KOSGEB Ar-Ge, Ür-ge ve İnovasyon Destek Programı (İşletmeler İçin)

büyüteç ikonu

HİZMET
BROŞÜRÜMÜZÜ
İNCELEYİN


Programın Amacı

a) Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin,

b) Ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesinin sağlanmasıdır.

Destek Oranları, Üst Limitler ve Desteklenecek Giderler
Desteklenecek Giderler Destek Üst Limiti (TL) Destek Oranı (%)
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 150.000 75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 300.000 75
Personel Gideri Desteği 200.000 100
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 100.000 75
Test, Analiz ve Belgelendirme Desteği 100.000 75


Diğer Destekler Destek Üst Limiti (TL) Destek Oranı (%)
Proje Danışmanlık Desteği 20.000 75
Eğitim Desteği 20.000 75
Proje Tanıtım Desteği 10.000 75
Yurt İçi ve Yurt Dışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti /Teknolojik İş Birliği Ziyareti Desteği               20.000 75


Başvuru Yapabilecek Kurum/ Kuruluşlar

İşletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir.

Proje Süresi

Proje süresi 4 ay ve katları olacak şekilde en az 8, en fazla 24 aydır.

Dikkat Edilecek Hususlar


Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına %15 ilave edilir

Açık kaynak yazılım kullanımı beyan eden başvurular olması ve kurum tarafından uygun bulunması durumunda destek oranına %15 ilave edilir

Sınai mülkiyet hakları giderleri desteği kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan alınacak belgeler %80 oranında desteklenir.

Test, analiz ve belgelendirme giderleri desteği kapsamında Türk Standardları Enstitüsü’nden alınacak hizmetler %80 oranında desteklenir.

Ar-Ge ve inovasyon projesi kapsamındaki başvuru sahiplerinin; yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki Ar-Ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelerine destek sağlanır.

Ür-Ge projeleri kapsamındaki başvuru sahiplerinin; değişen pazar taleplerine ve/veya teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni bir ürün geliştirmeleri için gerçekleştirecekleri projelerine destek sağlanır.


KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya


KVKK kapsamında iş planlarının yapılabilir hale gelinmesi.


Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan veya


Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alınan veya

Yurt içi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya


Kamu/üniversite araştırma enstitülerinde/merkezlerinde Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya

28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu kapsamında destek ve teşviklerden yararlanan Ar-Ge Merkezlerinde Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya


Orta-yüksek veya yüksek teknoloji alanlarında yer alan veya

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve son mali yıl verilerine göre ithalat tutarı ihracat tutarından fazla olan ürünler için başvuru yapılması esastır.

Linkedin hesabımızı takip edin!