerçekte nasıl performans gösterdiğini anlamasını sağlayabilir.

İyileştirilmiş iş raporlaması, halkın iş dünyasına olan güvenini yeniden tesis etmeye, yatırımcıların ve diğer paydaşların güvenini artırmaya ve küresel ekonomimizde her türlü sermayenin verimli bir şekilde tahsis edilmesini sağlamaya önemli ölçüde katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

Entegre raporlamanın temel amacı, finansal sermaye sağlayanlara bir kuruluşun zaman içinde nasıl değer yarattığını, koruduğunu veya aşındırdığını açıklamaktır. Bu nedenle, entegre raporlama hem finansal hem de diğer ilgili bilgileri içerir. Entegre bir rapor değeri; çalışanlar, müşteriler, iş ortakları, yerel topluluklar, yasa koyunlar, düzenleyiciler ve politika yapıcılar dahil olmak üzere bir kuruluşun zaman içinde yaratma becerisi ile ilgilenen tüm paydaşlara tedarikçilere fayda sağlar.

Bir entegre raporun yapı taşları aşağıda verilmiştir:

● Yol gösterici ilkeler: bunlar, raporun içeriğini ve bilgilerin nasıl sunulduğunu belirten bir entegre raporun hazırlanmasının temelini oluşturur. Bu ilkeler aşağıda verilenleri içermektedir:
➔ Stratejik odak ve gelecek yönelimi
➔ Bilgi bağlantısı
➔ Paydaş ilişkileri
➔ Önemlilik
➔ Özlülük
➔ Güvenilirlik ve eksiksizlik
➔ Tutarlılık ve karşılaştırılabilirlik

● İçerik öğeleri: Çerçeve kapsamında bir entegre rapora dahil edilmesi gereken temel bilgi kategorileri. Bu öğeler aşağıda verilenleri içermektedir:
➔ Organizasyona genel bakış ve dış çevre
➔ Yönetişim
➔ İş modeli
➔ Riskler ve fırsatlar
➔ Strateji ve kaynak tahsisi
➔ Performans
➔ Görünüm
➔ Hazırlık ve sunumun temeli

Entegre Faaliyet Raporu Nedir?

Entegre raporlama sırasında ilgili bilgileri toplamak ve bunu bir değer önermesi içinde sunmak için daha fazla zaman gerekmektedir. Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), altı sermayeyi (üretim, finans, entelektüel, insani, sosyal ve doğal) kapsayan değer yaratma için entegre raporlama çerçevesini oluşturmuştur. Bu yaklaşımı benimsemek, veri "silolarını" yıkmak anlamına gelir; bu, zaman alan, işbirliğine dayalı bir çabadır. Daha geniş bir raporlama biçimi olan entegre faaliyet raporu ile bu bilgileri toplamak ve sunmak daha kolay hale gelmektedir.

Entegre faaliyet raporları, şirketlerin finansal performansının yanında iş modeli, stratejisi, yönetimi ve çevresel, sosyal ve ekonomik performansları arasındaki bağlantıyı tanımlayarak ileriye dönük gelişim fırsatlarına yer vermektedir. Entegre raporlamanın şirketlerin performans ve gelecek faaliyetleriyle ilgili bilgiler vermesi; kısa, orta ve uzun vadede değer yaratmak için kaynaklarını nasıl kullandıkları hakkında raporlama yapmalarına imkân sağlamaktadır.

Entegre Raporlama Sistemi Neden Kullanılır?

Entegre raporlama sistemi şirketler, yatırımcılar ve paydaşlar açısından oldukça avantajlı konumda olan bir uygulamadır. Şirketler tarafından kullanım sebepleri ve avantajları aşağıda verilmiştir:
● Finansal verileri sosyal, yönetimsel ve çevresel bilgiler ile birleştirerek kurumsal stratejilerin daha bütüncül bir yaklaşımla belirlenmesini sağlaması,
● Şirketin farklı faaliyet alanlarındaki performanslarının birbiri ile bağlantılı şekilde raporlaması ve şirketin yönetim kurulunun faaliyetleri daha ve hızlı bir şekilde kolay takip edebilmesini sağlaması,
● Şirketin ortaya koyduğu değere dair daha geniş bir çerçevede görülebilmesi ile şirketin stratejilerini, kaynakların dağılımını ve yönetimini bu değere göre adapte etmesini sağlaması,
● Kısa süreli planlar yerine uzun vadeli bir bakış açısı sağlaması,
● Şirketlerin yalnızca ekonomik değil, sürdürülebilirlik risklerini de görerek daha iyi risk analizi yapma ve sorunları çözme imkânı elde etmelerini sağlaması,
● Finansal ve finansal olmayan bilgilerin birbirlerinden ayrı bir şekilde analiz edilmesinden doğacak mali yükün azaltılmasını sağlaması.
● Şirkette sürdürülebilirlik konusunun karar alma sürecine entegre edilmesini sağlaması,
● Mükerrerliği azaltarak şirket içerisindeki farklı departmanlarının iş birliği yapmasını sağlaması,
● Şirket içerisinde inovasyon kültürünün gelişmesini sağlaması,
● Paydaş katılımını artırarak, şirketin var olan paydaşlarının beklentilerini daha iyi anlaşılmasını sağlaması,
● Şirketin dış paydaşlarla olduğu kadar çalışanlarıyla iletişimini de güçlendirmesi,
● Şirket performansının hem iyi hem de kötü yanlarıyla açıklıkla paylaşması ve dolayısıyla paydaşların şirkete karşı güvenin, marka değerinin ve saygınlığın artmasını sağlaması,
● Artan şeffaflık ve yüksek kalitede raporlama ile yatırımcıların şirkete güvenini artırması ve dolayısıyla şirketin finansmana erişimini kolaylaşmasını sağlaması,
● Maliyetleri azaltması, operasyonel verimlilik sağlaması, marka değerindeki artış ve inovasyon sayesinde diğer şirketler ile rekabet avantajı elde etmesini kolaylaştırması,

Yatırımcılar tarafından kullanım sebepleri ve avantajları aşağıda verilmiştir:
● Entegre raporlama ile raporlama esnasında kullanılan verilerin kalitesinin artması ve bu veriler arasında bağlantıların kurulması yatırımcıların beklentilerine uygun olacağından ve önemli konuların raporda yer alacağından dolayı güvenirliliğin sağlaması,
● Yatırımcılar için güvenilir, tamamlayıcı, yeterli ve karşılaştırılabilir veri sağlaması,
● Yatırımcılar için önemli olan, risklerine ve fırsatlarına ilişkin derin bilgisi olan şirketleri ayırt etmesi ve dolayısıyla yatırımcıların kaynaklarını daha iyi risk ve fırsat yönetimine sahip şirketlere yönlendirmesini sağlaması,

Paydaşlar tarafından kullanım sebepleri ve avantajları aşağıda verilmiştir:
● Şirketin var olan tüm paydaşlarını daha iyi tanımasını ve her bir paydaşıyla farklı bir iletişim yöntemi geliştirir ve böylelikle şirketin paydaşlarla iletişiminin kuvvetlenmesini sağlar,
● Şirketin tedarik zinciri ile olan ilişkisini ve bu zincir boyunca nasıl bir fark yarattığını paydaşlarına anlatabilmesini sağlar,
● Tedarikçilerin şirketle daha yakın ilişkiler kurmasını sağlar,
● Tedarikçilerin sürdürülebilirlik açısından farkındalığını artırır,

Entegre Raporlamanın Önemi Nedir?

Entegre raporlama, bir şirketin performansını belirleyen finansal ve finansal olmayan faktörler arasındaki ilişkinin ve bir şirketin uzun vadede nasıl sürdürülebilir değer yarattığının anlaşılmasını geliştirmede önemli bir araçtır.

Entegre raporlama, kurumsal finansal ve sürdürülebilirlik bilgilerinin tek bir rapora entegre edildiği bir kurumsal raporlama çerçevesidir. Bir entegre rapor, bir şirketin stratejisi, yönetişimi ve performansı hakkında önemli bilgiler içerir.

Geleneksel, ayrı yıllık ve sürdürülebilirlik raporlamasının aksine, entegre raporlar finansal, sosyal ve yönetişim girdileri ile performans bilgilerini açıklar ve bunları birbirine bağlar. Bir şirketin sosyal sorumluluklarının şeffaflığını geliştirirler ve bir şirketin zaman içinde nasıl sosyal değer yarattığını göstermeye yardımcı olurlar.

Entegre raporlama ayrıca finansal olmayan verilerin üçüncü taraflarca daha fazla doğrulanmasını teşvik edecek ve şirketlerle yapılan görüşmelerin ayrılmaz bir parçası olarak sürdürülebilirliği destekleyecektir.

Kısacası, entegre raporlama birçok açıdan hem şirketler hem yatırımcılar hem de paydaşlar için büyük önem taşımaktadır. Buna ek olarak dolaylı yoldan ticaret içerisinde bulunmayanları da etkileyerek küresel ve toplumsal olarak büyük fayda sağlamaktadır.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Müşteri Değeri

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

NSF Belgesi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Dijital İş Gücü Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Etkili Yönetim

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız