DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Stratejik Yönetim

Stratejik Yönetim Nedir?

Stratejik yönetim, bir kuruluşun amaç ve hedeflediği başarıya ulaşmak için kaynaklarını planlı ve dikkatli bir şekilde yönetimidir. Stratejik yönetim,
● Başarıya ulaştıran hedeflerin belirlenmesini,
● Rekabet ortamının analiz edilmesini,
● Organizasyon içi uygulamaların analiz edilmesini,
● Stratejilerin değerlendirilerek kıyaslanmasını,
● Yönetimin stratejileri organizasyon genelinde yaygınlaştırmasını sağlamayı
içermektedir.

Şirketler, üniversiteler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve diğer kuruluşlar, stratejik yönetimi hedefler koymanın ve hedeflere ulaşmanın bir yolu olarak çoğunlukla tercih etmektedirler. Ayrıca; bir strateji yöneticisi, stratejik yönetim planlarını denetleyebilir ve kuruluşların kıyaslama hedeflerine ulaşması için yollar tasarlayabilir.

İş kültürü; çalışanların becerileri, edinimleri ve yeterlilikleri ve organizasyon yapısı, bir organizasyonun belirtilen hedeflere nasıl ulaşacağını etkileyen önemli faktörlerdir. Esnek olmayan şirketler değişen iş ortamında hedeflediği başarıyı elde etmekte zorlanabilirler. Bir kuruluşun üst yönetimi stratejisinden nihai olarak sorumlu olsa da stratejiler genellikle alt düzey yöneticilerden ve çalışanlardan gelen fikirler ve uygulamalardan ortaya çıkmaktadır.

Bu nedenlerden dolayı; özellikle örgütsel liderler, geçmiş stratejiler ile değerlendirmeler yapmakta ve genel olarak bu değerlendirmelerin başarıyı etkileyip etkilemediğine odaklamaktadırlar. Ortak bir şekilde elde edilen bilgi ve veriler daha sonra gelecekteki stratejileri geliştirmek ve organizasyonun her yönü ile ilerlemesini sağlamak için çalışanların uygulamalarına ve davranışlarına rehberlik etmek amacı için kullanılmaktadır. Bu sebeplerden dolayı, etkili stratejik yönetim hem içe dönük hem de dışa dönük genel ve objektif bir bakış açısı gerektirmektedir.

Stratejik Yönetim Temel Özellikleri

Stratejik yönetim; bir kuruluşun kaynaklarını yönetmeyi, iç ve dış güçleri analiz etmeyi ve hedeflenen başarıyı elde etmek adına stratejiler geliştirmeyi içerir. İşletmeler çoğunlukla stratejik yönetim sistemini uygulamak için birkaç farklı yöntemden yararlanmaktadırlar ki bu yöntemler stratejileri uygulamaya yardımcı yöntemler olarak değerlendirilmektedir. Stratejik yönetimin en önemli amaçlarından biri de şirketlerin daha rekabetçi olmanın yollarını bulmasına yardımcı olmaktır. Bu sebepten ötürü, stratejik yönetim planlarının hayata geçirilmesi, planlamanın en önemli tarafıdır diyebiliriz. Uygulamadaki planlar, karşılaştırma ölçütlerinin belirlenmesini, finansal ve insani kaynakların yeniden düzenlenmesini, ürün ve hizmetlerin oluşturulmasını, satışını ve dağıtımını denetlemek için liderlik kaynakları ile bağlantı içerisinde çalışmayı içermektedir.

İş dünyasında stratejik yönetimin oldukça önemli olmasının bir sebebi: bir şirketin operasyonel iyileştirme alanlarını analiz etmesine izin vermesinden kaynaklanmaktadır. Çoğu durumda, şirketler gelecekte yaşanma ihtimali bulunan riskleri ve fırsatları tanımlayan analitik bir süreci izleyebilir ya da yalnızca genel yönergeleri takip edebilirler. Kuruluşun yapısı göz önüne alındığında ise şirketler, stratejik yönetim uygulamalarına başlamak için kuralcı veya tanımlayıcı bir yaklaşımı tercih edebilmektedirler. Kuralcı bir yaklaşım ele alındığında, geliştirme ve iyileştirme için stratejiler ana hatlarıyla belirlenir ve değerlendirilir. Bunun aksine, tanımlayıcı bir yaklaşım ise bir şirketin bu stratejileri nasıl geliştirebileceğini açıklamaktadır.

Stratejik yönetimin bazı özelliklerinin ise sıralamasını şu şekilde yapmak mümkün olacaktır:
● Üst yönetimin uygulamalara katılımını sağlamak
● Uzun vadeli sorunları ele almak ve çözmeye çalışmak
● Rekabet avantajı sunmak
● Gelecek odaklı uygulamalar oluşturmak
● Uzun vadeli etkiler yaratmak
● Operasyonel zorlukları olumlu etkilemek
● Kuruluş çapında etki sağlamak
● Stratejik uygulamayı kolaylaştırmak

Stratejik Yönetimin Amacı Nedir?

Daha önce de bahsedildiği gibi; stratejik yönetim, hedeflere ulaşmak için tasarlanmış planlar ve politikalar geliştirerek bu plan ve politikaları uygulamak amacı ile kaynaklara sahip olmayı sağlayarak şirket ya da kurum açısından peşin olarak sorun çözme ve gelişme uygulamaları ortaya koymaya yaramaktadır. Son olarak ise stratejik yönetim, kuruluşların rakipleri üzerinde rekabet avantajı elde etmelerine fırsat veren bir yönetim şeklidir ve şirketler rakipleri ile kendilerini kıyasladıklarında güçlü ya da zayıf yönlerini rahatlıkla görebilmektedirler. Özet olarak şunu söyleyebiliriz ki, stratejik yönetim şirketlerin ya da kurumların yaşayabilecekleri sorunlara önceden çözüm üretmek, rakiplerin verileri ile analiz ve değerlendirmeler yaparak kendilerini ön plana taşıyarak zayıf yönleri güçlendirmek ve hedefledikleri başarıya kolay bir şekilde ulaşmaları amacından ortaya çıkan bir yönetim şeklidir ve birçok şirket tarafından tercih edilmektedir.

Stratejik Yönetim Teknikleri Nelerdir?

Stratejik yönetim uygulamaları süresince şirketlerin ya da firmaların tercih ettikleri bazı yöntem ve teknikler bulunmaktadır. Bu yöntem ve teknikleri şu şekilde sıralayabiliriz:
● SWOT Analizi: SWOT analizi, işletmelerin iç ve dış olumlu ve olumsuzları değerlendirmek için kullandıkları bir iç analiz aracıdır. SWOT analizi ile ilgili detaylı bilgi edinmek için: https://odsdanismanlik.com/tr/makaleler/swot-analizi-nedir-2/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
● Operasyonel Puan Kartı: Dengeli puan kartı (BSC) olarak da adlandırılan operasyonel puan kartı, bir ekibin performansını ve bir kuruluştaki bir hedefin ilerlemesini izlemeye yardımcı olan bir yönetim sistemidir.
● Değer Zinciri Analizi: Bir değer zinciri, bir işletmenin tamamlanmış bir ürün veya hizmet üretmek için dahil olduğu lojistik çabaların ve süreçlerin bütününü ifade eder.
● Risk Yönetimi: Risk yönetimi, piyasa riski, emniyet riski, BT riski ve yasal yükümlülükler dahil olmak üzere riski belirlemek ve risk azaltmayı teşvik etmek için yönetim stratejilerini uygulamak için kullanılan bir tür iş girişimidir. Risk Yönetimi ile ilgili detaylı bilgi almak için: https://odsdanismanlik.com/tr/kurumsal-risk-yonetimi-danismanligi/?gclid=CjwKCAjwrJ-hBhB7EiwAuyBVXaxXNn1nINXSR4ZZJ5MJB-E-jCwJHQ2NCrZg4vRdoXiwRX2xawNPMBoC3KwQAvD_BwE sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Stratejik Yönetim Sürecinin Aşamaları

Stratejik yönetim sürecinin aşamaları: hedef belirleme, analiz, strateji oluşturma, strateji uygulama ve strateji izleme şeklinde sıralanabilmektedir.

Hedef belirlemenin amacı, işletmenin vizyonunu netleştirmektir. Bu aşama, üç temel yönün belirlenmesinden oluşur: İlk olarak hem kısa hem de uzun vadeli hedefleri tanımlayın. İkincisi, hedefinize nasıl ulaşacağınız sürecini tanımlayın. Son olarak, süreci personeliniz için özelleştirin, her kişiye başarabileceği bir görev verin. Bu süreçte hedeflerinizin ayrıntılı, gerçekçi ve vizyonunuzun değerleriyle örtüşmesi gerektiğini bilmeniz gerekmektedir. Genellikle, bu aşamadaki son adım, hedeflerinizi hem hissedarlarınıza hem de personelinize kısaca ileten bir misyon beyanı yazmaktır.

Analiz önemli bir aşamadır çünkü bu aşamada elde edilen bilgiler sonraki iki aşamayı şekillendirmektedir. Bu aşamada, vizyonunuzu gerçekleştirmekle ilgili olabildiğince fazla bilgi ve veri toplamanız gerekmektedir. Analizin odak noktası, sürdürülebilir bir varlık olarak işletmenin ihtiyaçlarını, stratejik yönünü anlamak ve işletmenizin büyümesine yardımcı olacak girişimleri belirlemek olmalıdır. Amaçlarınızı ve uygulamalarınızı etkileyebilecek tüm iç veya dış sorunları incelemelisiniz. Kuruluşunuzun hem güçlü hem de zayıf yönlerini ve ayrıca stratejik yönetim süreci boyunca ortaya çıkabilecek tehditleri ve fırsatları tanımladığınızdan emin olmalısınız.

Bir strateji oluşturmanın ilk adımı, analizin tamamlanmasının ardından elde edilen bilgileri gözden geçirmektir. İşletmenin şu anda sahip olduğu ve tanımlanmış amaç ve hedeflere ulaşmaya yardımcı olabilecek kaynakların neler olduğunu belirlemeniz gerekmektedir. İşletmenin dış kaynak araması gereken alanları tanımlayın. Şirketin karşı karşıya olduğu sorunlar, başarınız için önem derecesine göre sınırlandırılmalıdır. Bu sıralamanın ardından, stratejiyi formüle etmeye başlamak gerekir. İş ve ekonomik durumlar değişken olduğundan, planın her adımını hedefleyen alternatif yaklaşımlar geliştirmek bu aşamada oldukça önemlidir.

Başarılı bir strateji uygulaması, işletmenin başarıya ulaşması ve başarıyı sürdürebilmesi için oldukça kritiktir. Genel strateji, işletmenin mevcut yapısıyla uyumlu değilse, bu aşamanın başında yeni bir yapı kurulmalıdır. Organizasyondaki herkesin sorumlulukları ve görevleri ve bunun genel hedefle nasıl örtüştüğü açıklığa kavuşturulmalıdır. Ek olarak, girişim için herhangi bir kaynak veya finansman bu noktada güvence altına alınmalıdır. Finansman sağlandıktan ve çalışanlar hazır olduktan sonra planı yürürlüğe koymak mümkün olacaktır.

Strateji değerlendirme ve kontrol eylemleri: performans değerlendirmeleri, iç ve dış konuların tutarlı bir şekilde analiz edilmesi ve gerektiğinde düzeltici önlemlerin alınmasını içermektedir. Stratejinin herhangi bir başarılı değerlendirmesi, ölçülecek parametrelerin tanımlanmasıyla başlar. Bu parametreler, ilk aşamada belirlenen hedefleri yansıtmalıdır. Plana karşı fiili sonuçları ölçerek ilerlemenizi belirleyebilirsiniz.

Stratejik Yönetim Sürecinin Faydaları Nelerdir?

Stratejik yönetim sürecinin işletmeler açısında birçok faydası bulunmaktadır. Bu faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:
● Objektif Bir Değerlendirme yapılmasını sağlar.
● Karar vermek adına yeterli bir çerçeve oluşturur.
● Çalışanların edinim ve katılımını destekler.
● İlerleme ölçümü sağlar.
● Örgütsel bir bakış açısı sağlar.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

İş Kanunları

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Kurumsal İnovasyon

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Finansal Denetim

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız