UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı (İşletmeler İçin)

HİZMET
BROŞÜRÜMÜZÜ
İNCELEYİN

KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programın Amacı Nedir?

a) Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin,

b) Ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesinin sağlanmasıdır.

KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Kapsamında Sağlanan Destek Oranları, Üst Limitleri ve Desteklenecek Giderler


Desteklenecek Giderler Destek Üst Limiti (TL) Destek Oranı (%)
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 200.000 75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 300.000 75
Personel Gideri Desteği 300.000 100
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 100.000 75
Test, Analiz ve Belgelendirme Desteği 100.000 75

Diğer Destekler Destek Üst Limiti (TL) Destek Oranı (%)
Proje Danışmanlık Desteği 25.000 75
Eğitim Desteği 25.000 75
Proje Tanıtım Desteği 15.000 75
Yurt İçi ve Yurt Dışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti /Teknolojik İş Birliği Ziyareti Desteği               25.000 75

İsletme Kuruluş Giderleri Desteği Destek Üst Limiti (TL) Destek Oranı (%)
Gerçek Kişi Statüsünde Kurulmuş Olan 5.000
Sermaye Şirket Statüsünde Kurulmuş Olan 10.000 Destek Oranı Uygulanmaz

KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programına Başvuru Yapabilecek Kurum ve Kuruluşlar

İşletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir.

KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programının Proje Süresi

Proje süresi 4 ay ve katları olacak şekilde en az 8, en fazla 24 aydır.

KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Kapsamında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına %15 ilave edilir

Açık kaynak yazılım kullanımı beyan eden başvurular olması ve kurum tarafından uygun bulunması durumunda destek oranına %15 ilave edilir

Sınai mülkiyet hakları giderleri desteği kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan alınacak belgeler %80 oranında desteklenir.

Test, analiz ve belgelendirme giderleri desteği kapsamında Türk Standardları Enstitüsü’nden alınacak hizmetler %80 oranında desteklenir.

Ar-Ge ve inovasyon projesi kapsamındaki başvuru sahiplerinin; yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki Ar-Ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelerine destek sağlanır.

Ür-Ge projeleri kapsamındaki başvuru sahiplerinin; değişen pazar taleplerine ve/veya teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni bir ürün geliştirmeleri için gerçekleştirecekleri projelerine destek sağlanır.

KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya

KVKK kapsamında iş planlarının yapılabilir hale gelinmesi.

Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan veya

Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alınan veya

Yurt içi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya

Kamu/üniversite araştırma enstitülerinde/merkezlerinde Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya

28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu kapsamında destek ve teşviklerden yararlanan Ar-Ge Merkezlerinde Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya

Orta-yüksek veya yüksek teknoloji alanlarında yer alan veya

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve son mali yıl verilerine göre ithalat tutarı ihracat tutarından fazla olan ürünler için başvuru yapılması esastır.