DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP) Destekleri

Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP) Nedir?

Kırsal kalkınma yatırım destek programı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen, kırsal alanların ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlamaya yönelik hibeler ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından sermaye yatırımları yapılan bir kırsal kalkınma programıdır. Bu anlamda üreticiler tarafından geliştirilen yeni teknik alet ve aletlerin tarımsal faaliyetler için kullanımını yaygınlaştırmak, daha yüksek kalite ve piyasa gereksinimlerini en iyi karşılayan üretim sağlamak, zor koşullarda çalışan üreticilerin işlerini kolaylaştırmaktır. T.C. adına yapılan yatırımlar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. KKYDP hibesi ve KKYDP burs programının kullanımına ilişkin herhangi bir il kısıtlaması olmadığı vurgulanmalıdır. Böylece 81 ilin tamamı, belirlenen koşulları sağlaması ve KKYDP projesi kapsamında olması halinde Kırsal Kalkınma Yatırım Destek Programından yararlanabilmektedir.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programına (KKYDP) Nasıl Başvurulur?

Kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme programına olan başvurularda takip edilmesi gereken ana kurum Tarım ve Orman Bakanlığı olup her yıl belirli tarihlerde belirlenen başvuru tarihlerinde ilgili kişilerin başvuruları kabul edilmektedir. Hibe desteklerine uygun olarak yatırımda bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin Tarım ve Orman Bakanlığı üzerinden il tarım müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir. Yayınlanan tebliğe göre elektronik ortamda girişleri yapılmış başvurular dosya içinde elden teslim edilir ve başvuru sahibi veya yetkilendirdiği kişinin önünde ekonomik yatırım başvuruları için ek-1 doldurulur ve kapalı zarfa konulur. Zarfın üzerine projeye ait hibe başvuru formunun fotokopisi yapıştırılır ve başvuru sahibi tarafından imzalanır ve kaşelenir. İl müdürlüğü tarafından başvuru sahibine veya yetkilendirdiği kişiye teslim alma belgesi verilir. Eksik belgeli dosyalar teslim alınmaz.

Programdan faydalanmak için kişilerin nereye başvurulması gerektiği, hangi belgelerin hazırlanması gerektiği veya hangi şartların sağlanması gerektiği konusunda detaylı bilgiye sahip bir danışmanlık ekibi ile çalışmakta fayda bulunmaktadır.

KKYDP Programından Kimler Yararlanabilir?

KKYDP’a göre program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını projenin gerçekleştirileceği ildeki il müdürlüklerine yapmaları bu programdan yararlanabilmeleri için yeterlidir. Başvuru sahiplerinde aranan belirli özellikler bulunmaktadır. Buna göre:
● Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekmektedir.
● Ekonomik yatırımlara yönelik olan proje konularına başvurabilecek gerçek ve tüzel kişilerin idari ve mali durum ile kamudan bağımsız olması gerekmektedir.
● Tarımsal amaçlı faaliyet gören kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri, ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilme hakkına sahiptir.

Yayınlanan tebliğe göre gerçek ve tüzel kişilikler haricindekiler programa başvuramamaktadır.

KKYDP Programlarına Hangi Sektörlerde Teşvik Verilmektedir?

Bu projelere Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı gerçek ya da tüzel kişiler ile birlikte tarımsal amaçlı faaliyet gösteren kooperatif ve birlikler, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa ilişkin olarak kurulan üretici birlikleri/iktisadi teşekkülleri istenen şartlar kapsamında başvuru hakkına sahiptir. Bu kapsamda tarıma dayalı ekonomik yatırım konuları şekildeki gibi listelenmiştir:
● Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırımlar,
● Mevcut tesislerin kapasitelerinin artırılması ve teknolojilerinin yenilenmesi, modernizasyonu
● Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması,
● Çelik silo,
● Soğuk hava deposu,
● Yenilenebilir enerji kullanan yeni seralar,
● Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,
● Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,
● Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması

Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına ilişkin konular ise şekildeki gibidir:
● Kırsal turizm
● Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri
● El sanatları ve katma değerli ürünler
● Bilişim Sistemleri
● El sanatları
● Katma değerli ürünler
● Su ürünleri yetiştiriciliği
● Tıbbi bitki yetiştiriciliği yatırımları
● Aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları
● Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri

KKYDP Destekleri Neleri Kapsar?

KKYDP genel anlamıyla kırsal bölgeleri kalkındırmayı amaçlayan bir destek programı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda ilgili bölgeyi kalkındırıp tanınırlığını artırmak ve gerekli istihdamların yapılması için üretime katkıda bulunacak projelerin geliştirilmesine destek amaçlı geliştirilen kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme programı tarım alanındaki faaliyetleri kapsayan bir program türüdür. Bu program temel anlamıyla kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlarının desteklenmesi amacıyla yapılması gereken hususları kapsamaktadır. Desteğe göre tarımsal ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik yatırımlar desteklenmekte olup belirli nitelikleri taşıyan kişilerin başvurularına göre nihai bir karar alınmakta ve hibeler dağıtılmaktadır.

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar Nelerdir?

Tıbbi ve bitkisel bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve muhafazasına ilişkin yeni tesislerin yapılması, kısmen yapılan yatırımların tamamlanması, mevcut tesislerin kapasitesinin artırılması, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon talepleri destek kapsamında değerlendirilen konulardandır. Bu konu başlığı altında; tıbbi ve aromatik özelliği olan bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanması konularının tamamını içeren tesisin inşası, makine ve ekipman satın alınması bir bütün olarak hibe desteği kapsamında değerlendirilmektedir. Bunların yanı sıra bitkisel ürünlerin yeni işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması tesislerinin kurulması, kısmen yapılan yatırımların tamamlanması, mevcut tesislerin kapasitesinin artırılması ve teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon talepleri de değerlendirme konuları arasında sayılmaktadır. Genel anlamda sıralamak gerekirse tarıma dayalı ekonomik yatırımlar konusunda incelenen maddeleri şekildeki gibi sıralayabiliriz:
● Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, Kurutulması, Dondurulması, Paketlenmesi ve Depolanmasına Yönelik Yatırımlar
● Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar
● Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Isı ve/veya Elektrik Üreten Üretim Tesisleri Yapımına Yönelik Yatırımlar
● Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılmasına Yönelik Yatırımlar
● Hayvansal ve Bitkisel Orjinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanmasına Yönelik Yatırımlar

Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programına Uygun Proje Konuları Nelerdir?

Kırsal kalkınmayı destekleme programı kapsamında belirli yatırımlar kabul görmekte olup yalnızca uygun olan projelerin başvuruları geçerli sayılmaktadır. Buna göre;
1. Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri, (Sebze-Meyve İşleme, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu, Örtü Altı Tarım, Kapama Meyve-Sebze Bahçe Tesisi Sulama Sistemi, vb)
2. Arıcılık ve Arı Ürünlerine Yönelik Yatırımlar,
3. Bilişim Sistemleri ve Eğitimi (Akıllı tarım uygulamaları)
4. El Sanatları ve Katma Değerli Ürünler, (Çinicilik, Çömlek, Dokumacılık, Halı, Kilim, Sabun, Gülsuyu vb)
5. İpek Böceği Yetiştiriciliği,
6. Su Ürünleri Yetiştiriciliği,
7. Alet-Ekipman ve Makine parklarına yönelik yatırımlar
8. Tıbbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Yatırımları,
hibe desteği kapsamında değerlendirien KKYDP proje konuları olarak sıralanabilmektedir.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 2022-2023 Başvuru Dönemi

Başvuru Tarihleri

09 Aralık 2022 - 10 Şubat 2023

Destek Tutarı

1. Yeni Yatırım: 7.000.000.- TL

2. Tamamlama Yatırımı: 5.000.000.-TL 3. Teknoloji Yenileme Yatırımı: 4.000.000.-TL

Yatırım Konuları Nelerdir?

1. Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, Kurutulması, Dondurulması, Paketlenmesi ve Depolanması
a. Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanması
b. Bitkisel ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması
c. Hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması
d. Tarımsal ürünlerin depolanması

2. Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar
a. Modern seralar
b. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği
c. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği
d. Kanatlı yetiştiriciliği
e. Kültür mantarı üretimi
f. Büyükbaş ve küçükbaş kesimhaneleri
g. Kanatlı kesimhaneleri

3. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımına İlişkin Yatırımlar
4. Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar
5. Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübrenin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanmasına Yönelik Yatırımlar
a. Tüm gerçek ve tüzel kişiler başvuru sahibi olarak Program kapsamındaki hibe desteğinden yararlanmak amacıyla başvuruda bulunabilirler.

Bütçe Kalemleri Nelerdir?

1. İNŞAAT İŞLERİ ALIM GİDERLERİ
2. MAKİNE, EKİPMAN VE MALZEME ALIM GİDERLERİ

Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

Aynı proje kapsamında farklı ürün ya da ürün gruplarının işlenmesi ve paketlenmesine yönelik proje teklifi yapılamaz. Örneğin, sütün işlenmesine yönelik faaliyette bulunan bir işletmede meyve, sebze gibi başka bir ürünün işlenmesi ya da paketlenmesi için proje başvurusu yapılamaz. Ancak ilgili mevzuata uygun olması koşuluyla soğuk hava depolarında farklı ürün ya da ürün gruplarının depolanmasına yönelik proje başvuruları kabul edilir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Konşimento Verisi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Dijital İş Birliği

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Kariyer Değişimi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Fikri Mülkiyet İhlali

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız