DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

UR-GE

UR-GE Nedir?

UR-GE, açılımı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi” olan ve aynı isimli “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”de bahsedilen devlet destekli bir projedir ve 23 Eylül 2010 tarihli tebliğ ile yürürlüğe girmiştir.

Ticaret Bakanlığının 2010/8 sayılı UR-GE Tebliği, kümelenme anlayışı temelinde planlanmaktadır. Bu tebliğ kapsamında, şirketlerin uluslararası sektörlerde rekabet gücünü ve ihracatını arttırma amacı vardır. UR-GE ile sektörün ve katılımcı şirketlerin analizleri yapılır ve eksiklikleri belirlenir. Böylece bu eksiklikler bakımından eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlanır ve sonrasında ortak pazarlama çalışmaları gerçekleştirilir.

UR-GE projesine Türkiye'de faaliyet gösteren şirkeetler katılabilir ancak bazı şahış şirketleri ve öncesinde “Turquality” desteği almış olan şirketler bu destekten faydalanamazlar.

Bu destekten faydalanabilmek için işbirliği kuruluşların üye şirketler ile UR-GE Projeleri ve çalışmaları için bakanlık onayı alması gerekmektedir. Böylece, proje desteğinden faydalanabilirler. Bu destekten faydalanmak için bir başka yol ise “İhtiyaç Analizi Çalışmaları Kapanış Toplantısı” tarihine kadar şirketler UR-GE Projesi Katılımcı Firma Talep Yazılarını, İşbirliği kuruluşlar ile birlikte bakanlığa iletmelidir. Talep yazısına onay alan şirketler proje desteğinden faydalanabilirler.

Bir şirketin UR-GE desteğinden faydalanabilmesi için belirlenen en fazla süre 36 aydır.

UR-GE projesinin maliyetleri %75'i Ticaret Bakanlığı, %25'i ise proje desteği alan şirketler tarafından karşılanmaktadır.

UR-GE desteği alabilmek için birlikte çalışılması gereken, üyeleri için işbirliği faaliyeti gerçekleştiren, İşbirliği Kuruluşları aşağıda verilmiştir:
● Türkiye İhracatçılar Meclisi,
● Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,
● Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu,
● İhracatçı Birlikleri,
● Ticaret ve Sanayi Odaları,
● Organize Sanayi Bölgeleri,
● Endüstri Bölgeleri,
● Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,
● Sektör Dernekleri ve Kuruluşları,
● Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ),
● Ticaret Borsaları,
● İşveren Sendikaları ile imalatçılar tarafından kurulan dernek, birlik ve kooperatifler.

UR-GE Destekleri Nelerdir?

UR-GE destekleri, yerel olan dinamiklerin hayat bulmasını sağlayan projeler için sağlanan desteklerdir. Bu destek ile, İşbirliği Kuruluşları yardımı ile şirketler arasında kurulan işbirlikleri vasıtasıyla ihracat seferberliği başlatılır. UR-GE'de olduğu gibi UR-GE için sağlanan desteklerde de asıl amaç kümelenme ile yola çıkan ve etkin bir proje yönetimini hayata geçiren projelerin başlatılan ihracat seferberliğinde başarılı olmasını sağlamaktadır.

UR-GE desteği ile şirketler, işbirliği kuruluşlarıyla birlikte aşağıda verilen destekleri alabilirler:
● Eğitim desteği,
● Danışmanlık desteği,
● 2 kişiye kadar istihdam desteği,
● Yurt dışı pazarlama ve ticaret heyetleri (seyahat, konaklama ve organizasyon giderleri) desteği,
● Alım heyetleri desteği.

UR-GE desteği ile amaçlananlar aşağıda verilmiştir:
● Aynı veya yakın pazarlarda çalışan şirketlerin kümelenme yolu ile bir araya getirilmesi,
● Kümelenme ve alınacak danışmanlıklar yardımı ile, şirketlerin kurumsal gelişiminin sağlanması ve sürekli hale getirilmesi,
● Kurumsallaşma ve ihracat odaklı kümelenme projelerinin uygulanması sürecinde ortaya çıkan sorunların ve ihtiyaçların tespit edilmesi, değişim ihtiyacının/isteğinin saptanması ve bunlara uygun çözüm önerilerini sunulması,
● Şirketlere ortak öğrenme yolu ile eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
● Aynı veya yakın pazarlarda çalışan gösteren şirketlerin ortak pazarlama kapsamında ihracat politikası, strateji ve hedefleri doğrultusunda, ihracatının geliştirilmesi, ihracatının arttırılması genişletilmesi, ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve ihracata konu olan ürünlere rekabet gücü kazandırılmasına yönelik çalışmalarda bulunulması,
● Şirketlerin alım heyetleri ve hedef pazarlara ulaşmalarını destek mekanizması yardımı ile kolaylaştırılması.

UR-GE Destek Kapsamları Nelerdir?

UR-GE genelinde yürütülen projeler ve sağlanan destekler sistemi ile şirketler işbirliği yaparken aynı zamanda rekabet etmeyi de öğrenirler. Bu destekler sistemi, sektörde kaliteli ürünler ortaya koyan ancak ihracat yapmayı bilmeyen ya da ihracata yeni başlamış olan şirketler ile halihazırda var olan ve ihracat yapan ama sektörlerini çeşitlendirmek ve artırmak isteyen firmaların kümelenme yolu ile birlikte hareket etmelerini sağlayarak başarılarını hedeflemektedir.

Bu programın kapsamında UR-GE ile verilen destekle KOBİ(Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler)’lerin ihracat odaklı rekabet stratejileri öğrenmeleri ve uluslararası rekabet ortamında ihtiyaçları olan yeteneklerin geliştirilmesi sağlanmaktadır. Bu süre zarfında, şirketlerin ilk olarak çalıştıkları iş ortamında, işbirliği yapabilecekleri diğer şirketleri, kurum ve kuruluşları bilmeleri, gelişmek için ortaklaşa çalışmaları ve bilgi transferi için iş ağları kurmaları özendirilmektedir.

UR-GE Danışmanlığı Nedir?

UR-GE danışmanlığı, UR-Ge proje desteğinin içerisinde var olan hizmetlerden biridir. Şirketler UR-GE desteği almak için başvurduğunda ve başvuruları onaylandığında diğer hizmetlerin yanında danışmanlık hizmeti de alabilirler. Danışmanlık hizmeti kapsamında şirketlerin UR-GE desteği sürecinde işleri kolaylaştırılır ve gerekli işlemler danışmanlık veren kişi/kişiler tarafından yürütülür. Böylelikle şirketler pazar içerisinde büyüme yolunda sağlam adımlar atarak ilerlemiş olurlar.

UR-GE Danışmanlığında Hangi Aşamalar Kullanılır?

UR-GE danışmanlığı ile verilen hizmetlerde sırası ile aşağıda verilen aşamalar kullanılmaktadır:
1. Proje Ana Dosya Yazılması: Proje kurgusu proje koordinatörleri tarafından hazırlanır. Sonrasında, uzman mühendisler ile proje verilerinin girilmesi kapsamında hizmet sağlanır.
2. Proje Bünyesinde Destek Alacak Firmaların Belirlenmesi: İşbirliği kuruluşunun üyeleri arasından proje içinde destek alacak şirketler belirlenir ve proje ekibi seçilir.
3. İhtiyaç Analizi Faaliyeti Adımlarının Belirlenmesi: Sırası ile yöntem, analiz ve değerlendirme, strateji geliştirilmesi, sonuç ve raporlama adımlarının uygulanması sürecinde hizmet sağlanır. İhtiyaç Analizi Faaliyeti ile projede faaliyet gösteren şirketlerin var olan rekabet güçlerini ve ihracat potansiyellerini artıracak ortak ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçlara bağlı olarak ortak bir vizyon belirlenir. Stratejik bir yol haritası olarak kullanılacak olan ihtiyaç analizi, şirketlerin rekabet kabiliyetlerini geliştirebilecekleri alanlarda danışmanlık ve eğitim çalışmalarını, hedef sektörleri ve bu sektörlerde kalıcı olabilmeleri için şirketlere proje kapsamında birlikte yararlanabilecekleri tüm çalışmalar detaylı olarak belirlenir.
4. Eğitimlerin Koordine Edilmesi: Organizasyon yapısı, birimlerdeki seviyeler için gerekli olan ve özellikle de kritik öneme sahip birimlerin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin planlanması için hizmet sağlanır.
5. Eğitimlerin Uygulanması: Eğitimlerin uygulanması sürecinde doğru strateji ve etkin yönetimin birlikte kullanılması ile başarılı bir çalışma yürütülür. Bu kapsamda eğitimlerin, Ekonomi Bakanlığına sunulması, onay alınmasını, uygulanması, uygulamaynın takip edilmesi ve sonraki süreçte etkinliğinin ölçülmesi konusunda hizmet sağlanır.
6. Yurt Dışı Pazarlama Hizmetleri: Yurt dışı seyahat konaklama ve organizasyon giderlerinin desteklenmesi ve Ticari Heyetler için eşleştirme hizmeti sağlanır.

UR-GE Danışmanlığı Sürecinde Kullanılan Yöntemler Nelerdir?

UR-GE desteği ile ilgili verilen danışmanlıkta kullanılabilecek olan yöntemler aşağıda sırası ile verilmiştir:
1. İhtiyaç Analizi Hazırlığı Yapmak: İhtiyaç analizi hazırlığı sürecinde şirketler ziyaret edilebilir ya da başta hedef sektörler olmak üzere şirketlerin Ticaret Bakanlığı desteği yardımıyla sektörel bir güç oluşturabilmeleri için gerekli olan alt yapıyı sağlayacak olan ve birlikte yer aldıkları ve şirketler arasında işbirliği sürecini başlatan toplantılar gerçekleştirilir. Sonrasında, ihtiyaç analizi çalışması için gerekli olan bütçe ve zaman planı ortaya konulur.
2. Analiz ve Değerlendirme: İhtiyaç analizi hazırlığının tamamlanmasını takip eden süreçte, başlatılan literatür çalışması, paydaş ve şirket görüşmeleri ile aşağıda yer alan temel başlıklar altında bilgi ve bulgulara yer verilir:
● Sektörel Makro Analiz (Küresel),
● Türkiye Sektör Araştırması,
● Yerel/Bölgesel Analiz,
● Şirket Analizi,
● Sektör Analizi,
3. Strateji Geliştirmek: Strateji hazırlama sürecinde aşağıda verilenler uygulanır:
● Ürünü kullanacak en karlı sektörleri belirlenir,
● Ürüne ait GTİP numarasını bulunur,
● Dünya ithalat-ihracat verilerini incelenir,
● Pazarın dünyadaki, Türkiye’deki ve hedef ülkelerdeki üretim/büyüklük/tüketim oranını belirlenir,
● Hedef ülke seçilir,
● Seçilen ülkelerdeki sektörleri araştırılır,
● Bu sektörlere yönelik pazara giriş eylem planı oluşturulur,
● 2011/1 sayılı Tebliğ ve 2010/8 sayılı Tebliğ destekleri ile, hedef ülkelerdeki müşterilere bireysel veya küme olarak ziyarete gitme ve alım heyeti planlarını oluşturulur.
4. Sonuç ve Raporlama: Şirketlerin katılımı ile gerçekleştirilen ve analiz sonuçlarının paylaşıldığı “Ortak Vizyon” toplantısı takip eden süreçte, ihtiyaç analizi faaliyeti sonuçları ve ihracat yol haritasının yer aldığı ihtiyaç analizi raporu hazırlanır. İhtiyaç analizi raporunun proje çalışmaları ve tahmini bütçe çalışmasını da içermesi gerekmektedir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Scamper Tekniği Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Öneri Sistemi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Çalışan Ödüllendirme

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Gemba Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız