UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı

 

Linked

Selin Germiyan

-

Profili görüntüle

1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı

1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı Nedir?

1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı, Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi tarafından üniversite, araştırma kurumları ve teknoloji geliştirme merkezlerinde gerçekleştirilen ve patentli olan teknolojik ürünlerin saniye alanına aktarılmasını sağlayan Yenilik Destek Programı altında geliştirilen bir çağrıdır.

1702 Patentli Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı kapsamında Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş olarak nitelendirilen kurumlar arasında üniversiteler, araştırma altyapıları ve teknoloji geliştirme merkezleri bulunmaktadır.

Bu çağrı kapsamında bir Müşteri Kuruluş minimum bir Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş tarafından gelen ortak başvuruları kabul etmektedir. Müşteri Kuruluşunu açıklamak gerekirse, Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu milli ya da uluslararası patentler ile korunmakta olan teknolojileri lisans altına alma veya devrederek ekonomik değer oluşturarak Türkiye'de yerleşik bir sermaye şirketi olmaya hak kazanmış kurumlar olarak tanımlanabilir.

1702 Patent Lisans–2022–1 koda sahip bu çağrı kapsamında Müşteri Kuruluş, çağrı duyurusunda açıklanan koşulları sağlayan ve Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş tarafından hak talep edilen patentli teknolojileri, lisans veya devir yolu ile elde etme ve bu teknolojileri uygulama sürecinde Teknoloji Sağlayıcı Kuruluştan yapacağı hizmet alımlarına karşın maddi olarak destek alacaktır.

1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısının Gerekçeleri Nelerdir?

Bu çağrının sahip olduğu gerekçeler aşağıda verilmiştir:
● Teknoloji lisanslaması yöntemi ile araştırma kuruluşlarının sahip olduğu teknolojileri ticarileştirebilmeleri ve yeni teknolojiler geliştirmelerinin önünün açılması,
● Kurumların yerleşik sektör koşullarına uyum sağlamaları için sahip oldukları ürünleri teknoloji lisanslama yolu ile pazara dah hızlı bir şekilde sunabilmeleri,
● Patent ile korunmakta olan teknolojik buluşları uygulamaya dönüştürme hedefi taşıyan kurumlara destek sağlanması sayesinde bilgi ve teknoloji aktarımı süreçlerinin kolaylaşmasıdır.

1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısının Hedefleri Nelerdir?

1702 kodlu Patent Lisans-2022-1 Çağrısı ile hedeflenen en temelde bu çağrıdan faydalanan kurum ve kuruluşların patentli teknolojilerinin Türkiye'de bulunan yerleşik sermaye içerisindeki şirketlere aktarılmasıdır. Bu bağlamda, bu çağrıdan faydalanan üniversite, araştırma altyapıları, kamu kuruluşları, kamu araştırma merkez ve enstitüleri ve erken aşama teknoloji kurumları gibi teknoloji üreten kuruluşlar araştırma, geliştirme ve yenilik projeleri sayesinde ürettikleri teknolojileri sektöre katabilecekler.

1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısının Kapsamı Nedir?

1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısının kapsamı Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesinde aşağıda verildiği şekilde belirlenmiştir:
1. Araştırma Altyapısı: 6550 nolu kanun uyarınca kurulan, Araştırma Altyapıları Kurulunca yeterlik kararı verilen ve tüzel kişilik kazanan birimleri kapsamaktadır. Bu birimler aşağıda verilmiştir:
● Üniversite içerisinde kendini geliştirmiş yetkin insan gücüyle günümüzün modern teknolojileri bağlamında makine, teçhizat, donanım ve yazılımları içerisinde bulunduran Ar-Ge çalışmalarının gerçekleştirildiği araştırma laboratuvarları,
● Tematik araştırma laboratuvarları,
● Merkezi araştırma laboratuvarları.
2. Teknoloji Sağlayıcı Kurum: Belli niteliklere sahip olan ve teknoloji transferi anlaşması bağlamında hak ilan ettiği patentlerce korunan teknolojileri lisanslama veya devretme yöntemi ile müşteri kuruma kataran kurumlardır. Bahsedilen nitelikler aşağıda verilmiştir:
● Üniversiteler,
● Araştırma altyapıları,
● Kamu kuruluşları,
● Kamu araştırma merkezleri veya enstitüleri,
● Teknoloji transfer ofisleri,
● 4691 nolu kanun uyarınca teknoloji geliştirme alanlarında çalışan sermaye şirketleri.
3. Müşteri Kurum: Türkiye'de sektörde yerleşik olan ve patentlerce korunan teknolojik buluşları teknoloji transfer anlaşması bağlamında lisanslama veya devretme yöntemi ile elde ederek ürün, süreç ya da hizmet üretmeyi/geliştirmeyi amaçlayan sermaye şirketleridir.
4. Teknoloji Transfer Anlaşması: Teknoloji sağlayan kurum ve müşteri kurum arasında imzalanan bir anlaşmadır. Bu anlaşma kapsamında proje başvurusu içerisinde TÜBİTAK' a belirtilmesi gereken konularda, Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi veya bağlı mevzuatlarda belirtilmemiş koşullara ilişkin hükümler yer alır. TÜBİTAK' a belirtilmesi gereken konular aşağıdaki gibidir:
● Proje tarifi,
● Tarafların sahip olduğu sorumluluklar,
● Fikri hakların kullandırılması ya da devredilmesi,
● Hukuki anlaşmazlıkların çözümü.
5. Teknoloji Transfer Ofisi: 07.12.2017 tarihli ve 30263 nolu Resmi Gazete’de yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliğince çalışan sermaye şirketleri ya da üniversiteler içerisinde teknoloji transferi çalışmalarının yapıldığı birim ya da 4691 nolu Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca çalışmakta olan teknoloji geliştirme merkezi yönetici kurumu içerisindeki birim ya da Teknoloji Transfer Ofisi çalışmaları için oluşturulmuş ve teknoloji geliştirme merkezi yönetici kuruluşunun ortak olduğu şirkettir.
6. Proje Sonuçları Uygulama Planı: Müşteri kurumun proje bitiminde elde edeceği varsayılan sonuçların kullanımıyla ilgili uygulama planını içeren taahhüttür.
7. Kabul Edilen Bütçe: Proje için önerilen bütçe tutarının değerlendirilmesi sonucunda destek kapsamına alınan toplam bütçe tutarıdır.
8. PRODİS: Projelerin başvuru, değerlendirme ve izleme gibi süreçlerin çevrimiçi ortamda gözlemlenmesini sağlayan, TÜBİTAK TEYDEB destek programları içerisinde bulunan bir tür yazılımdır.
9. Ticarileşme İzleme Süreci: Projenin ticarileşme aşamalarını ve başarılarını izleme sürecidir. Bu süreç aşağıda verilen üç dönem aşamasında tanımlanır:
● Birinci ticarileşme dönemi, desteğin bitimini izleyen birinci yılın sonunu,
● İkinci ticarileşme dönemi, proje desteğinin bitimini izleyen üçüncü yılın sonunu,
● Üçüncü ticarileşme dönemi ise, desteğin bitimini izleyen beşinci yılın sonunu ifade etmektedir.
10. Ticarileşme İzleyicisi: TÜBİTAK tarafınca görevlendirilen proje sonuçlarının ticarileşmesine dair çalışmaların çıktılarını inceleyen uzman kişidir.
11. Ticarileşme İzleyici Raporu (TİR): TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta ticarileşme izleyicinin hazırladığı rapordur.
12. Ticarileşme İzleme Süresi: Proje için belirlenen destek süresinin bitiminden sonra başlayan ve tersi belirtilmediği sürece azami 60 ay olacak şekilde planlanan proje sonuçlarının ticarileşme durumunu takip etmek için kullanılan süredir. Ancak, bazı durumlarda proje bazında TÜBİTAK tarafından bu süre değiştirilebilir.
13. Ticarileşme Planı (TP): Proje sonuçlarının ticarileşmesi amacıyla projenin tamamlanmasına kadar yapılan ya da proje tamamlandıktan sonra yapılması belirlenen faaliyetleri ve açıklamaları içeren belgedir. Bu belge, kurum tarafından projenin destek süresinin son döneminde sunulmaktadır.
14. Ticarileşme Raporu (TR): Kurum tarafınca ticarileşme dönemlerinde sunulan proje sonuçlarının ticarileşme durumuna dair bilgileri içeren rapordur. Bu rapor, serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali müşavir tarafınca onaylanmaktadır.

1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısının Bütçesi Nedir?

1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı kapsamında desteklenecek projeler için bütçe Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi tarafından 30.000.00 Türk Lirası olacak şekilde belirlenmiştir. Başvurulan projelerin bütçesi için belirlenen üst sınır ise en fazla 2.000.000 Türk Lirası olacaktır.

1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı Kapsamında Desteklenen Kalemler Nelerdir?

1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı içerisinde desteklenen başka kalemler de mevcuttur. Bu çağrı kapsamında desteklenen diğer kalemler Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi tarafından belirlenmiş olup aşağıda verildiği şekilde sıralanabilir:
● Çağrı duyurusunda açıklanan koşulları sağlayan, teknoloji kuruluşun hak talep ettiği patentler ile koruma sağlanan teknolojilerin lisanslama veya devretme yolu ile elde etmeye yönelik müşteri kuruluş tarafından yapılan harcamalar 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı içerisinde desteklenen kalemler kapsamında olup proje tarafından maddi destek olarak değerlendirilmektedir.
● Müşteri kuruluş tarafından transfer edilen teknolojilerin uygulanma sürecinde yapılan kavram doğrulama, prototip oluşturma ve test/analiz hizmet alımları gibi durumlar destek kapsamına girmektedir. Kavram doğrulama, prototip oluşturma ve test/analiz hizmet alımları için belirlenen en fazla tutar 250.000 Türk Lirasıdır. Ancak, teknoloji sağlayıcısının üniversite ya da araştırma altyapısı olduğu durumlarda bu hizmet alımı kısmen veya tamamiyle bu kuruluşlar ile ilişkili teknoloji ofisinden sağlanabilir.
● Bu çağrı içerisinde desteklenen bir diğer kalem ise lisanslanan ya da devredilen teknolojiler için alınan değerleme hizmetidir. Bu destek içerisinde teknoloji değerleme hizmeti için belirlenen en fazla tutar 20.000 Türk Lirasıdır. Bu hizmet alımlarına dair gider belgelerinin düzenlenmesi için belirlenen tarih ise proje başlama tarihinden 3 ay önce olarak belirlenmiştir.

1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısının Destek Oranı Nedir?

1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı tarafından sağlanan destek oranı Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi tarafından aşağıda verildiği şekilde belirlenmiştir:
● Büyük ölçekli kurumlar için en fazla destek oranı %60, KOBİ olarak nitelendirilen kurumlar için en fazla destek oranı %75,
● Proje içerisinde lisanslanan ya da devredilen patentler için ortaya çıkan hizmet alımı giderleri için uygulanan destek oranı ve farklı ülkelere yapılmış ancak aynı teknolojiler için olan başvurular tek bir patent olarak hesaplanmaktadır. Bu hesaplamalar aşağıdaki gibidir:
➔ Genel olarak temel destek oranı %25 olarak belirlenmiştir,
➔ Müşteri kuruluş KOBİ olarak projeye katıldığında ise destek oranına %15 ilave alır. Eğer müşteri kuruluş destek sürecinde KOBİ niteliğini kaybederse bir sonraki dönemde ve ilerisinde ek destekten faydalanamaz,
➔ Müşteri kuruluş yüksek teknoloji alanlarında çalışıyor ya da lisanslanan patent yüksek teknoloji IPC sınıflarından birini içeriyor ise destek oranına %15 ilave alır,
➔ Proje içerisindeki teknoloji transferi Yeşil Mutabakat kapsamındaki hedeflere katkı sağlıyor ise destek oranına %15 ilave alır,
➔ EPO, JPO, KIPO, CNIPA ya da USPTO ile tescil edilmiş patentler destek oranına %10 ilave alır,
➔ Müşteri kuruluş bir veya daha fazla teknoloji sağlayıcı kuruluş tarafından en az iki patent lisanslaması veya devralması gibi durumlarda destek oranına %10 ilave alır.
● Proje içerisinde lisanslanan ya da devir yolu ile verilen patentlerin uygulama içerisine alınabilmesi için müşteri kuruluş tarafından alınan kavram doğrulama, prototip geliştirme ve test-analiz gibi hizmetlerin hizmet alım giderleri KOBİ niteliğindeki kurumlar için %75, daha büyük ölçekli kurumlar için ise %60 oranında destek verilir,
● Proje içerisinde lisanslanacak ya da devir yolu ile verilecek patentlerle ilişkili teknoloji değerleme işi için hizmet alım giderlerinde KOBİ niteliğindeki kurumlar için %75, daha büyük ölçekli kurumlar için ise %60 oranında destek sağlanır.

1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısına Başvuru Yapabilecek Kurum ve Kuruluşlar Nelerdir?

Bu çağrıya başvuruda bulanabilecek kurum ve kuruluşlar Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesinde belirtilmiştir. Müşteri kurum tanımına uymakta olan sermaye şirketleri ve teknoloji sağlayıcı kuruluş tanımına uymakta olan üniversiteler, araştırma altyapıları, kamu kuruluşları, kamu araştırma merkezleri ve enstitüleri, teknoloji transfer ofisleri ve 4691 nolu kanun uyarınca teknoloji geliştirme merkezlerinde çalışan sermaye şirketleri bu çağrı için başvuruda bulunabilir.

Linked

Selin Germiyan

-

Profili görüntüle