UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

KVKK POLİTİKAMIZ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ODS Consulting Group (ODS Danışmanlık A.Ş. – ODS Danışmanlık Eğ. Öğr. Yay. Bil. Oto. Gıda Paz. San. İç Dış Tic. Ltd.Şti.) tarafından hazırlanmıştır.

Şirketimiz ile olan ticari/hukuki ilişkileriniz kapsamında, bizim talep ettiğimiz ve/veya sizlerin bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedileceğini, depolanacağını, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunlarda öngörülen süre kadar muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde/yurtdışında üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Bu kapsamda Kişisel verileriniz, İnternet sitemiz, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar, mobil uygulamalarımız, dijital pazarlama ve çağrı merkezi/internet sitemiz/sosyal medya/organizatörlerimiz/iş ve çözüm ortaklarımız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla, onayınız dahilinde, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz kimlik verisi (ad-soyad, TCKN, doğum tarihi) iletişim verisi (telefon, e-posta, işyeri adresi), finansal veri ( banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri) özel nitelikli kişisel veri ( kan grubu, din) çalışma verisi ( çalışılan şirket, departman, meslek, unvan, imza sirküleri) görsel ve işitsel veri (görüntü ve ses kaydı, fotoğraf) web sitesi/uygulama kullanım verileridir. (Kullanıcının site içi aktiviteleri)

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, şirketimizin ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, tarafımızca sunulmakta olan ürün ve hizmetlerde kullanılması, ilgili mevzuattan kaynaklanan saklama, bilgilendirme, raporlama ve ilgili diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ilgili görevli/yetkili mercilerin bilgi ve belge taleplerinin karşılanması, talep edilen ve Şirketimizin diğer ürün / hizmetlerinin sunulabilmesi, akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, satış departmanı çalışanlarına yapılacak satış primi ödemelerinin tespiti için satış sözleşmelerinin kontrolünün sağlanması, sözleşmeler kapsamında müşteriye destek verme ve müşteri ile iletişime geçilmesi, sözleşme oluşturulması, teklif gönderilmesi, müşterinin talebi halinde sözleşmesinin, verilerinin ve haklarının kontrolü ve müşterinin bilgilendirmesi, fatura gönderiminin sağlanması, cari kart açılışı yapılması, faturalandırma ve ödeme sürecinin yönetimi ve kontrolü, bütçe yönetimi ve raporlama yapılması, kalite kontrolünün yapılması ve hizmet kalitesinin artırılması, sözleşme süresi dolan işveren müşteri ile yeni bir sözleşme kurulabilmesinin sağlanması, müşteri memnuniyeti analizi yapılması, call center tedarikçi ile entegre olarak çalıştığımız gelen çağrıları karşılama ve destek süreçleri, online satış ve satış yapılması ve bunu sağlayabilmek için müşteri ile iletişime geçilmesi, toplu elektronik ileti yönetiminin sağlanması, piyasa yorumlama, satış, pazarlama analizleri, yönetimsel analizler, finansman planlaması yapılması, müşteri veri tabanının sağlıklı çalışması, araştırma ve geliştirme çalışmalarının sürdürülmesinin sağlanması, mevcut ve Ar-Ge aşamasındaki uygulamalarımızın geliştirilmesi ve yönetimi sürecinde ürünün pazarlanması, şirket içerisinde kullanılan yazılımların iç ve dış kaynak kullanılarak geliştirilmesi, görüşmelerin teyidi ve yapılan aramaların istatistiksel amaçla tespiti, tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirket tarafından Şirket’e temin edilen mal ve hizmete ilişkin işlerin ve iletişimin koordinasyonu ve yürütülmesi ve hizmet/sözleşme ifasına ilişkin kalite kontrolü ve değerlendirmesi, finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, tedarikçi, iş ortakları, dış hizmet sağlayıcıları ve müşteriler arasında iletişim sağlanması, şirket politikalarımızı uygulamak açısından gerekli olması, savunma hakkımızı kullanabilmek veya tarafımızdan usulüne uygun bir hukuki süreç kapsamında talep edildiği takdirde hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek adına ve doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması, şirket işyeri ve binasında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve denetimi gibi yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlar ile işlenebilir.

Müşterilere ait kişisel veriler, ODS DANIŞMANLIK A.Ş. ve ODS DANIŞMANLIK Online Grup Şirketleri, Şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, Şirketimizin faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı olduğumuz/olacağımız kişi ve kuruluşlar ile, ortaklaşa çalıştığımız call center(lar)la, toplu e-posta, SMS göndermek için yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişi firmalarla, platform içi hareketlerinizi Çerez Politikası çerçevesinde izleyerek ve yalnız gerekli olan (telefon, e-mail gibi) iletişim bilgilerinizi yurt içinde ve yurt dışında bu faaliyetleri yürüten üçüncü kişilerle, müşteri memnuniyeti analizi yapan yurt dışı ve/veya yurt içi merkezli firmalarla, faaliyetin gerektirdiği ölçüde, Şirket işleyişimizi yürütebilmek için yurtiçinde bina yönetimini gerçekleştiren şirketle, Şirket’in hizmet aldığı mesleki danışmanlar, avukatlar, muhasebeciler ve denetçilerle, bilgi teknolojileri ve arşiv hizmeti veren şirketlerle, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için hizmet aldığımız iş sağlığı ve güvenliği kurumları ve uzmanlarıyla, Şirket’in ticari, idari veya sözleşmesel ilişki içinde bulunduğu kurumlarla, sigorta şirketleriyle, bankalarla, iç ilişkimizin yürütülmesi amacıyla Şirket’in hakim ortağı olan şirket ve onun grup şirketleri gibi üçüncü kişilerle, hediye gönderimi amacı ile gönderimi sağlayan firma/platform, kargo firması gibi 3. Kişilerle, hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Bu kapsamdaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimizin internet sitesinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak suretiyle, “Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. Next Level Loft Ofis No:4/44 Çankaya/Ankara” adresimize yazılı olarak şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle teslim etmeniz gerekmektedir.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.