DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Operasyonel Mükemmellik (OpEx) Danışmanlığı

Operasyonel Mükemmellik (OpEx) Nedir?

İş hayatı kişilerde olduğu kadar firma ve kuruluşların yapısı için de önemli konulardan biri sayılabilir. Her geçen gün iş piyasasına da yansıyan rekabet tutkusu firmaların piyasada barınabilmeleri için arayışlara girmesine sebebiyet verebilmektedir. Bir firmanın kendi devamlılığı adına yetkinlik sürdüğü alanda etkisinin olumlu şekilde sürmesi gerekmektedir. Böylece firmaların gelecek zamanlardaki var olma kaygılarının giderilebilmesi adına gereken performansları karşılanabilir. Firmalardaki verim ve performans artışının kontrollü bir şekilde sağlanabilmesi ve denetlenebilmesi adına belirli yönetim sistemleri bulunabilir. Bunlardan birisi olan operasyonel mükemmellik (OpEx), firmaların sürdürülebilir ve devamlı başarıları için gerekli olan birtakım mekanizmaları içeren bir yönetim sistemi olarak tanımlanabilir. Detaylı olarak bakıldığında operasyonel mükemmelliğin genel karşılığı olarak, devamlılık arz eden başarılar için iş gücünün, iş süreçlerinin ve var olan teknolojik altyapının verimli ve etkin bir şekilde kullanabilme kabiliyetinin yanı sıra, liderlik vasıflarını iyileştirebilen mekanizmalarını güçlendiren geniş yönetim sistemi olarak açıklanabilir. Kimi tanımlamada operasyonel mükemmellik için, doğru şekillenen iş kültürü biçimi ve tasarımı tanımlaması yapılabilmekte ve ayrıca işin başarıya giden kültür kurgusu denilebilmektedir. Operasyonel mükemmelliğin kapsamına bakıldığında işin beklentileri karşılaması olarak açıklanabilir.

Operasyonel Mükemmellik (OpEx) Ne Demek?

Operasyonel mükemmellik, yönetimin ve çalışanların iş sonuçlarına yatırım yaptığı ve gereken değişim ve dönüşümü uygulamak için yetkilendirildiği bir vizyon yaratarak, işin tüm yönlerinde ya da tüm iş süreçlerinde sürekli iyileştirmeyi ve düzenlemeyi öneren bir iş yönetimi yaklaşımıdır. Doğru şekilde uygulandığında, bir organizasyonun her üyesi müşteriye değer akışını görür ve olumsuzluklar ortaya çıktığı takdirde herhangi bir aksama olmadan önce yeterli bir çözüm bulma imkanı kolaylaşır.

Operasyonel mükemmellik, tüm liderlerin ve çalışanların kendilerini yalnızca kaliteli bir ürün yaratmaya değil, aynı zamanda mükemmel müşteri deneyimleri sağlamaya adadıkları bir değişim ve gelişim ile başlar. Operasyonel mükemmellik metodolojilerini kullanan işletmeler; liderlik ve işgücü rollerini ve operasyonları iyileştirmek adına ortak bir bütün olarak nasıl çalıştıklarını açıkça tanımlamaktadırlar. Bütün çalışanlar değişimi başlatabilir; verimliliğe, etkinliğe ve çevikliğe yönelebilir haldedirler.

Operasyonel Mükemmellik (OpEx) Danışmanlığı Nedir?

Firmanızın iş serüveninde bazı aksaklıkları ve eksiklikleri olabilir. Gözlenen eksikliklerin firma iç ve dış yapısı ile etkileşiminin olumlu ve başarılı bir hale getirilebilmesi firmanın öncelikli hedeflerinden olabilir. Ancak gelişen teknoloji ile modern çağa uyum sağlayan firmalarda iş takibi, veri analizleri ve diğer firmalarla olan rekabetin çetin bir hal alması kaçınılmazdır. Burada devreye giren operasyonel mükemmellik danışmanlığı ile firmanız için verim ve fayda sağlayabilirsiniz. Operasyonel mükemmellik tanım olarak başlı başına, firmanızın rakiplerinize göre operasyonel riskini, işletme maliyetlerini azaltarak gelirlerini artırabileceğiniz dengeli ve güvenilir bir dizi yönetim sistemini içerir. Firmalarınızın iç denetim serüvenlerindeki yapının analiz edilebilmesi ve eksikliklerin, sorunların giderilmesi veya iyileştirilmesi için şekillenen kurguyu tasarlayan sistem, operasyonel mükemmellik veya kısaca OpEx danışmanlığı olarak tanımlanabilir.

ODS Danışmanlık’tan sağlayabileceğiniz Operasyonel Mükemmellik (OpEx) Danışmanlığı Hizmeti ile firmanızda gözlenen veya göz ardı edilen ama çözüme kavuşturulmasına karar verilen sürecin iyileştirilerek kayıplarınızı aza indirebilmek veya kayıplarınızı ortadan kaldırabilmek artık mümkün olabilmektedir. ODS Danışmalık ile firmanıza sunulan operasyonel denetim danışmanlığı metodunu, üretim alanından satış alanına dek, tedarik zincirinden depo sevk süreçleri boyunca denetim imkânı şeklinde değerlendirebilmek mümkündür. ODS Danışmanlık Operasyonel Denetim Danışmanlık Hizmeti ile firmalarınızın iş akış sürecinin sağlıklı bir halde yürütülebilmesi ve uygulanabilir çözümlerle çalışma prensiplerinde verimin elde edilebilmesi mümkündür.

Operasyonel Mükemmelliği (OpEx) Sağlayabilmek Şirketlere Ne Kazandırır?

Firmalarınızın eksik yanlarını artıya çevirebilmek sandığınız kadar zor bir iş değildir. Operasyonel mükemmellik (OpEx) danışmanlığı ile firmalarınızın iç denetimlerindeki yapısının incelenmesi ve detaylandırılmasının ardından karşılaşılabilen sorunların iyileştirilmesine dair bir dizi kurgunun bulunduğu serüvenle artık başarınızı kurgulamak mümkün. ODS Danışmanlık’tan alabileceğiniz Operasyonel Denetim Danışmanlığı ile bilançonuz ve gelir tablonuzun net analizini yapabilir, ürünlerinizin stok ve sayım denetimini sağlayabilir, işlerinizin kategori yönetimiyle satış ve karlılık eksenini doğru bir şekilde ortaya çıkarabilir, raporlama sistematiği ile verilerinizi güncel haliyle sınıflayabilirsiniz.

Ayrıca operasyonel mükemmellik danışmanlığı ile firmanızın iç yapısındaki dengeyi sağlarken gelirinizi artı yöne çevirebilir, kayıplarınızı azaltarak verimli süreçleri firmanıza kazandırabilirsiniz.

Firmaların iç dengesindeki verimin artışında çalışanların çok fazla etkilendiği biliniyor. Böylece firmanın sürdürülebilir başarısına çalışanların iyileştirilmiş performansını dahil ederek bütüncül bir yaklaşımla firmanızın geleceğini emniyet altına alabilirsiniz.

Operasyonel Mükemmellik (OpEx) Şirketler için Neden Önemlidir?

Günümüzde firmaların kendi aralarındaki iş serüvenlerinde gözlenen rekabetin artmasıyla birlikte firmaların kendi yapılarına ve sektördeki tanınırlıklarına değer katabilmeleri amacıyla farklı yollara başvurmaları kaçınılmaz olmaktadır. Bu yollardan biri olarak karşınıza çıkabilen operasyonel mükemmellik, firmanızın kayıplarını aza indirerek veya firmanızdaki durumun kayıpsız bir şekilde sürdürülerek üretim yapısının iyi kaliteyle ön plana çıkabilmesine olanak sağlayabilir. Tanım olarak operasyonel mükemmellik hizmetleri, firmanızın başarısının devamlılık sağlamasını mümkün kılan bir yönetim sistemi olarak değerlendirilebilir.

Operasyon mükemmellik hizmet ve danışmanlığının firmanıza sağladığı önemleri; global çapta hızla değişebilen dinamik yapıya firmanızın uyum sağlayarak kolayca adapte olabilmesi, firmanızın maliyetlerini aza indirgeyerek karının artırılmasına imkan tanıyabilmesi, yönetici kadronuzun yanında çalışan ve işçi kesime yeterli motivasyonun sağlanabilmesi, çalışanların isteklerinin kolayca takip edilebilmesi, iş akışında oluşabilecek mali kayıpların pratik çözümler ve proseslerle kolayca değerlendirilip aza indirgenebilmesi, firmanızın net karının artırılarak kazancınızın verimli hale gelebilmesi şeklinde sıralanabilir. Firmanızın maliyet, yönetim stratejileri, çalışan motivasyonu gibi birçok eksik kaldığı konularda firmanıza danışmanlık sağlayarak yol gösterici rehber konumunda olan operasyonel mükemmellik (OpEx) firmanız için önemli bir rol oynayabilir.

Operasyonel Mükemmellik (OpEx) Aşamaları Nelerdir?

Operasyonel mükemmellik aşamaları ODS Danışmanlık’ın prosedürlerinde dört alt başlık altında sınıflandırılabilir. İlk başlık, iş akışınıza dair şema ve diyagramlarının hazırlanabilmesi ve firmanıza özel olarak uygulanabilirlik, denetlenebilirlik imkanlarının yanı sıra başarı hedefinin sürdürülebilir hale getirilebilmesi adına gerekli adımları içerir. İkinci aşamada firmanızın satış ve kar paylarına dair gerekli kategori yönetimleri bulunabilir. Operasyonel mükemmelliğin üçüncü aşamasında firmanıza olan taleplerin, tedarik zincirinin, mal kabulüne dair işlem adımlarının, faturalar ve ek belgelere dair detaylandırmaların, firmanızdaki kabullere dair kayıtların, ödeme süreçlerinin bütünsel olarak bir yaklaşımla incelendiği metodun kontrol ve denetimi şeklinde bir tanımlaması yapılabilir. Dördüncü adımda ise, firma stoklarınızın kontrolü ve sayım denetimine dair disiplin yönetimi bulunabilir. Böylece adım adım şirketinizin başarısının sürdürülebilir bir hale gelmesi için gerekli aşamalarla operasyonel mükemmellik danışmanlığından faydalanabilirsiniz.

Ayrıca genel olarak operasyonel mükemmellik aşamalarına bakıldığında firmanızın vizyonunun ve değerlerinin tanımlanmasına ilk etapta denk gelebilirsiniz. Daha sonra firmanızın uygulama alanlarında, gerekli kısımlarda çalışma ekiplerinin oluşturulabilmesi, ekiple birlikte iş akışı için gerekli planlamanın yapılabilmesi, planlamanın etkisinin analiz ve ölçümlerinin yapılarak kayıt altına alınabilmesi ve bu sürecin başarıyla birlikte sürekli hale getirilebilmesi önemli basamaklar arasında yer alabilir.

Operasyonel Mükemmellik (OpEx) Uzmanı Ne İş Yapar?

Firmaların sektörde kalabilmeleri için rekabet gücünün etkisiyle yaptıkları arayışlar ön plana çıkabilir. Firmalarda gözlenen bu hareketliliğin doğru ve sistematik bir şekilde, yenilikçi adımlarla analiz edilmesi gerekebilir. Burada devreye operasyonel mükemmellik uzmanları girebilir. Genel bir yaklaşımla tanımlamak gerekirse operasyonel mükemmellik uzmanı; firmanın başarısının sürdürülebilir bir hale getirilebilmesi ve devamlılığının sağlanıp süreçlerin güçlendirilebilmesi için teknik olarak birçok faaliyetin koordineli bir şekilde ilerlemesini sağlayabilecek yetkili kişiler olarak tanımlanabilir.

Operasyonel mükemmellik (OpEx) uzmanının firmadaki konumu, firmanın başarısının devamlılığının sağlanabilmesi adına, mevcut süreçler boyunca teknik veya operasyonel olan eksiklik ve aksaklıkların araştırılıp, eksikliklerin giderilmesi amacıyla yeni stratejiler ve teknik çözümler geliştirebilmek, firmanızdaki iş akış serüvenini verimli hale getirebilmek şeklinde yorumlanabilir. Operasyonel mükemmellik uzmanlarının yaptıkları işlere ve kendilerine tanımlanmış olan sorumluluklara bakıldığında; mevcut metodun iyileştirilerek firmanın faydası için kullanılabilmesi, analizlerden elde ettikleri bilgileri firmanın karı için doğru biçime getirebilmeleri, sürecin takibini titizlikle yapabilmeleri, firmanın iş akışında avantajlı hamleleri geliştirebilmeleri, yenilikten ve değişimden çekinmeden firma içindeki bazı basamakları dönüştürebilmeleri gibi birçok seçenek sıralanabilir.

Operasyonel Mükemmelliğe (OpEx) Ulaşmak İçin Neler Yapılmalıdır?

Operasyonel mükemmelliğe ulaşma hedefi bulunan şirketler aşağıdaki faaliyetleri uygulamalı ve istikrarlı bir şekilde çalışmalarına devam etmelidirler.
● Sonuçları düşünerek uygulamalara başlamak,
● Şirket içerisinde ekipler oluşturmak ve ekipleri teşvik etmek,
● İş akışı geliştirme konusunda işbirliği yapmak,
● Çizelgeler ve grafikler oluşturmak,
● Zaman yönetimindeki uygulamaları geliştirmek,
● Ortak süreçleri şablonlaştırmak,
● Kaynakları etkin bir şekilde kullanmak,
● Şirket bünyesinde açık ve anlaşılır bir iletişim ortamı yaratmak.İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Dijital İnsan Kaynakları Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Tür Değiştirme

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Ekip Yönetimi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Akreditasyon

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız